Rokovanie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ potvrdilo záujem krajanov o aktívne rozvíjanie slovenskosti

Vystúpeniami účastníčok – zástupkýň  vzdelávacích inštitúcií, slovenských víkendových škôl a spolkov, v pôsobnosti ktorých sa odvíja aj výučba slovenského jazyka a vzdelávanie najmladšej generácie Slovákov žijúcich v štátoch západnej Európy a zámoria, ako aj záverečnou podnetnou diskusiou, z ktorej vyplynuli viaceré konštruktívne námety pre samotné závery stretnutia, vyvrcholilo vo štvrtok 2. apríla 2015 v Bratislave dvojdňové 2. zasadnutie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ.

Na zasadnutí predmetnej sekcie, ktoré viedol Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa zúčastnilo celkom 12 zástupkýň slovenských krajanských komunít, v pôsobnosti ktorých sa uskutočňuje vzdelávací proces detí krajanov v slovenskom jazyku, z deviatich štátov západnej Európy.

Doterajšie skúsenosti a aktuálny stav úrovne, potrieb a perspektív vzdelanostných inštitúcií, víkendových škôl a spolkov, ako aj pedagógov a jednotlivcov zaoberajúcich sa problematikou výučby slovenského jazyka a vzdelanostným rozmerom najmladšej generácie našich krajanov v štátoch západnej Európy, prezentovali – v kontexte doterajšej spolupráce a finančnej podpory ich vzdelanostných aktivít prostredníctvom dotačného systému ÚSŽZ – aj v zrkadle viacerých pozitívnych postupov a výsledkov v procese prirodzeného zakoreňovania slovenskosti vo vedomí najmladšej generácie krajanov v tejto časti Európy.

V referátoch a diskusii na tému aktuálnej situácie a problematických okruhov v oblasti vzdelávania detí Slovákov žijúcich v krajinách západnej Európy a zámoria, vystúpili postupne Miroslava Lindenthalová (Belgicko), Andrea Hanouti (Francúzsko), Kristína Domáňová (Island), Mária Pacherová (Írsko), Viera HorchJarmila Buchová (Nemecko), Eva Palkovičová (Švajčiarsko), Darina Schartman (Švédsko), Renáta Kamenárová (Taliansko), Dana Klampárová, Anna PomichalováKarin Koštialová (Veľká Británia).

Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, upriamil počas prvého dňa rokovania – v stredu 1. apríla – pozornosť na dôležitosť súčinnosti v mnohostranných aktivitách a pedagogickej činnosti vzdelávacích zariadení a inštitúcií krajanov v štátoch západnej Európy a zámoria tak so samotným Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj vzdelávacími inštitúciami na Slovensku v organizačnej pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V tejto súvislosti, akcentujúc významnú a nenahraditeľnú potrebu priamej komunikácie slovenských vzdelávacích inštitúcií v štátoch západnej Európy a zámorí s relevantnými orgánmi, školami a inštitúciami v oblasti vzdelávania na Slovensku, odzneli v programe podnetné prezentácie a vystúpenia. Viaceré návrhy a myšlienky smerom k vylepšeniu doterajšej spolupráce zazneli v diskusných príspevkoch Janky Chládeckej, riaditeľky Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave a Kataríny Chovancovej, prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej UMB).

S konkrétnymi námetmi ako v praktickom živote napomôcť úsiliu vzdelávacích zariadení našich krajanov v štátoch západnej Európy a s ich prepojením na metodiku a trendy výučby a vzdelávania v slovenskom jazyku tak, aby deti Slovákov žijúcich v zahraničí mohli aj mimo Slovenska pokračovať kontinuálne v osvojovaní si vedomostí a rečových návykov v slovenčine, vystúpili v rámci svojich prezentácií Soňa Kariková, prodekanka pre vedu a výskum UMB, Alena Doušková, vedúca Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky UMB, Ján Sitarčík, riaditeľ Centra pre celoživotné vzdelávanie UMB a Zuzana Drugová z Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí UMB. Práve prezentácia aktivít tohto centra – najmä ponuka Letných táborov pre deti krajanov, ako ju priblížila Z. Drugová, mimoriadne zaujala účastníčky rokovania sekcie.

V nadväznosti na dvojdňový program rokovania (1.-2. apríla 2015) prijali  vo štvrtok jeho účastníci závery a odporúčania 2. zasadnutia Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ.

 

Závery z 2. zasadnutia

Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Sekcia pre západnú Európu a zámorie

Bratislava, 1. – 2. 4. 2014

 

Prítomní členovia sekcie:

oceňujú pôsobenie a aktivity Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí /ďalej len „ÚSŽZ“/ zamerané na oblasť školstva a vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré ÚSŽZ zrealizoval v období od 1. zasadnutia Sekcie pre západnú Európu a zámorie;

oceňujú zvýšenú pozornosť, ktorú ÚSŽZ venuje rôznorodým potrebám slovenských komunitných vzdelávacích centier a predškolských zariadení v krajinách západnej Európy a zámoria;

oceňujú zintenzívnenie spolupráce medzi ÚSŽZ a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR /ďalej len „MŠVVaŠ SR/ zameranej na riešenie aktuálnych otázok v oblasti vzdelávania našich krajanov v zahraničí, ktoré členovia sekcie považujú za problematické;

oceňujú finančné dotácie, ktoré ÚSŽZ každoročne poskytuje v rámci svojho grantového systému vzdelávacím centrám a predškolským zariadeniam v krajinách západnej Európy a zámoria a navrhujú, aby táto finančná podpora bola naďalej poskytovaná s ohľadom na konkrétne a dlhodobé potreby jednotlivých krajanských komunít v západnej Európe a zámorí;

sa zaväzujú byť nápomocní  pri riešení problematiky súvisiacej s tvorbou nových štandardov pre slovenských žiakov a študentov dočasne žijúcich a študujúcich v zahraničí. Členovia sekcie poskytnú súčinnosť pri overovaní výstupov pilotného projektu, ktorý bol prezentovaný predstaviteľmi Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici;

odporúčajú úradu, aby v spolupráci s kompetentnými orgánmi SR hľadal zlepšenie možností  a podmienok pre pôsobenie pedagógov vyučujúcich slovenský jazyk a slovenské reálie v doplnkových vzdelávacích inštitúciách v zahraničí;

odporúčajú, aby MŠVVaŠ SR systematicky riešilo otázku rozdielových skúšok deti Slovákov žijúcich v zahraničí. Členovia sekcie budú vyvíjať úsilie vedúce k vyriešeniu problematiky vykonávania, obsahu, rozsahu a miesta konania rozdielových skúšok.