Riadením TIMMKO ÚSŽZ poverený Mgr. Martin Štrbka

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí JUDr. Milan Vetrák, PhD. od 1. apríla 2011 dočasne poveril riadením teritoriálneho, informačného, mediálneho, medzinárodného a kultúrneho odboru úradu Mgr. Martina Štrbku.
M. Štrbka sa odborne i publikačne venuje krajanskej problematike od ukončenia vysokoškolského štúdia etnológie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Ako jej absolvent nastúpil v roku 2006 na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, kde sa na pozícii radcu teritoriálneho odboru zaoberal predovšetkým slovenskými komunitami v oblasti Balkánu, v Českej republike a Poľsku. Zároveň ako podpredseda Komisie pre školstvo a vzdelávanie pri ÚSŽZ zúročoval v tejto funkcii odborné zameranie svojich pracovných aktivít v úrade. V období od 1. mája 2010 až do vymenovania na súčasný post po opätovnom príchode na ÚSŽZ pôsobil M. Štrbka na Ministerstve kultúry SR.
Vo funkcii riaditeľa teritoriálneho, informačného, mediálneho, medzinárodného a kultúrneho odboru (TIMMKO) bude M. Štrbka usmerňovať činnosť kľúčového odboru ÚSŽZ v jeho aktivitách smerom ku krajanským komunitám v celosvetovej pôsobnosti, realizovať a koordinovať návrhy koncepcií na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí. Súčasťou jeho riadiacej práce je o. i. aj vypracovanie materiálov predkladaných vláde a ostatným ústredným orgánom štátnej správy, ako aj zásadných koncepčných materiálov úradu v rozsahu pôsobnosti odboru. Zároveň napĺňa aj poslanie koordinátora úradu v informačnej a mediálnej oblasti, zodpovedá za aktivity v kultúrnej oblasti s akcentom na uchovávanie kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí a spoluvytvára činnosť úradu v oblasti medzinárodných vzťahov vrátane kontaktov s organizáciami iných štátov, ktoré zabezpečujú starostlivosť o vlastných krajanov žijúcich v zahraničí.

V osobe M. Štrbku získava ÚSŽZ kreatívneho odborného pracovníka, ktorý svoj profesijný vklad v nadväznosti na jeho doterajšie aktivity a publikačné štúdie v oblasti migrácie, kultúrneho dedičstva či religionistiky dokáže harmonizovať osobitým prístupom ku krajanskej problematike, viacrozmerne pozitívne ovplyvnený kultúrnymi, ľudskými i emotívnymi väzbami na prostredie dolnozemských Slovákov, z ktorého pochádzali jeho rodinní predkovia.
 

Share
|