Posledná rozlúčka so Štefanom Séčom

V utorok 12. apríla 2011 Pivničania vyprevadili na poslednú cestu svojho rodáka Štefana Séča, ktorý zomrel po ťažkej chorobe vo veku 52 rokov.

Krajania z Báčky, Banátu a Sriemu sa lúčili s človekom, ktorý v ich životoch zanechal trvalé pozitívne vnemy a posolstvá. Otec dvoch detí, ktorý nestrácal optimizmus do posledných chvíľ života napriek zákernej chorobe, bol úspešným odborníkom v poľnohospodárskom sektore a ako riaditeľ poľnohospodárskeho družstva a predseda Poľovníckeho spolku sa zaslúžil o rozvoj ekonomického i spoločenského blaha Pivničanov. Okrem toho sa s obrovským zápalom angažoval v politickej oblasti, pričom rozhodným a úprimným spôsobom dával do popredia nastoľovanie a realizáciu záujmov Slovákov vo Vojvodine. Mobilizoval slovenské menšinové spoločenstvo v Báčke, Banáte a Srieme, venoval sa vojvodinskej opcii a najmä jeho pričinením vznikla strana, ktorá mala na zreteli slovenskú vec. Nezabúdal však pritom ani na občianske práva ostatných obyvateľov Srbska v kontexte ich súžitia v spoločnom priestore.

Politická aktivita Štefana Séča sa začala v strane G17 plus, aby sa po niekoľkých rokoch, keď získal dôveru občanov a voličov, zhmotnil jeho odborný i ľudský prístup vo veciach verejných zvolením za člena Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Zodpovedne zároveň zastával funkciu podpredsedu obce Báčska Palanka, jeho okolie i spolupracovníci si ho ctili ako vážneho a múdreho partnera aj na poste námestníka riaditeľa Verejného komunálneho podniku Komunalprojekt.

Štefan Séč mal obdivuhodné vlastnosti empatického človeka, ktorý prirodzeným spôsobom vťahoval do spoločenského a verejného diania mladých ľudí. Zakaždým bolo jeho mottom ukázať priamo na najvhodnejšiu cestu riešení, pričom vravieval, že k cieľu vždy vedie náročná púť, a preto neslobodno odbočiť či vzdávať sa hneď pred prvými prekážkami. Štefan Séč mal veľa plánov a predstáv o tom, ako naplniť svoj život, najmä však prostredie svojich blízkych a priateľov. S jeho odchodom do večnosti bude preto clivo za človekom, ktorého odkaz i vízie z úcty k pamiatke na Štefana Séča je hodno napĺňať.