Rada pre krajanov pri Matici slovenskej zasadala v Martine

Hodnotením plnenia záverov ostatného zasadnutia sa v stredu 7. novembra 2018 začalo rokovanie Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici slovenskej (ďalej RSŽZ pri MS) v jej sídle v Martine. Účastníkom, delegátom a hosťom sa v úvode prihovoril predseda MS Marián Gešper. Na rokovaní zaoberajúcom sa nastavením spolupráce Matice slovenskej s krajanskými komunitami, spolkami a organizáciami vo svete, ako aj s inštitúciami na Slovensku, vrátane Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, predmetom činnosti ktorých je tematika posilňovania národného povedomia, jazykovej a kultúrnej identity krajanov, sa zúčastnil aj Ján Varšo, predseda ÚSŽZ.

Na rokovaní boli prítomní zástupcovia a delegáti krajanských komunít zo šiestich štátov Európy – Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska a Švédska. Zasadnutie viedla predsedníčka RSŽZ pri MS Katarína Melegová-Melichová (predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej Báčsky Petrovec zo Srbska), spoločne s podpredsedom RSŽZ pri MS, Adrianom Miroslavom Merkom (predsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku) a podpredsedníčkou RSŽZ pri MS Alžbetou Hollerovou Račkovou (predsedníčku Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku).

Na pracovnej časti zasadnutia sa zúčastnili aj vrcholní predstavitelia Matice slovenskej: predseda MS Marián Gešper, I. podpredsedovia MS Marek Hanuska a Marek Nemec, predseda Dozorného výboru MS Štefan Martinkovič, ako aj tajomníci a riaditelia vybraných pracovísk. Z vyhodnotenia plnenia záverov z ostatného zasadania Rady, ktoré sa uskutočnilo na jeseň 2017, vyplynulo, že Matica slovenská aj počas roku 2018 priebežne proklamovala požiadavky krajanov. Týkali sa najmä problematiky navýšenia štátnej dotácie pre krajanov, podpory vzniku Centra slovenského zahraničia, iniciácie vedeckých výskumov „Ako ďalej, krajania…“, ako aj podpory štátneho občianstva krajanov. Predmetom súčinnosti MS v oblasti života krajanských komunít boli aj dary  knižnej produkcie MS, podpora krajanského diania osobnou účasťou matičných predstaviteľov na podujatiach Slovákov žijúcich v zahraničí a tiež propagácia ich činností prostredníctvom  matičných mediálnych aktivít (týždenník Slovenské národné noviny, Magazín Slovensko, webové sídlo MS, Matica TV, sociálne siete).

Po bilancii plnenia záverov zo strany MS nasledovali príspevky, hodnotiace aspekty a pripomienky v oblasti krajanského života v zahraniční od samotných  delegátov. Okrem vedenia RSŽZ pri MS svoje postrehy, podnety aj požiadavky na skvalitnenie komunikácie a spolupráce krajanských komunít s inštitúciami a organizáciami ich materského štátu vrátane Matice slovenskej tak, aby sa premietli v ich aktivitách a činnosti na prospech rozvíjania slovenskosti tak v krajanskom svete, ako aj v pevnejšom zomknutí krajanských komunít s ich materskou krajinou aj v súčinnosti s Maticou slovenskou a Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, postupne predostreli  Dušan Daučík (čestný predseda Švédsko-slovenského spolku, Švédsko), Ľudomír Molitoris (generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku), Vladimír Skalský (predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, Česko),  Bohdan Kraus (zastupujúci delegát za Obec Slovákov v Českej republike, Česko), ako aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V závere rokovania Rady prijali jej účastníci osem záverov a zároveň určili aj termín ďalšieho stretnutia, ktoré Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri MS naplánovala na jeseň 2019.

 

ZÁVERY ZASADNUTIA

RADY  PRE SLOVÁKOV

ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ PRI MS

 

1) RSŽZ pri MS navrhuje, aby MS podporila snahu krajanov o etablovanie poslanca parlamentu NR SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

2) RSŽZ pri MS navrhuje, aby MS naďalej pokračovala v podpore vzniku Centra slovenského zahraničia.

3) RSŽZ pri MS navrhuje, aby MS ďalej pokračovala v iniciatívne vzniku vedeckých výskumov „Ako ďalej, krajania…“ v jednotlivých oblastiach ich života.

4) RSŽZ pri MS navrhuje, aby MS iniciovala štatistické výskumy zamerané na migráciu krajanov (z krajanských komunít do SR a naopak).

5) RSŽZ pri MS navrhuje, aby MS vecne ocenila krajanskú mládež na vybraných súťažiach Slovákov žijúcich v zahraničí.

6) RSŽZ pri MS navrhuje, aby zabezpečila pre krajanskú mládež nahrávky slovenských ľudových piesní a rozprávok.

7) RSŽZ pri MS navrhuje, aby naďalej pokračovala v realizácii táborov pre krajanskú mládež.

8) RSŽZ pri MS navrhuje, aby MS vypracovala ponukový list a itinerár pre poznávací zájazd pre krajanskú mládež „Po vlasteneckých stopách mesta Martin“.

Martin 7. 11. 2018

 

FOTO: ĽUDO POMICHAL – ÚSŽZ