Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa na ustanovujúcom zasadnutí stretol s členmi zboru poradcov, navrhli mu 10 odporúčaní

Po organizačne náročnom a spoločensky úspešnom Pamätnom dni zahraničných Slovákov, ktorý sa začal 4. júla 2011 vernisážou výstavy akademického maliara Pavla Čániho, Slováka žijúceho vo Vojvodine v Srbsku, pokračoval stretnutím pri základnom kameni Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa v Bratislave-Petržalke a púťou na Devínsky hrad, ako aj v Starej tržnici, kde od rána do večera panovala neopakovateľná atmosféra Dolnozemského jarmoku, sa predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák 6. júla 2011 stretol s členmi svojho poradného zboru na ustanovujúcom zasadaní.
 
Do účelového zariadenia ÚV SR na Bôriku prišli takmer všetci: prvý podpredseda poradného zboru Dušan Klimo žijúci v Nemecku, Imrich Fuhl z Maďarska, Naďa Hammamberg zo Švédska, Rastislav Blažek z Írska, Pavel Zima zo Srbska, Dušan Tóth z Kanady, Božena Farhatová z Libanonu, Zuzana Solieri z Talianska, Paul Podolay z Nemecka, Iveta Galbavá a Radovan Čaplovič z Českej republiky. Zo Slovenska sú členmi zboru poradcov predsedu úradu Claude Baláž a Martin Hakel a tajomníčkou zboru poradcov je Dáša Laurenčíková. S neprítomnou Katarínou Tomkovou z USA sa M. Vetrák kontaktoval prostredníctvom elektronického telemostu, aby ju bezprostredne informoval o prijatých záveroch.
 
Členovia poradného zboru celý pracovný deň analyzovali mnohé aktuálne otázky starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí, aj problémy celé roky neriešené či obchádzané. Na záver predložili predsedovi ÚSŽZ návrh odporúčaní. Zhrnuli ich do 10 bodov.
 
1. Analyzovať súčasný stav plnenia Koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015, aktualizovať a doplniť ju, najmä s ohľadom na televízne vysielanie do zahraničia a komplexnú koncepciu vzdelávania krajanov vo svete, prijať účinné opatrenia na zvýšenie efektivity, a to zmenou vládneho uznesenia č. 625 zo 17. septembra 2008, ktorým bola koncepcia prijatá, resp. zrušením tohto uznesenia a prijatím nového vládneho uznesenia k aktualizovanej koncepcii.
 
2. Vypracovať spravodlivý a transparentný dotačný systém v pôsobnosti úradu.
 
3. Vypracovať novelu zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a predložiť ju na rokovanie vlády a parlamentu.
 
4. Vypovedať čo najskôr dohodu o spolupráci medzi Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Svetovým združením Slovákov v zahraničí.
 
5. Aktívne sa podieľať na tvorbe nového volebného kódexu, ktorý umožní aktiváciu voličského potenciálu Slovákov v zahraničí a odstránenie administratívnych bariér a prekážok pri uplatnení volebného práva krajanov zo zahraničia.
 
6. Obnoviť projekt Dní zahraničných Slovákov v Slovenskej republike a predložiť príslušný materiál na rokovanie vlády.
 
7. Aktivovať krajanský potenciál v zahraničí na prospech záujmov, propagácie a jednotnej prezentácie Slovenskej republiky vo svete.
 
8. Pripraviť návrh na vybudovanie Pamätníka slovenského vysťahovalectva a múzea ako jeho súčasti.
 
9. Vytvoriť platformu na vzájomnú spoluprácu medzi úradmi štátov EÚ, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o svojich krajanov v zahraničí.
 
10. Zvolať prvé pracovné stretnutie zboru poradcov predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v októbri 2011 a vypracovať plán programu a pracovných stretnutí tohto zboru na rok 2012.