Rozhodnutie o súbehoch Verejnoprospešnej nadácie ZSM

Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) začiatkom októbra 2012 rozhodlo o udelení podpory na Školu v prírode a na kultúrno-osvetovú činnosť (kultúrne podujatia, vydavateľské aktivity a štúdium). Vláda Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí poskytla finančnú podporu 99 581,76 EUR pre VPN ZSM na základe Dohody medzi vládou SR a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z r. 2003.

Kuratórium vyčlenilo na päť turnusov tohoročnej Školy v prírode – Poznaj svoje korene 50 000 EUR, na vlastné prevádzkové náklady plánuje použiť 5 784 EUR a na 43 797 EUR (12 263 190 Ft) vypísalo súbeh, do ktorého prišlo celkovo 125 projektov. Žiadatelia sa uchádzali o podporu vo výške 24 311 455 Ft. Kuratórium podporilo 96 súbehov celkovou sumou 12 263 190 Ft: na kultúrne podujatia udelilo 9 963 190 Ft, na vydavateľskú činnosť 1 450 000 Ft a na podporu štúdia, resp. hradenie školného 850 000 Ft.

Kuratórium VPN ZSM vymenováva ZSM ako zriaďovateľ. V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia ZSM z 18. mája 2012 kuratórium tvoria: Anna Divičanová (predsedníčka), Helena Somogyiová, Anna Komjáthiová, Monika Szabová, Tomáš Nagy, Marta Papučková ml. a Ruženka Egyedová Baráneková. Členkami Revíznej komisie VPN ZSM sú Alžbeta Szabová, Judita Orliczká a Katarína Fehérová, tajomníkom VPN ZSM je Imrich Fuhl.