Postup pri uplatňovaní zákona a vydávaní osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov – jeho uplatňovanie v praxi

 

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 474 z 23. septembra 2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2006. Týmto zákonom je upravená pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach týkajúcich sa vzťahov Slovenskej republiky a štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí. Podľa § 4 ods. 1 zákona bol zriadený Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako orgán štátnej správy, ktorý riadi predseda. Zákon okrem iného vymedzil:

         pojmy týkajúce sa postavenia Slováka žijúceho v zahraničí,

         postup pri podávaní žiadosti o vydanie osvedčenia, ktorým sa toto postavenie preukazuje,

         doklady, ktoré je žiadateľ povinný priložiť k žiadosti,

         lehotu na rozhodnutie o žiadosti,

         a ďalšie súvisiace náležitosti.

 

Zákon tiež určil osobu a miesto podávania žiadosti o vydanie osvedčenia, a to:

a) Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Radlinského 13, 817 80 Bratislava 15 (ďalej len úrad),

b) Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v štáte pobytu žiadateľa o vydanie osvedčenia (ďalej len ZÚ SR).

Žiadosť o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí (ďalej len osvedčenie) podáva žiadateľ na úrade alebo v zahraničí na ZÚ SR.

 

Žiadosť sa podáva na úradnom tlačive, ktoré je dostupné prekliknutím TU, alebo ktoré si možno osobne vyzdvihnúť na úrade, ako aj na ZÚ SR.

 

I. Vymedzenie niektorých pojmov na účely zákona

1.       Podľa § 2 písm. a) citovaného zákona sa Slovákom žijúcim v zahraničí rozumie osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, pričom

a) má štátne občianstvo Slovenskej republiky,

b) nemá štátne občianstvo Slovenskej republiky, ale uchováva si národné povedomie, má slovenskú národnosť, alebo ju má (mal) jej predok (ascedent) v priamom rade, ktorým je rodič, starý rodič alebo prastarý rodič.

2.       Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska osoby (zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky).

3.       Slovenská národnosť sa preukazuje uvedením tohto údaju na úradnom doklade, prípadne jeho úradne overenej fotokópii, týkajúcom sa žiadateľa, prípadne jeho priamych predkov (tento údaj môže byť uvedený na akomkoľvek úradnom doklade vydanom  v predchádzajúcich obdobiach – rodný list, krstný list, sobášny list, osvedčenie o štátnom občianstve, doklad o pobyte na území Slovenskej republiky, doklad o pracovných povinnostiach alebo zamestnaniach, školské vysvedčenie a pod. alebo iný úradný doklad, na ktorom je tento údaj uvedený).

 4.  Národným povedomím sa rozumie aktívny prejav hlásenia sa k slovenskému národu a k hodnotám, ktoré reprezentujú slovenský jazyk, slovenské kultúrne dedičstvo a tradície. Národné povedomie sa preukazuje dokladom, prípadne vyhlásením žiadateľa o preukázateľných výsledkoch jeho verejnej činnosti, alebo písomným svedectvom krajanskej organizácie pôsobiacej v mieste pobytu žiadateľa, a ak takáto organizácia alebo spolok v mieste jeho pobytu nepôsobí, písomným svedectvom aspoň dvoch Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí majú pobyt v tom istom štáte, o skutočnostiach týkajúcich sa národného povedomia žiadateľa. Národné povedomie sa preukazuje aj ovládaním slovenského jazyka, ktoré sa potvrdí na žiadosti pri jej osobnom podaní.

 

II. Žiadateľ – osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa I./1. tohto postupu, resp. podmienky podľa § 2 písm. a) bod 1. – je k žiadosti o vydanie osvedčenia povinný pripojiť :

1)    na preukázanie slovenskej národnosti niektorý z úradných dokladov uvedených v bode I/3, a to fotokópiu s úradným prekladom do slovenského jazyka a s úradným osvedčením spolu s originálom, pričom originál dokladu musí mať žiadateľ so sebou pri osobnom podaní žiadosti na úrade alebo na príslušnom ZÚ SR v zahraničí,

2)      na preukázanie národného povedomia niektorý z dokladov uvedených v bode I/4,

3)      doklady potvrdzujúce bezúhonnosť žiadateľa, a to:

a) výpis z Registra trestov Slovenskej republiky, ktorý potvrdzuje, že žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za čin, ktorý je podľa zákonov Slovenskej republiky úmyselným trestným činom. Tento doklad je platný 6 mesiacov odo dňa jeho vydania. Informácie o podaní žiadosti o výpis z registra trestov sú na internetovej adrese: www.genpro.gov.sk.
 

V zahraničí môže žiadateľ podať žiadosť o výpis z registra trestov prostredníctvom ZÚ SR a zaplatením príslušného konzulárneho poplatku.

b)  obdobný doklad (výpis z registra trestov) vydaný príslušným orgánom v štáte, ktorého je žiadateľ občanom, ako aj v štáte, ak má pobyt v treťom štáte (mimo Slovenskej republiky alebo svojho domovského štátu, ktorého je občanom). Doklad vyhotovený v cudzom jazyku musí byť úradne preložený do slovenského jazyka.

4) dve farebné fotografie o rozmeroch 3,5 x 4,5 cm (nie vyrobené vo fotoautomatoch).

5)    fotokópiu časti platného cestovného dokladu alebo platného dokladu totožnosti, kde sú osobné údaje, fotografia, číslo, séria dokladu a jeho platnosť, za účelom uvedenia správnych osobných údajov v osvedčení .

