Rádio Slovensko RTVS: Dejiny.sk

Ľudia svoje dejiny nielen vytvárajú, ale súčasne ich svojím spôsobom aj ničia, a to nielen vedomým či zlovoľným vymazávaním stôp. Mnohé miznú a strácajú sa v nevedomosti. Mnohé sa stratia jednoducho preto, lebo musia urobiť miesto novému a istú rolu tu zohráva i často prirodzené zabúdanie. Tak ako píšu klasici histórie v mnohých obmenách – človek síce žije v dejinách, ale nežije pre dejiny samotné… Rozhlasový cyklu Dejiny.sk prináša poslucháčom zasvätené a zaujímavé diskusie o dejinách nielen slovenskej spoločnosti, prípadne tohto územia od jeho osídlenia po najnovšie politické udalosti. Informuje o tom portál Rozhlasu a televízie Slovenska – RTVS.

Nemalo by ísť len o dejiny Slovenska a jeho obyvateľov v zmysle koncentrovanom na toto územie a toto obyvateľstvo, ale aj na presahy slovenských dejín do svetových (európskych) a naopak. Tak ako súčasnosť a našu víziu budúcnosti radi premietame do minulosti (tzv. vylepšovanie dejín či zámerné zmazávanie nevhodných udalostí či osobností), tak potom aj svoju budúcnosť mimovoľne radi projektujeme na základe mnohých ahistorických legiend, vykonštruovaných fabulácií, či nekvalifikovaným alebo zámerným vypĺňaním tzv. bielych miest nevedeckými metódami, ktoré slúžia len a len na ideologizáciu výkladu histórie.

Skúsenosti s takýmito postupmi máme na Slovensku po mnoho generácií dozadu a niet preto sa čo čudovať, že historické povedomie je stále nedostatočné a preto je prístupné rôznym populistickým výkladom dejín. Preto má tento rozhlasový cyklus jednu kľúčovú úlohu – osvetu v tom najrýdzejšom význame slova. Debaty chcú dať vecnú informáciu a nestratiť pritom zreteľ na obraz ako celok. Nepôjde o prehodnocovanie v bežnom slova zmysle ani o akési hodnotenia, ale ak ku tomu v určitom momente dôjde, potom to nebudú súdy či odsudzovanie. Veď o to vlastne aj ide – aby sme poukázali na to, že dejepisectvo nie je súdnictvo a úlohou historikov nie je písať historické posudky.


Autorsky a redakčne pripravujú: Peter Turčík a Róbert Kotian.

Vysiela sa: nedeľa 15:00 – 16:00

14. september 2014:

Slovenská národná rada 1848/1849

Dňa 16. septembra 1848 bola vo Viedni pod vedením Ľ. Štúra, J. M. Hurbana a M. M. Hodžu a za účasti približne 200 Slovanov vytvorená Slovenská národná rada ako hlavný politický orgán Slovákov. Osemčlenná SNR pozostávala z troch politických, troch vojenských členov a dvoch tajomníkov. Ako politickí členovia ju viedli Ľ. Štúr, J. M. Hurban a M. M. Hodža. Vojenskými veliteľmi boli B. Bloudek, F. Zach a B. Janeček. Tajomníkmi národnej rady sa stali B. Nosák a D. Bórik. SNR mala mať dočasný charakter a po konsolidácii pomerov mala byť nahradená riadne volenými kandidátmi.

Viac na túto tému budeme hovoriť s historikmi – profesorom Dušanom Škvarnom z Univerzity Mateja Bela v Banskej bystrici a doktorom Petrom Šoltésom z Historického ústavu SAV v Bratislave.

Účinkujú: univerzitný profesor Dušan Škvarna, FiF UMB Banská Bystrica a Mgr. Peter Šoltés, PhD, Historický ústav SAV Bratislava

 

ZDROJ: portál RTVS