Predsedníčka ÚSŽZ Vilma Prívarová rokovala s ministerkou Vierou Tomanovou

Dňa 11. 12. 2008 sa konalo rokovanie ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Viery Tomanovej s predsedníčkou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilmou Prívarovou. Jeho hlavným bodom bola téma vybudovania mobilitných infocentier v krajinách poskytujúcich služby spojené s pracovnou mobilitou a riadenou migráciou smerom do SR. Cieľom projektu je aj podpora Slovákov žijúcich v zahraničí po ekonomickej stránke, ako aj poskytnutie možnosti ich presídlenia späť na Slovensko po individuálnom začlenení sa do sociálno-ekonomických vzťahov. Upravenú pracovnú verziu celého projektu s navrhovaným časovým plánom a predpokladanou finančnou náročnosťou  predložilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí koncom novembra tohto roka. Ministerka informovala predsedníčku úradu o svojom zámere vytvoriť mobilitné infocentrá v rámci veľvyslanectiev Slovenskej republiky v zahraničí a za týmto účelom navrhla stretnutie podpredsedu vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča s ministrom zahraničných vecí SR Jánom Kubišom, ministrom kultúry SR Marekom Maďaričom a ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Viera Tomanová zdôraznila, že ministerstvo venuje stále väčšiu pozornosť migrácii ako fenoménu s narastajúcim významom a aj z tohto dôvodu zriadilo koncom roka 2007 medzirezortnú komisiu pre otázky pracovnej migrácie a integrácie cudzincov, ktorej členkou je aj predsedníčka ÚSŽZ. Jednou z úloh komisie je  pripraviť koncepciu integračnej politiky SR a predložiť ju na rokovanie vlády SR. Ministerka vyjadrila prísľub, že sa aj naďalej budú organizovať burzy práce v krajinách, v ktorých žije najviac Slovákov. Predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ju v tejto súvislosti požiadala o pravidelné poskytovanie štatistických údajov týkajúcich sa počtu slovenských občanov pracujúcich v zahraničí, ktorými disponuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.