Predsedníčka ÚSŽZ sa zúčastnila na diskusnom paneli

Jednotná prezentácia SR v zahraničí

             V dňoch 30. júna až 3. júla 2009 sa na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky konala pracovná porada vedúcich zastupiteľských úradov SR. 

            Na tomto významnom pracovnom fóre vystúpila v rámci diskusného panelu Jednotná prezentácia Slovenska v zahraničí aj predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilma Prívarová. Vo svojom príhovore vyzdvihla aktivity a podujatia slovenských spolkov v zahraničí a organizácií, ktoré zviditeľňujú Slovensko a tak vytvárajú jeho pozitívny obraz vo svete. Zdôraznila skutočnosť, že krajanské spolky veľmi pozitívne vnímajú prizvanie ÚSŽZ do činnosti Rady vlády pre jednotnú prezentáciu SR v zahraničí a považujú to za jasný signál záujmu o spoluprácu so slovenským zahraničím. Uviedla, že na   túto skutočnosť veľmi pozitívne reagovali aj v dotazníku, ktorý v zmysle 1. zasadnutia Rady vlády vypracoval ÚSŽZ. Z ich reakcií je zrejmé, že Slováci žijúci v zahraničí sú prirodzeným nástrojom, ktorý bude možné aj v budúcnosti využiť na zviditeľňovanie našej krajiny. Vilma Prívarová v tejto súvislosti zdôraznila, že: „ Krajanské spolky  často disponujú oduševneným ľudským potenciálom, ktorý je ochotný a pripravený presadzovať záujmy Slovenska v zahraničí. Tak ako mnohokrát v minulosti aj v súčasnosti možno slovenské spoločenstvá vtiahnuť do aktívnejšieho deja permanentného zviditeľňovania Slovenskej republiky za jej hranicami. Okrem definovania priorít je však potrebné vyčleniť finančné prostriedky a personálne túto problematiku adekvátne a dostatočne zabezpečiť aj na úrovni štátnej správy.“

            Predsedníčka ÚSŽZ okrem iného informovala aj o príprave satelitného televízneho vysielania, ktoré je podchytené v uznesení Koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015, ktorú minulý rok schválila vláda Slovenskej republiky. Jeho spustenie bude nepochybne veľkým prínosom pre našich krajanov a môže tiež zohrať mimoriadne pozitívnu úlohu pri zviditeľňovaní našej krajiny.

            Vilma Prívarová na záver svojho vystúpenia poďakovala veľvyslancom Slovenskej republiky za vynikajúcu spoluprácu s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.