Rezort kultúry SR a ÚSŽZ vnímajú dôležitosť ich súčinnosti pri vytváraní podmienok na rozvoj kľúčovej oblasti krajanského života

Aspekty vzájomnej spolupráce, systematickej súčinnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR) a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) v rámci  podpory a zachovávania národnej identity, kultúrneho a duchovného dedičstva krajanov v slovenskom svete, ako aj prierez nových možností a foriem prezentácie kultúrnych aktivít krajanov na Slovensku, ako aj v ich domovských štátoch, boli kľúčovými témami pracovného stretnutia Milana Jána Pilipa, predsedu ÚSŽZ, so Zuzanou Kumanovou, štátnou tajomníčkou MK SR. Na pôde MK SR sa vo štvrtok 19. novembra 2020 zúčastnili na rokovaní aj Barbora Kocianová, ktorá je členkou Komisie pre prípravu Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na roky 2021-2025, pracujúcej v gescii ÚSŽZ, a Milina Sklabinská, odborná pracovníčka ÚSŽZ pre oblasť kultúry krajanov.

Problematiku kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí má v pôsobnosti Ministerstva kultúry na starosti novovzniknutý Odbor prierezových politík, ktorý na MK SR zabezpečuje plnenie kľúčových úloh štátnej politiky na úseku starostlivosti o štátny jazyk, systematicky sa zaoberá aj problematikou kultúry národnostných menšín a v súlade so svojou pôsobnosťou vytvára a zabezpečuje podmienky na rozvoj kultúry národnostných menšín a kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí.

V tomto zmysle M. J. Pilip a M. Sklabinská informovali Z. Kumanovú o podobách, v akých kultúra Slovákov žijúcich v zahraničí v súčasnosti existuje, o prioritách enklávnych spoločenstiev, ktoré sú autochtónne a ktoré majú rozvinuté kultúrne systémy a tiež o prioritách komunít, ktoré vznikli novšími migračnými vlnami a ktoré sa v rámci zachovania slovenskej identity združujú s cieľom vytvoriť podmienky na jeho ochranu.

V priebehu pracovného stretnutia sa jeho účastníci zhodli na tom, že niektoré organizácie Ministerstva kultúry SR majú v náplni svojej práce zahrnuté aj formy podpory a spolupráce s krajanskými subjektmi a že je potrebné pokračovať a aj zintenzívniť túto odbornú a logistickú pomoc, ktorú odborné pracoviská MK SR vedia poskytnúť krajanom v rôznych sférach kultúrneho života.

Krajanské komunity pre realizáciu svojich programov v oblasti kultúry okrem finančnej pomoci, ktorú im môže zabezpečiť ÚSŽZ, neraz potrebujú aj odbornú, ktorej garantmi vždy boli a sú odborníci z rôznych kultúrnych odvetví zo Slovenska. MK SR vie však byť nápomocné našim krajanom v súčinnosti s ÚSŽZ aj v iných segmentoch kultúrnej spolupráce. Tá bude konkretizovaná tak v pripravovanej Koncepcii štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom na roky 2021-2025, ako aj v Akčnom pláne, ktorý bude vypracovaný po jej schválení.

Na titulnej fotografii:

Počas pracovného stretnutia na pôde Ministerstva kultúry SR (zľava): Zuzana Kumanová, Milan Ján Pilip a Milina Sklabinská.

 

Uverejnené: 20. 11. 2020