Rekordný počet žiadostí na ÚSŽZ na podporu projektov krajanov v roku 2015

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí stanovil v oblasti svojej dotačnej politiky do 31. januára 2015 termín spracovania žiadostí krajanov na finančnú podporu projektov, ktoré si spolky, kultúrno-spoločenské organizácie, vzdelávacie inštitúcie a zariadenia, folklórne, divadelné či hudobné telesá, médiá a vydavateľstvá, ako aj fyzické osoby vytýčili v ich programe v tomto kalendárnom roku. Pracovníkmi Odboru dotácií a ekonomiky (ODEK) ÚŠŽZ vyhodnotené a odporúčané projekty budú v ďalšej etape schvaľovacieho procesu žiadostí v dňoch 18.-24. februára 2015 predmetom rokovania dotačných subkomisií za účasti externých expertov v zadefinovaných štyroch oblastiach: vzdelávania, kultúry, informácií a médií.

Z analýzy prijatých, spracovaných a odporúčaných žiadostí uskutočnenej pracovníkmi ODEK ÚSŽZ vyplýva, že v rámci výzvy pre rok 2015 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v histórii svojej činnosti (od roku 2006) zaznamenal doposiaľ najvyšší počet žiadostí na podporu projektov krajanských organizácií a individuálnych žiadateľov z radov Slovákov žijúcich v zahraničí. Krajania podali celkom 912 žiadostí (doteraz najvyšší počet ÚSŽZ zaznamenal v roku 2014 – celkom 851) v celkovej sume takmer 4 mil. eur, čo však výrazne prekračuje finančné možnosti rozpočtu ÚSŽZ v kapitole jeho dotačnej politiky. Na výzvu podávania žiadostí na projekty v roku 2015 zareagovali krajania z 29 krajín, najviac žiadostí už tradične odoslali na ÚSŽZ Slováci zo Srbska (360), za nimi nasledovali krajania z Maďarska (115), Českej republiky (85) a Rumunska (73). V tomto roku sa do zoznamu žiadateľov opäť vrátili krajania z Dánska, Cypru, Bosny a Hercegoviny a Malty.

V rámci zaradenia žiadostí do štyroch oblastí podporovaných projektov (vzdelávanie, kultúra, informácie, médiá) viac ako polovica z nich je nasmerovaná na aktivity kultúry, kým druhá oblasť v poradí – vzdelávanie – tvorí približne štvrtinu z celkového počtu prijatých žiadostí.

Z tematického spektra žiadostí je najviac zameraných na podporu zabezpečenia činnosti slovenských škôl v zahraničí, činnosť krajanských organizácií a podporu ich kultúrno-vzdelávacích aktivít, ako aj podujatí a aktivít podporujúcich zachovávanie folklórnych tradícií krajanov žijúcich mimo územia Slovenskej republiky a udržiavanie ich kultúrno-duchovného spojenia so Slovenskom – ich bývalou domovinou či rodiskom ich predkov.

 

ŠTATISTIKA ŽIADOSTÍ  O  DOTÁCIE

NA  PROJEKTY KRAJANOV 2015:

TABUĽKA ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE 2015