Pozornosť a pocta výročiam a ich posolstvám na webe ÚSŽZ

Od nepamäti, čo si ľudstvo snaží uchovať svoj vzťah k pamätným dejinným dátam i v rámci prirodzeného okysličovania historického vedomia spoločenstiev, národov, štátov, ale aj jednotlivcov, rok čo rok v rozmanitosti foriem a obsahového významu kľúčových udalostí, života a diela osobností, vedeckých objavov, architektonických, umeleckých či literárnych výtvorov, ale aj prírodných úkazov, žiaľ, aj svetových katastrof vrátane vojen, dennodenne listujeme v kalendároch.

Mnohé médiá – či už tlačené denníky, ale aj rozhlas a televízia či stále sledovanejšie internetové mediálne zdroje, s obľubou tieto dáta predostierajú čitateľom, poslucháčom, divákom, internetovým užívateľom. Nie div, veď žijeme búrlivý čas totálnej informatiky, v 21. storočí mnohé médiá – a najmä tým nebulvárnym, so snahou o objektívnosť korektných informácií aj na Slovensku všetka česť! – v snahe neminúť sa efektu vrcholnej aktuálnosti či primeraného obzretiu sa v zrkadlení minulosti, doslova sa predbiehajú o priazeň publika.

To všetko platí o mapovaní všedných i sviatočných dní, ktoré žijeme. Tu a teraz. Premenené v duchu krajanskej tematiky, ktorú nastoľujeme v rôznom kontexte v oboch internetových médiách Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí – na úradnom webovom sídle www.uszz.sk a s odklikom z neho aj na portáli www.slovenskezahranicie.sk – aj my prinášame v maximálnej možnej miere všetko to najpodstatnejšie, čím žije „slovenský svet“ naprieč piatimi kontinentmi. Ale aj my chceme viac. Nie však iba preto, aby sme sa priblížili trendovosti búrlivého času, ktorý s rôznou mierou príchutí vdychujeme. Tu v chvate, tam zasa v stíšení, súc si neraz vedomí, že to, čo má prísť, vždy sa napokon udeje. Aby následne vstupovalo do podvedomia našich rozmýšľaní, úsudkov a dilem sťaby večných premýšľaní o nepominuteľnosti okamihov, zapísavších sa do večnosti. Či už do archívov a kroník štátu, národa, pospolitosti, mesta, alebo iba tak, do „listujúcich pamätí“ jednotlivcov.

Výročia a kľúčové, neraz prelomové dátumy histórie – a je jedno, či spred tisícročia alebo spred 25 rokov – nám okrem osvieženia pamäte nastavujú sebareflexiu. Spoločenskú i individuálnu, pričom obe, prelínajúc sa vo vzájomnej prirodzenej a aj nevyhnutnej prepojenosti a závislosti, slúžia okrem ich informačnej hodnoty aj ako vítaný zdroj vzdelávania a bádania. Inak povedané – história, udalosti, osobnosti a s nimi spojené výročia boli, sú a vždy zostanú nielen žriedlom pre oživotvorenie pamäte národa či jednotlivca, ale aj nevysychajúcou miazgou prinavrátenia si dejinných sekvencií či príbehov a odkazov velikánov v posolstve ich užitočnosti, ale aj poučenia, nastavenia novej vízie. Vždy je potom iba na nás, ako ich uchopíme, ak už prejavíme vôľu osvojiť si ich.

A tak aj s touto nádejou a zajedno i presvedčením o opodstatnenosti kroku otvárame novú sekciu na našom úradnom webe www.uszz.sk. V ašpirácii, že mnohých našich krajanov nielen osloví, ale sa stane aj ich častým spoločníkom. V roku, ktorý si vskutku zasluhuje prívlastok „výročný“ (o všetkých pamätných dátumoch 2014 píšeme na inom mieste…), je na takýto krok – aj v symbolike mináčovského „dúchania do pahrieb“ – tá najpríhodnejšia chvíľa. A tak aj preto klikajte na VÝROČIA!

 

ĽUDO POMICHAL

 

SLEDUJTE V SAMOSTATNEJ SEKCII

NA WEBE ÚSŽZ

 

VÝROČIA