Predstavitelia Obce Slovákov v ČR na pracovnej návšteve ÚSŽZ

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), prijal v stredu 5. júna 2013 v sídle úradu na pracovnej návšteve Jaromíra Slušného, predsedu Obce Slovákov v Českej republike a Petra Liptáka, podpredsedu tejto organizácie, ktorá združuje slovenskú národnostnú menšinu v ČR.

Predstavitelia  Obce  Slovákov  v  Českej republike informovali Igora Furdíka o realizovaných aktivitách v  roku 2012 a o využití dotácií, ktoré účelovo  poskytol ÚSŽZ.  Okrem toho predstavili  koncepciu obnovenia vydávania periodika Korene s  cieľom plniť informačné funkcie v rámci slovenskej komunity v  Českej republike a  vytvoriť priestor pre komunikáciu medzi krajanskými organizáciami a publikovaniu príspevkov rôzneho žánru.  Predseda ÚSŽZ vyjadril presvedčenie, že časopis prispeje k rozvoju jazykovej a národnej identity Slovákov v Čechách.

Jaromír Slušný sa zmienil o stretnutí niektorých zástupcov slovenských spolkov na pôde Slovenského inštitútu v Prahe. Tu boli predmetom záujmu spoločné problémy krajanov v Prahe a v Českej republike, vzájomná informovanosť, využitie možnosti centrálneho uverejňovania kalendára podujatí ako aj otázka zriadenia Slovenského domu v Prahe, ktorý má slúžiť slovenskej národnostnej menšine v Prahe a v Českej republike.

Igor Furdík vyjadril spokojnosť so stretnutím krajanov a  so snahou o užšiu vzájomnú spoluprácu, ale aj so záujmom o realizovaný projekt zriadenia Slovenského domu v Prahe. Pripomenul zástupcom Obce Slovákov svoju služobnú cestu do Českej republiky v dňoch 5. – 8. septembra 2012, počas ktorej sa stretol s  hlavnými predstaviteľmi spolkov a organizácií Slovákov pôsobiacich v Prahe, ako aj v Čechách, kedy ich informoval o potrebe zriadenia spoločného miesta  stretávania, spoločnej „strechy nad hlavou“ s  pracovným názvom Slovenský dom.   

Jediný, kto na výzvy I. Furdíka odpovedal kladne, bol Slovensko-český klub so sídlom v Prahe. Naďa Vokušová, štatutárna predstaviteľka klubu, predložila realizovateľný projekt Slovenského domu, pričom Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí má zmluvne zabezpečené, že bude slúžiť aj ostatným spolkom a organizáciám  Slovákov v Prahe a Českej republike.   

Predstavitelia Obce Slovákov v  Českej republike vyjadrili presvedčenie, že zariadenie a priestory Slovenského domu budú prínosom a dom bude plniť predpokladané funkcie, pričom zdôraznili, že s realizátormi projektu diskutovali a sú o ňom oboznámení. V prípade dodržania zmluvných podmienok uvedené riešenie považujú za kvalitatívny posun, ktorý rieši deficit spoločných priestorov s rôznymi možnosťami využitia.

Hostia informovali predsedu ÚSŽZ aj o podujatiach Obce Slovákov v roku 2013 a o plánoch spojených s 20. výročím ich organizácie. Peter Lipták priblížil činnosť Rady vlády Českej republiky pre národnostné menšiny a jej výborov, v ktorých činnosti je zapojený. Ďalej diskutovali aj o dotáciách, ktoré prideľuje Ministerstvo kultúry ČR národnostným menšinám, pritom poukázali na mnohé disproporcie, ktoré sú v neprospech slovenskej národnostnej menšiny v ČR

Igor Furdík poprial predstaviteľom Obce Slovákov v ČR úspešné zvládnutie zámerov a úloh, o ktorých bol informovaný a poďakoval za osobnú angažovanosť oboch hosťov v prospech činnosti organizácie, ale aj slovenskej národnostnej menšiny v Českej republike.