Poslancov Zahraničného výboru NR SR informoval Milan Ján Pilip o aktuálnych úlohách USŽZ

S kľúčovými aktuálnymi úlohami, potenciálnym výhľadom na rok 2021, ako aj víziou strednodobého charakteru činnosti a aktivít Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí oboznámil jeho predseda Milan Ján Pilip členov Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Z iniciatívy samotného predsedu ÚSŽZ sa na pôde NR SR uskutočnilo v stredu 17. marca 2021 stretnutie Milana Jána Pilipa v prítomnosti jeho podpredsedu Petra Prochácku s členmi predmetného výboru v čele s jeho predsedom Mariánom Kérym.

Milan Ján Pilip informoval prítomných poslancov o plnení úloh, ktoré ÚSŽZ v súčasnosti rieši v krajanskej problematike a tým reálne uskutočňuje štátnu politiku SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí v duchu Programového vyhlásenia vlády SR po parlamentných voľbách v roku 2020. Pozornosť upriamil najmä na schvaľovací proces novej Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na roky 2021-2025. Na tvorbe stratégie lepšej starostlivosti o Slovákov v zahraničí sa podieľali odborníci, ktorí sa pravidelne stretávali v tematických pracovných podskupinách od konca septembra 2020. Zapojila sa taktiež laická krajanská verejnosť prostredníctvom špeciálneho dotazníka. Koncepcia odborne prezentuje a  zahŕňa dôležité oblasti života Slovákov v zahraničí, podporuje tradičné krajanské komunity a rieši nové problémy najmladších komunít či návratovú politiku. Nová štátna politika, ktorá z koncepcie vzíde, bude úzko spojená s participáciou krajanov a zastupiteľských úradov.

Predseda ÚSŽZ tiež podal správu o finalizácii procesu finančnej podpory projektov krajanov v rámci dotačnej politiky úradu pre rok 2021.  Po dôkladnej analýze podaných žiadostí o podporu a následných zasadnutiach odborných dotačných komisií v štyroch oblastiach podpory krajanov (oblasť vzdelávania, školstva, vedy a výskumu, oblasť kultúry, informačná oblasť a oblasť médií) Milan Ján Pilip svojím podpisom potvrdil 619 schválených žiadostí v celkovej sume 1.122 530,00 eur, 468 zamietnutých žiadostí, ako aj 9 nerozhodnutých žiadostí. Milan Ján Pilip sa v kontexte finančnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí zmienil aj o pláne investičných projektov úradu, ktorých cieľom je budovanie krajanskej infraštruktúry. Tá bude dôležitou dlhodobou pomocou pre centrá a komunity Slovákov v zahraničí a poskytne zázemie pre aktivity v posilňovaní národného povedomia.

Milan Ján Pilip oboznámil poslancov Zahraničného výboru NR SR aj o úsilí a vklade ÚSŽZ v rámci informačnej kampane a mobilizácie Slovákov žijúcich v zahraničí pri procese sčítania obyvateľstva či už na Slovensku (Slováci pôsobiaci a žijúci v zahraničí, avšak s trvalým pobytom na Slovensku) alebo v ich domovských štátoch EÚ.

Pri nastavení nových výziev stojacich pred ÚSŽZ sa okrem iných upriamil M. J. Pilip na dôležitosť zvýšenej priamej komunikácie s krajanmi prostredníctvom internetových médií úradu a sociálnych sietí, ako aj šírením dôležitosti samotnej krajanskej problematiky a prínosného života slovenskej diaspóry vo svete v médiách na Slovensku. V tomto kontexte, aj podľa jeho slov, ÚSŽZ sa chce v nadchádzajúcom období upriamiť o. i. aj na  užší kontakt s tzv. novou diaspórou, teda krajanmi, ktorí odišli do zahraničia len nedávno a chcú sa vrátiť na Slovensko, alebo v rôznej miere prejavujú ochotu spolupracovať.

Okrem odpovedí a reakcií na podnety z radov členov Zahraničného výboru NR SR Milan Ján Pilip vyslovil prianie, aby boli nasledujúce mesiace opäť neľahkého roku ovplyvneného pandémiou koronavírusu, predsa len v porovnaní s vlaňajškom nádejnejšie. Aby sa zmysluplné aktivity krajanov v ich domovských štátoch i na Slovensku mohli prejaviť v tradične príťažlivom šate a vysokej kultúrnej úrovni potvrdzujúcej spolupatričnosť Slovákov žijúcich v zahraničí medzi sebou navzájom, ako aj ich ľudskú a duchovnú prepojenosť s ich materskou domovinou.

V závere diskusie Zahraničný výbor NR SR zobral informáciu predsedu ÚSŽZ na vedomie a zároveň Milanovi Jánovi Pilipovi odporučil, aby o pracovnom stretnutí a výstupoch z neho podal správu Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

 

Uverejnené: 18. 3. 2021