Prezident SR Ivan Gašparovič ocenil slovenské deti zo zahraničia

Ľúbozvučná slovenská vrava, úcta k Antonovi Bernolákovi – osobnosti našich národných dejín, významne sa historicky podieľajúcej na zrode nášho štátotvorného jazyka, pocta vzácnemu hosťovi – prezidentovi Slovenskej republiky Ivanovi Gašparovičovi, potlesk precíteným veršom v podaní herca Jozefa Šimonoviča, spontánne ovácie operným spevákom Martinovi Babjakovi a Otokarovi Kleinovi, najmä však slávnostné defilé ocenených žiakov, pedagógov a škôl na pódiu Domu kultúry v Nových Zámkoch – to všetko, okrem súzvuku slovenskosťou naladených duší, dominovalo počas vyhodnotenia jubilejného 20. ročníka súťaže literárnych prác detí základných a stredných škôl zo Slovenska a slovenských detí z krajanského zahraničia Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

 
Slovenčina, kto ti dal
toľko nežných krás,
že vždy ako potôčik
zažblnkoceš v nás?

Slovenčina najdrahšia,
ty si poklad náš.
To preto, že mamkino
srdce v sebe máš.


Už tradične rámcuje prehliadku víťazných prác celoštátnej súťaže s medzinárodnou účasťou na tému Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko báseň Štefana Moravčíka zhudobnená Milanom Novákom, ktorá sa od roku 1994 každoročne spieva ako hymna slávnostného vyhodnotenia. V jubilejnom roku jej punc nevšednosti dodalo očakávanie návštevy prezidenta SR Ivana Gašparoviča. V bezprostrednej atmosfére hlava štátu a ďalší oficiálni hostia zatlieskali nielen „fujarovému kumštu“ Martina Babjaka, ako aj tradičným ľudovým piesňam, chytajúcich za srdce i dušu vari všetky generácie Slovákov, ale postupne aj vyznaniam súťažiacich žiakov z ich literárnych prác, ktoré z úst moderátorky slávnosti vyznievali ako čisté, pramenisté a radosťou pulzujúce potôčiky, zlievajúce sa postupne v mohutnú riavu hrdej, pyšnej, zdravo sebavedomej a vlastenectvom preniknutej novej generácie, velebiacej a chrániacej si svoj jazyk a slovenskosť vo všetkých ich rozmanitých tvorivých prejavoch.

Úprimný potlesk zaznel po prívete Ivana Gašparoviča, ktorý oslovil žiakov, pedagógov a hostí v lahodiacej harmónii myšlienok posolstiev štátnika s nadčasovým spoločenským nadhľadom s hĺbavou emotívnosťou, odkrývajúcou záhyby duše Slováka – vlastenca. I. Gašparovič pripomenul oceneným žiakom okrem iného aj to, že náš jazyk, naša slovenčina, je okrem spoločného dorozumievacieho a komunikatívneho atribútu aj významným nositeľom symbolu nášho samostatného Slovenska, jeho kultúrnych, duchovných a najmä ľudských odkazov a hodnôt. Podľa slov prezidenta SR, my, Slováci, máme byť na čo pyšní: na taký malý národ, akým sme, bohatou históriou, ktorú nám môžu závidieť oveľa väčšie a ľudnatejšie štáty a národy, kultúrnymi pamätihodnosťami a cennými pamiatkami, dokumentujúcimi múdrosť, zručnosť a majstrovstvo Slovákov v rôznych dejinných obdobiach, nevraviac o výške intelektu, vzdelanosti a dôvtipu našich ľudí, zapísavších sa aj do spoločensko-kultúrneho či vedecko-ekonomického kontextu európskeho či celosvetového významu. Pre I. Gašparoviča bolo jeho posolstvo mladým ľuďom, vrátane ocenených Slovákov zo zahraničia o to vzácnejšie, že im ho mohol v ich prítomnosti prihovoriť v jubilujúcom ročníku súťaže, ktorý má identickú číslovku ako blížiace sa krásne 20. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Vyhlásenie najlepších v jubilejnom ročníku súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko príjemne spestril a vari do posledného miesta zaplnenú sálu Domu kultúry v Nových Zámkoch roztlieskal hodnotný kultúrny program, v ktorom okrem neformálnych príhovorov s osobnostným vkladom, šarmom, vyznaniami i emotívnosťou hostí i samotných organizátorov a vyhlasovateľov súťaže, vystúpil komorný zbor ENTHEA, Sláčikový orchester, operný spevák a sólista opery Slovenského národného divadla  Martin Babjak, ako aj člen opery SND Otokar Klein, kým verše básnikov, vzdávajúcich hold našej ľúbeznej, poetickej, láskavej a nôtiacej slovenčine, recitoval herec Jozef Šimonovič.  V programe zahral a zatancoval aj detský a mládežnícky folklórny súbor Matičiarik, pôsobiaci pri miestnom odbore Matice Slovenskej v Nových Zámkoch, ktorý rovnako patril k oceneným laureátom súťaže.
 
