ROK 2016

ROK 2016

                                             

 

názov materiálu:

Správa  za rok 2015 o  štátnej politike vo vzťahu k  Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí  a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k  Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2017

číslo materiálu (rezortné):

73/2016-OPOT

dátum začatia pripomienkového konania:

18. 05. 2015  

dátum ukončenia pripomienkového konania:

1.6.2015       

názov postupu a lehota na pripomienkovanie:

bežný – 10 pracovných dní

internetová adresu:

(na materiál)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/435

E-mail

(na pripomienky):

uszz@uszz.gov.sk