Prečo mám rád slovenčinu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra  SAV a Úrad pre Slovákov žijúcich v  zahraničí vyhlasujú 20. ročník celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou:

PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO


Cieľom súťaže je podchytiť, rozvíjať a prehĺbiť záujem detí a mládeže o slovenčinu a Slovensko, o významných dejateľov Slovenska a svojho kraja, o miestne spoločenské a kultúrne problémy a nárečia formou slohových úloh, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok v podobe prozaických žánrov a básní.

Tento ročník sa bude niesť v znamení 250. výročia narodenia Antona Bernoláka, 200. výročia narodenia Sama Chalupku, 190. výročia narodenia Jána Kalinčiaka, 160. výročia úmrtia Jána Kollára, 190. výročia narodenia Janka Kráľa, 120. výročia narodenia Štefana Krčméryho, 190. výročia narodenia Jána Palárika, 30. výročia úmrtia Mila Urbana, 155. výročia narodenia Terézie Vansovej a 200. výročia narodenia Jonáša Záborského.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci všetkých typov a druhov základných, špeciálnych a stredných škôl na území Slovenskej republiky prostredníctvom škôl a iných subjektov a v zahraničí prostredníctvom spolkov, organizácií a škôl Slovákov žijúcich v zahraničí.
Súťažné práce sa budú posudzovať v štyroch kategóriách:

·  v 1. kategórii sa posudzujú práce žiakov 1. stupňa ZŠ,
· v 2. kategórii práce žiakov 2. stupňa ZŠ a žiakov 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií,
·  v 3. kategórii práce žiakov stredných škôl,
·  v 4. kategórii sa posudzujú práce žiakov zo zahraničia.

V prvých troch kategóriách sa posudzujú práce žiakov zo škôl na Slovensku a budú do nich zaradené aj práce žiakov špeciálnych škôl.

Do celoštátneho kola postúpi maximálne päť súťažných prác v každej kategórii z jednej školy. Na každom exemplári súťažnej práce a na prihláške musia byť nevyhnutne tieto identifikačné údaje: meno a priezvisko žiaka, ročník, typ a adresa školy, e-mailová adresa školy, meno a priezvisko učiteľa a pečiatka školy. Každá súťažná práca musí byť vyhotovená v štyroch exemplároch. Školy a ostatní prihlasovatelia zodpovedajú za to, že zaslané práce sú prácami súťažiacich žiakov, neboli už posudzované v tejto súťaži a v iných súťažiach, ako aj za dodržanie všetkých súťažných podmienok. Pri nedodržaní súťažných podmienok sa práce nezaradia do celoštátneho kola súťaže.

Vybrané súťažné práce do celoštátneho kola treba zaslať do 31. januára 2012 (Slováci žijúci v zahraničí do 1. marca 2012) v štyroch exemplároch a s vyplnenou prihláškou na adresu: Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava, heslo PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO (Slováci žijúci v zahraničí na adresu: Matica slovenská, Grösslingová 23, 812 51 Bratislava alebo na e-mailovú adresu: zsms@matica.sk).

Záujemcovia o súťaž môžu získať ďalšie informácie o súťaži v Štátnom pedagogickom ústave (spu@statpedu.sk, tel. číslo: 02/49276111) a formulár prihlášky na internetovej stránke www.statpedu.sk.

Odborné poroty určia v každej kategórii kandidátov na Hlavnú cenu, na Cenu poroty a na Čestné uznanie. Môžu udeliť v každej kategórii aj Osobitnú cenu poroty. Osobitne ocenia učiteľov a školy podľa počtu a úrovne súťažných prác žiakov.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 20. ročníka súťaže bude 14. júna 2012 (štvrtok)v Nových Zámkoch pri príležitosti Cyrilo-metodských dní slovenského písomníctva a kultúry a v znamení Roka Matice slovenskej (2012 – 2013).

Za vyhlasovateľov súťaže Ing. Katarína Kalašová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu.

Informácie o súťaži:
 

Súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko je celoštátna súťaž žiakov v písaní slohových prác, ktorá si kladie za cieľ podchytiť, rozvíjať a prehlbovať záujem detí a mládeže o materinskú reč a umožniť im vlastnými výrazovými prostriedkami (v podobe prozaických žánrov, básní alebo iných foriem jazykového prejavu) vyjadriť vzťah k slovenčine a Slovensku, k osobnostiam slovenského národa, k domovu i k svojim blízkym. Je určená pre žiakov všetkých typov a druhov základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky a pre žiakov všetkých typov a druhov základných a stredných škôl v zahraničí, ktorí majú záujem o slovenčinu a Slovensko.

Súťaž má vlastný znak (autor Rado Kováčik) a vlastnú erbovú pieseň (text Štefan Moravčík, hudba Milan Novák), ktorá sa od roku 1994 každoročne spieva na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov súťaže v Nových Zámkoch, pôsobisku prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny Antona Bernoláka, v rámci cyrilo-metodských sviatkov slovenského písomníctva a kultúry.

Slovenčina,kto ti dal
toľko nežných krás,
že vždy ako potôčik
zažblnkoceš v nás?

Slovenčina najdrahšia,
ty si poklad náš.
To preto, že mamkino
srdce v sebe máš.

Prvý ročník súťaže vyhlásilo r. 1993 vydavateľstvo Mladé letá a Umelecký odbor Matice slovenskej pri príležitosti 150. výročia uzákonenia spisovnej slovenčiny.

Prudký rozmach súťaže v nasledujúcich rokoch si vyžiadal vstup ďalších subjektov, ktoré  prevzali zodpovednosť za jej priebeh a organizáciu. Od 3. ročníka (1995) pribudlo k pôvodným vyhlasovateľom súťaže Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov a Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV. V ďalších rokoch Dom zahraničných Slovákov (11. až 14. ročník), Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (od 14. ročníka) a Vydavateľstvo Matice slovenskej (od 15. ročníka). Funkciu hlavného garanta súťaže plní Štátny pedagogický ústav, ktorý zverejňuje propozície súťaže a prijíma súťažné práce. Od 11. ročníka organizačným zabezpečením slávnostného vyhodnotenia súťaže bola poverená Základná škola na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch.

V priebehu rokov sa do súťaže zapojili žiaci všetkých vekových kategórií od prvákov na základných školách až po maturantov na stredných školách. Do súťaže sa pravidelne zapájajú aj žiaci zo zahraničia. V školskom roku 2009/2010 do celoštátneho kola 18. ročníka, nad ktorým prevzal  záštitu prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, prišlo 856 súťažných prác zo 180 škôl na Slovensku a 142 prác zo zahraničia (Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Rumunsko, Srbsko, Ukrajina).

Od roku 1995 vychádza pravidelne zborník ocenených žiackych prác. Zborník aktuálneho 19. ročníka súťaže pripravil odbor štátneho jazyka sekcie umenia a štátneho jazyka Ministerstva kultúry SR. Na slávnostnom vyhodnotení 19. ročníka súťaže 8. júna 2011 sa vyhlásil 20. ročník, ktorého vyhodnotenie sa uskutoční 14. júna 2012 tradične v Nových Zámkoch.