Predsedníčku Úradu pre Slovakov žijúcich v zahraničí prijal minister zahraničných vecí.


Dňa 11. 3. 2010 sa na pôde Ministerstva zahraničných vecí SR uskutočnilo rokovanie ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka a predsedníčky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilmy Prívarovej. Témou rozhovoru boli otázky súvisiace so zabezpečovaním starostlivosti Slovenskej republiky o svoje menšiny a komunity v zahraničí a úlohy vyplývajúce z vládou prijatej koncepcie v krajanskej oblasti do roku 2015. Predsedníčka ÚSŽZ informovala ministra o pôsobnosti úradu vo veci vydávania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, o výške finančnej čiastky v rámci grantového systému úradu určenej na podporu aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2010 i o predložených grantových žiadostiach, o súčasnom stave zabezpečovania účelových dotácií na výstavbu Slovenského domu v Mlynkoch, na rekonštrukciu 21. školy s vyučovacím jazykom slovenským v Užhorode, ako aj na opravu budovy Gymnázia J. Kollára v Báčskom Petrovci, ktoré po právnej a organizačnej stránke zabezpečuje ÚSŽZ. Minister Lajčák sa zaujímal aj o pripravované vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí a o akcie organizované úradom v roku 2010, ako aj o činnosť úradu v budúcom období. Predsedníčka úradu konštatovala, že Ministerstvo zahraničných vecí SR je prvoradým partnerom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri výkone  štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a poďakovala ministrovi zahraničných vecí za súčinnosť a ústretovosť celého jeho rezortu pri plnení úloh úradu v oblasti krajanskej problematiky. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák v závere rokovania ocenil prácu ÚSŽZ a vyjadril aj do budúcnosti plnú podporu rezortu zahraničia aktivitám úradu pri napĺňaní potrieb našich krajanov s cieľom uchovať ich národnú identitu.

"rokovanie_mvz_sr"