PREDĹŽENÁ VÝZVA: Tvorivá škola žurnalistiky pre redaktorov krajanských médií: KRAJANSKÝ TELEROZHLAS KOŠICE 2019

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci svojej organizátorskej činnosti pre krajanov oslovuje redaktorov a spolupracovníkov slovenských médií s pôsobnosťou v krajanskom svete – záujemcov o TVORIVÚ ŠKOLU ŽURNALISTIKY 2019. Cieľom projektu je napomôcť odbornému a jazykovému rastu redaktorov, reportérov, publicistov, editorov, moderátorov a ďalších tvorcov v rámci zvyšovania kvality elektronických a internetových médií v slovenskom zahraničí. Počnúc zverejnením výzvy ÚSŽZ bude až do 25. júla 2019 prijímať a posudzovať žiadosti uchádzačov o „žurškolu“, ktorú USŽZ organizuje každé dva roky. Tvorivá škola žurnalistiky KRAJANSKÝ TELEROZHLAS KOŠICE 2019 v organizačnom zabezpečení ÚSŽZ a v odbornej gescii RTVS – Štúdio Košice sa uskutoční v dňoch 21.-28. septembra 2019 v Košiciach.

TVORIVÁ ŠKOLA ŽURNALISTIKY 2019

pre redaktorov, reportérov, moderátorov a editorov

krajanských elektronických a internetových médií

Košice 21.-28. september 2019

V poradí 17. Tvorivá škola žurnalistiky ÚSŽZ pre redaktorov krajanských médií sa uskutoční po druhý raz mimo Bratislavy (v roku 2017 obstarala „mimobratislavskú premiéru“ Banská Štiavnica), keďže zámerom ÚSŽZ je okrem odborného programu či priamej výmeny skúseností účastníkov v oblasti tvorby v krajanských médiách, aj oboznámenie sa so zaujímavými a aj z aspektu žurnalistickej práce podnetnými regiónmi a mestami Slovenska.

 

KRAJANSKÝ TELEROZHLAS KOŠICE 2019

Charakteristika podujatia:

Pobyt žurnalistov z krajanských médií spojený so 7-dňovým programom tvorivých dielní zameraných na aktuálne špecifiká televíznej a  rozhlasovej tvorby, ako aj rozvíjanie nových internetových médií v krajanskom zahraničí s ohľadom na ich audiovizuálny aspekt.  

Program akcentuje problematiku používania súčasného slovenského jazyka, informačnej a audiovizuálnej koncepcie, obrazu, zvuku a hovoreného slova ako prostriedkov komplexnej a objektívnej mediálnej komunikácie, profilácie nových médií (vrátane internetových) a zvyšovania publicistickej a dokumentárnej účinnosti obrazového a zvukového žurnalistického majstrovstva v krajanských elektronických médiách.

Termín:                                             21.-28.  september 2019

Miesto:                                              Košice

Hlavný organizátor:                          Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Spoluorganizátor:                             Rozhlas a televízia Slovenska – RTVS Štúdio Košice

Odborný garant programu:                RTVS Štúdio Košice

                                                          PhDr. Ľuba Koľová, národný garant projektu

                                                          KVARTETO za Slovensko, vedúca Redakcie národnostného vysielania

                                                          RTVS Štúdio Košice

                                                          Kontakt: luba.kolova@rtvs.sk   Mob.: +421  905 639 910

 

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV

Termín podávania prihlášok je do 10. augusta 2019

Počet účastníkov TŠŽ je limitovaný 15 osobami z krajanských médií.

Prijatí uchádzači si hradia dopravu na Slovensko a späť do domovského štátu.

ÚSŽZ hradí prijatým uchádzačom ubytovanie, stravu a odborný program vrátane tematických tvorivých exkurzií v Košiciach a okolí.

ÚSŽZ v prípade väčšieho počtu záujemcov si vyhradzuje, po konzultácii s odborným garantom Tvorivej školy žurnalistiky 2019, právo výberu.

O výsledkoch budú uchádzači informovaní najneskôr do 20. augusta 2019.

 

ORGANIZÁTORSKÉ USMERNENIE

Program Tvorivej školy žurnalistiky 2019 – KRAJANSKÝ TELEROZHLAS KOŠICE 2019  je určený predovšetkým tvorivým redaktorom, publicistom, reportérom, editorom a moderátorom  slovenských krajanských elektronických a internetových médií.  Do projektu sa však môže zapojiť každý Slovák žijúci v zahraničí, zaoberajúci sa redakčnou, publicisticko-dokumentárnou, reportérskou, moderátorskou či editorskou činnosťou s reálnymi, teda preukázateľnými výstupmi primeranej profesionálnej a odbornej žurnalistickej kvality.

Kontakt na garanta Tvorivej školy žurnalistiky 2019 za ÚSŽZ:

Ľudovít Pomichal, pracovník ÚSŽZ pre oblasť médií

Tel.: 00 421 / 2 / 57 20 05 30,    mail: ludovit.pomichal@uszz.gov.sk  

                                                       l.pomichal7@upcmail.sk

 

 

                                                                                       Ján Varšo

                                                                                   predseda ÚSŽZ

 

Bratislava 5. jún 2019