Predseda ÚSŽZ Igor Furdík na pracovnom rokovaní s Dušanom Čaplovičom, šéfom rezortu školstva

Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, prijal v stredu 20. februára 2013 na pôde svojho rezortu Igora Furdíka, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Význam stretnutia umocnila skutočnosť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) spoločne s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) plnia dôležité úlohy štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí v otázkach udeľovania štipendií a štúdia na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike.

Igor Furdík informoval Dušana Čaploviča o štádiu riešenia projektu „Jonášov dom“ v Kovačici v Srbskej republike, ktorý by mal byť ukončený do roku 2014 k termínu 90. výročia narodenia slovenského insitného maliara svetového významu Martina Jonáša. Okrem tohto projektu predseda ÚSŽZ poukázal aj na postup pri zriaďovaní Múzea Slovákov v Báčskom Petrovci v srbskej Vojvodine. Šéf rezortu školstva prejavil o problematiku veľký záujem, nakoľko bol sám angažovaný na riešení vzácnej pozostalosti po umelcovi M. Jonášovi.

Igor Furdík oboznámil počas pracovného stretnutia  Dušana Čaploviča o postupnom presadzovaní vyváženého riešenia vzdelávania slovenských detí, ktoré so svojimi rodičmi žijú v iných krajinách EÚ, do ktorých odišli za prácou. Napríklad v Írsku a Anglicku žije a pracuje veľké množstvo slovenských rodín, ktoré patria do tzv. kategórie „nových Európanov“. A práve EÚ rieši  osobitnou smernicou vzdelávanie týchto detí tak, aby finančné náklady boli hradené štátom, v ktorom rodičia detí žijú a pracujú. Podpora tohto vzdelávania podľa platnej smernice sa má uskutočňovať v spolupráci s domovským štátom rodičov. I. Furdík poukázal na záujem Slovenskej republiky presadzovať uvedený postup v rámci slovenského predsedníctva v EÚ a objasniť úroveň inkorporácie príslušnej smernice v jednotlivých krajinách.

Dušan Čaplovič v ďalšom priebehu rokovania konzultoval s Igorom Furdíkom problematiku slovenského školstva v Maďarsku, resp. výučby slovenského jazyka v školách, kde žijú Slováci. V tomto kontexte informoval I. Furdík šéfa rezortu školstva o svojej ceste do Maďarska, počas ktorej sa sústredil práve na tieto otázky. Vyjadril presvedčenie, že štyri hodiny slovenského jazyka týždenne sú nepostačujúce a vyzdvihol nutnosť, aby ministerstvo školstva zachovalo posty vyslaných pedagógov slovenského jazyka v Maďarsku.

Okrem spomínanej adresnej problematiky Igor Furdík prerokoval s Dušanom Čaplovičom možnosti realizácie pedagogickej praxe študentov učiteľských disciplín zo slovenských vysokých škôl a univerzít na slovenských národnostných školách v krajinách strednej a východnej Európy. ÚSŽZ je pripravený maximálne spolupracovať na realizácii tohto zámeru. Minister D. Čaplovič pripustil možnosť implementovať návrh do bilaterálnych zmlúv so Srbskom a Maďarskom, ktoré sú v štádiu spracovávania.

Predseda ÚSŽZ I. Furdík informoval D. Čaploviča aj o návšteve delegácie Slovákov z Argentíny 28. februára 2013, ako aj o projekte kultúrnych vyslancov zo Slovenska k vzdialeným komunitám Slovákov v diaspóre. Inšpiráciu vo vzťahu k organizačnej forme môžeme hľadať v pôsobení misionárov medzi krajanmi.

Minister školstva Dušan Čaplovič sa v závere stretnutia poďakoval za podnetné informácie a tematické zámery v činnosti ÚSŽZ, pričom vyjadril pripravenosť naďalej spolupracovať v oblasti problematiky Slovákov žijúcich v zahraničí. Igora Furdíka v tejto súvislosti oboznámil so zámerom spracovávať v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR databázu súčasných významných slovenských osobností v zahraničí.