 

Pripojené doklady musia byť čitateľné (vrátane pečiatok na dokladoch) a musia byť úradne preložené do slovenského jazyka (vrátane pečiatok, podpisov a úradných pečiatok o úradnom  preklade dokladu do slovenského jazyka alebo jeho iným úradným osvedčením). V prípade, ak sú doklady vydané v českom jazyku, nie je potrebné ich úradne preložiť do slovenského jazyka.

 

Ak žiadateľ žiada uviesť v osvedčení svoje neplnoleté deti (do 18 rokov), musí k žiadosti pripojiť aj ich rodné listy s úradným prekladom do slovenského jazyka. Súčasne musí žiadateľ k žiadosti pripojiť súhlas druhého rodiča neplnoletého dieťaťa s jeho uvedením do osvedčenia žiadateľa; na tomto súhlase musí byť podpis rodiča úradne overený a v prípade jeho vyhotovenia v cudzom jazyku, musí byť úradne preložený do slovenského jazyka.

 

V prípade, ak ide o vydanie samostatného osvedčenia pre dieťa do 18 rokov, je potrebné k žiadosti pripojiť súhlas jeho zákonných zástupcov alebo jeho úradne ustanoveného opatrovníka, s vydaním mu osvedčenia, na ktorom musí byť ich podpis úradne overený s tým, že ak je súhlas vyhotovený v cudzom jazyku, musí byť úradne preložený do slovenského jazyka /o súhlase rodičov vyhotovenom v českom jazyku platí v obidvoch prípadoch postup ako je vyššie uvedené/.

 

Úrad rozhoduje o žiadosti žiadateľa do 60 dní odo dňa, kedy je na úrade evidovaná. Žiadateľ podáva žiadosť kompletnú, s potrebnými náležitosťami a s potrebnými pripojenými dokladmi. Ak po evidovaní žiadosti úrad zistí nedostatky v žiadosti alebo v pripojených dokladoch, konanie o žiadosti preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti. V konaní o žiadosti postupuje podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

 

Osvedčenie preberá žiadateľ v úrade alebo v príslušnom ZÚ SR v zahraničí. Žiadateľ pri osobnom podaní žiadosti v úrade alebo v ZÚ SR vyznačí na príslušnom tlačive, či chce osvedčenie prevziať osobne na úrade alebo na ZÚ SR v zahraničí.

 

Osvedčenie, ktorým sa preukazuje postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, je platné len na území Slovenskej republiky a len s platným dokladom totožnosti alebo s platným cestovným dokladom. V prípade straty, zničenia alebo poškodenia osvedčenia, alebo v prípade zmeny údajov v ňom uvedených, môže osoba požiadať o vydanie nového osvedčenia. K takejto žiadosti je potrebné okrem dôvodov opätovného vydania osvedčenia (dokladom o hlásení straty alebo odcudzenia na príslušnom policajnom úrade) pripojiť príslušné úradné doklady o zmene údajov o žiadateľovi, fotokópiu platného cestovného dokladu alebo dokladu o svojej totožnosti a jednu farebnú fotografiu s vyššie uvedenými rozmermi. V prípade, ak uplynulo od vydania osvedčenia, v ktorom majú nastať zmeny osobných údajov, viac ako šesť mesiacov, je potrebné pripojiť aj výpis z Registra trestov Slovenskej republiky a doklad o svojej bezúhonnosti zo svojho domovského štátu, prípadne aj štátu svojho súčasného pobytu /§ 7 ods. 2 zákona č. 474/2005 Z. z./. Postup pri zaslaní takejto žiadosti je rovnaký ako pri podaní prvej žiadosti, a to  buď priamo v úrade alebo prostredníctvom ZÚ SR v zahraničí.

 

Podľa § 4 ods. 6 písm. h) zákona č. 474/2005 Z. z. úrad vedie evidenciu osvedčení Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Úrad súčasne upozorňuje žiadateľov, že pri podaní žiadosti je vhodné uviesť aj adresu prechodného pobytu alebo kontaktnú adresu v Slovenskej republike (meno, priezvisko, ulica, číslo, mesto obec).

Žiadateľ je povinný podľa zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do troch dní od začiatku uplatňovania prechodného pobytu v Slovenskej republike na základe vydaného osvedčenia, prihlásiť sa na príslušnom oddelení hraničnej a cudzineckej polície v mieste, kde bude mať prechodný pobyt.

 

Správny poplatok za vydanie osvedčenia

Podľa zákona Ministerstva financií SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 6 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou citovaného zákona, správny poplatok sa platí a vyberá v kolkovej známke nasledovne:

 

a)  vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka – 4 eurá 50 centov,

b)  vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka – 16 eur 50 centov,

c)  vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch – 33 eur.

 

Z uvedenej položky vyplýva, že správny poplatok vo forme kolkovej známky sa vyberá za vydanie preukazu (osvedčenia), a teda až pri jeho odovzdávaní – ide však o vyberanie poplatku v prípadoch podania a vydania osvedčenia v úrade.

Pokiaľ ide o vyberanie poplatku za podanie žiadosti a vydanie osvedčenia na príslušnom ZÚ SR v zahraničí, aplikuje sa položka 265 Sadzobníka správnych poplatkov vyššie citovaného zákona.

 

Adresa pre osobný a písomný kontakt:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Radlinského 13

817 80 Bratislava 15


Žiadosti s príslušnými dokladmi sa podávajú na vyššie uvedenej adrese:

Pondelok: 9.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 15.00 hod.

Streda: 9.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 15.00 hod.

Piatok: 9.00 – 12.00 hod.