Slováci zo zahraničia poslali do súťaže 91 prác z 19 škôl.

Do celoštátneho kola súťaže sa v školskom roku 2011/2012 prihlásilo celkom 111 škôl z celého Slovenska. Z nich 94 základných škôl vrátane troch cirkevných a 17 stredných škôl – z nich 8 gymnázií, 8 odborných škôl a jedna umelecká škola. Porota hodnotila 483 prác – v 1. kategórii (1. Stupeň základných škôl) 133,  v 2. kategórii (2. stupeň ZŠ a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií) 304 prác a v 3. kategórii (stredné školy) 46 prác.

Zahraniční účastníci súťažili v 4. kategórii, ktorú zabezpečovala Matica slovenská a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Do súťaže sa zapojilo 19 škôl zo slovenského zahraničia a hodnotilo sa 91 prác z piatich štátov: Chorvátska (základné školy v Iloku, Radoši, Osijeku, Višnjevci, Markovci, Našiciach, Josipovci), Maďarska (Slovenská ZŠ v Sarvaši), Rumunska (ZŠ Gemelčička-Salaj), Srbska (ZŠ Mladých pokolení v Kovačici, ZŠ Ľ. Štúra v Kysáči, ZŠ maršala Tita v Padine, ZŠ J. Kollára v Selenči, ZŠ J. Čmelíka v Starej Pazove, ZŠ 15.októbra v Pivnici, Gymnázium J. Kollára v Báčskom Petrovci) a z Ukrajiny (Špecializovaná všeobecná škola v Užhorode).

 
LISTINA VÍŤAZOV

(Ocenené práce žiakov v 4. kategórii – zahraniční účastníci)

Hlavná cena
Anna Havranová, ZŠ Janka Čmelíka, Stará Pazova – Srbsko

Cena poroty
Anja Marčoková, ZŠ Ľudovíta Štúra, Kysáč – Srbsko

Čestné uznanie
Gyula Zsolt Bak, Slovenská ZŠ, Sarvaš – Maďarsko
Sandra Cinkotski, ZŠ Ivana Kapistrana, Ilok – Chorvátsko
Hana Čížiková, ZŠ Mladých pokolení, Kovačica – Srbsko
Patrícia Kmeťková, ZŠ 15. októbra, Pivnica – Srbsko
Korina Kraljik, ZŠ kráľa Tomislava, Našice – Chorvátsko
Barbara Kulíková, Slovenská ZŠ, Sarvaš – Maďarsko
Milan Mareček, ZŠ, Gemelčička – Rumunsko
Maja Vargová, ZŠ Ľudovíta Štúra, Kysáč – Srbsko
Hanka Zetochová, ZŠ, Gemelčička – Rumunsko

Osobitná cena poroty
Denis Ležnev, 4.ZŠ, Užhorod – Ukrajina

Ocenená pedagogička
Anna Legiňova, ZŠ Ľudovíta Štúra, Kysáč -Srbsko

Ocenená škola
ZŠ 15. októbra, Pivnica – Srbsko

Osobitná cena predsedu Matice slovenskej
Marína a Miroslav Valentíkovci, Gymnázium Jána Kollára, Báčsky Petrovec –Srbsko

Jubilejný 20. ročník  literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, sa niesol v znamení okrúhlych pripomienok viacerých významných slovenských spisovateľov, národných buditeľov a spoločenských dejateľov: 250. výročia narodenia Antona Bernoláka (pôsobil v Nových Zámkoch ako farár od mája 1797 až do svojej smrti 15. januára 1813), 200. výročia narodenia Sama Chalupku, 190. výročia narodenia Jána Kalinčiaka, 160. výročia úmrtia Jána Kollára, 190. výročia narodenia Janka Kráľa, 120. výročia narodenia Štefana Krčméryho, 190. výročia narodenia Jána Palárika, 30. výročia úmrtia Mila Urbana, 155. výročia narodenia Terézie Vansovej a 200. výročia narodenia Jonáša Záborského.


Literárnu súťaž žiakov základných a stredných škôl Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko vypísalo a jej garantom a organizátorom je viacero inštitúcií a organizácií: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.