Predseda ÚSŽZ M. Vetrák vymenoval do funkcií troch pracovníkov

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí po nástupe nového predsedu Milana Vetráka v rámci reorganizácie úradu dolaďuje aj svoju personálnu politiku. V tejto súvislosti prišlo na ÚSŽZ k personálnym zmenám ovplyvnených aj samotnou špecifikáciou pracovnej náplne zamestnancov úradu, o ktorej informujeme aj na webovej stránke www.uszz.sk  v sekcii Kontakty.

Predseda ÚSŽZ M. Vetrák menoval s účinnosťou od 1. 4. 2011 do funkcie vedúcej Oddelenia teritoriálnych operácií (OTO) Mgr. Alenu Pastorkovú. Menovanie bolo automatické, keďže nová vedúca je vlastne staronovou vedúcou – bývalou riaditeľkou teritoriálneho odboru, ktorý sa k 30. 6. 2011 zrušil a v zmysle zákona tak išlo v podstate len o trvalé preloženie na nové miesto s rovnakou pracovnou náplňou. Absolventka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave so špecializáciou na sociálnu prácu pôsobí v ÚSŽZ od 1. 9. 2006. Pracovný záber A. Pastorkovej akcentuje v súčasnosti najmä teritoriálnu agendu a agendu medzinárodných vzťahov, komunikáciu s krajanskými organizáciami a jednotlivcami a dokumentačnú činnosť o krajanoch. Dominantnými krajanskými teritóriami v práci A. Pastorkovej sú Spojené štáty a Kanada, okrem už spomínaných činností významnú časť jej pracovných aktivít v rámci komunikácie s krajanmi vo všeobecnosti tvorí aj prijímanie zástupcov krajanských spolkov a jednotlivcov v celej obsahovej šírke problematiky krajanských komunít z rôznych štátov sveta na pôde ÚSŽZ.

Po úspešnom výberom konaní na pozíciu ekonomickej expertky Personálneho, ekonomického a právneho odboru (PEPO) ÚSŽZ sa tejto funkcie od 1. 7. 2011 ujala Viera Krajčovičová. V ÚSŽZ pracovala už aj v minulosti, od 1. 5. 2007 do 28. 2. 2011, keď sa postupne venovala rôznym činnostiam s akcentom na účtovníctvo v rámci vtedajšieho ekonomického odboru úradu. V súčasnosti patrí ku kľúčovým úlohám jej pracovnej činnosti v pôsobnosti tajomníčky dotačnej komisie agenda prijímania a spracovania žiadostí o dotácie a vypracovávanie dotačných zmlúv, referát domácich a zahraničných služobných pracovných ciest zamestnancov ÚSŽZ a agenda verejného obstarávania.

S účinnosťou od 1. 9. 2011 po úspešnom výberovom konaní nastúpi do funkcie ekonomického experta ÚSŽZ Daniel Demjén. K hlavným oblastiam jeho pracovnej činnosti bude patriť manažovanie účelovosti a zmysluplnosti propagačných a reprezentačných výdavkov ÚSŽZ, práca súvisiaca s hmotným a nehmotným investičným majetkom úradu, so skladom a skladovou evidenciou úradu, ako aj dohľad nad logistikou a údržba motorových vozidiel ÚSŽZ. D. Demjén je absolventom Obchodnej akadémie v Košiciach, pričom jeho trojročné pôsobenie a aktivity v Londýne, kde pracoval na poste asistenta dizajnéra v spoločnosti GPX, chce úrad využiť aj v kontexte nadobudnutých skúseností D. Demjéna v oblasti života slovenských komunít v zahraničí a aktivít krajanských spolkov, osobitne pri dokumentácii kultúrnych aktivít úradu.