Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko je celoštátna súťaž žiakov v písaní slohových prác, ktorá si kladie za cieľ podchytiť, rozvíjať a prehlbovať záujem detí a mládeže o materinskú reč a umožniť im vlastnými výrazovými prostriedkami (v podobe prozaických žánrov, básní alebo iných foriem jazykového prejavu) vyjadriť vzťah k slovenčine a Slovensku, k osobnostiam slovenského národa, k domovu i k svojim blízkym. Je určená pre žiakov všetkých typov a druhov základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky a pre žiakov všetkých typov a druhov základných a stredných škôl v zahraničí, ktorí majú záujem o slovenčinu a Slovensko. V školskom roku 2019/2020 sa uskutočňuje už jej 28. ročník, ktorý už tradične vyhlasujú organizátori, medzi ktorých patrí od jej 14. ročníka aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Súťaž má vlastný znak (autor Rado Kováčik) a vlastnú erbovú pieseň (text Štefan Moravčík, hudba Milan Novák), ktorá sa od roku 1994 každoročne spieva na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov súťaže v Nových Zámkoch, pôsobisku prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny Antona Bernoláka, v rámci cyrilo-metodských sviatkov slovenského písomníctva a kultúry.

Slovenčina, kto ti dal
toľko nežných krás,
že vždy ako potôčik
zažblnkoceš v nás?

Slovenčina najdrahšia,
ty si poklad náš.
To preto, že mamkino
srdce v sebe máš.

Prvý ročník súťaže vyhlásilo r. 1993 vydavateľstvo Mladé letá a Umelecký odbor Matice slovenskej pri príležitosti 150. výročia uzákonenia spisovnej slovenčiny. Prudký rozmach súťaže v nasledujúcich rokoch si vyžiadal vstup ďalších subjektov, ktoré prevzali zodpovednosť za jej priebeh a organizáciu. Od 3. ročníka (1995) pribudlo k pôvodným vyhlasovateľom súťaže Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov a Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV. V ďalších rokoch Dom zahraničných Slovákov (11. až 14. ročník), Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (od 14. ročníka) a Vydavateľstvo Matice slovenskej (od 15. ročníka). Funkciu hlavného garanta súťaže plní Štátny pedagogický ústav, ktorý zverejňuje propozície súťaže a prijíma súťažné práce. Od 11. ročníka organizačným zabezpečením slávnostného vyhodnotenia súťaže bola poverená Základná škola na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch.

V priebehu rokov sa do súťaže zapojili žiaci všetkých vekových kategórií od prvákov na základných školách až po maturantov na stredných školách. Do súťaže sa pravidelne zapájajú aj žiaci zo zahraničia.

 

PROPOZÍCIE 28. ROČNÍKA SÚŤAŽE

Organizačný poriadok súťaže

28. ročník súťaže – vyhlásenie

Prihláška do 28. ročníka