Rozlúčili sme sa s Jurajom Migašom, bývalým veľvyslancom SR v Maďarsku, vnímavým priateľom Slovákov od Pilíša po Čabu, dobrým človekom a priateľom

Sú správy, ktoré, hoci patria – akokoľvek by sme si to mierou svojej priamej či nepriamej účasti pripúšťali – v pulzujúcom toku všedných okamihov, ale najmä životných príbehov k tým, ktoré iba s námahou potlačených sĺz a bôľu možno akceptovať,  stotožniť sa s nimi, zahrnúť ich takpovediac do archívnej schránky našich vedome prežitých a precítených vnemov, napokon, lebo inak to ani nejde, musíme ich prijať. Skon Jeho Excelencie Juraja Migaša, veľvyslanca a dlhoročného slovenského diplomata, oddavšiemu svojmu profesionálnemu poslaniu celé tri desaťročia, ktorý sa v sobotu 29. augusta 2015 pobral po dlhotrvajúcom boji s ťažkou chorobu vo veku 58 rokov do večnosti v tichu jednej z bratislavských nemocníc, práve do takéhoto, iba s námahou prijímaného priečinku zvestí, patrí.

Na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave sa vo štvrtok 3. septembra uskutočnilo smútočné podujatie venované pamiatke veľvyslanca Juraja Migaša, ktorý nečakane zomrel vo veku 58 rokov. V mene rezortu sa s ním v prítomnosti zamestnancov, predstaviteľov Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady SR a Úradu vlády SR rozlúčil podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, ktorý vyzdvihol profesionálne kvality i ľudské vlastnosti Juraja Migaša: „Odchádza výnimočný človek. Človek bohatý na priateľov a známych v rôznych kútoch sveta, ktorých si navždy získal svojou ľudskosťou, nezištnosťou a bezprostrednosťou a ktorí teraz smútia spolu s nami.“ 

Za mimoriadne tvorivý a iniciatívny pracovný prístup, výnimočné osobné nasadenie a prínos pre slovenskú diplomaciu udelil M. Lajčák Jurajovi Migašovi in memoriam Zlatú plaketu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorú prevzala manželka zosnulého Lena Migašová. 

Kondolencie na smútočný akt zaslal prezident SR Andrej Kiska, premiér Robert Fico a rozlúčiť sa prišli aj slovenskí krajania z Maďarska, s ktorými mal Juraj Migaš výnimočný vzťah. Telesné pozostatky J. Migaša boli následne prevezené do jeho rodiska na východe Slovenska, do obce Pušovce neďaleko Prešova, kde sa v piatok 4. septembra uskutočnil pohreb.

 

Juraj Migaš sa narodil 13. júna 1957 v Prešove. V diplomacii pracoval takmer 35 rokov. Na rôznych diplomatických postoch pôsobil v Berlíne, Varšave a Štokholme, neskôr obhajoval záujmy SR ako veľvyslanec pri OBSE vo Viedni, pri EÚ v Bruseli, v Budapešti a naposledy od roku 2014 v Ľubľane.

X                                X                              X

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v súvislosti s úmrtím Juraja Migaša, s ktorým ho spájala nielen dlhoročná spolupráca na diplomatickom poli a v štruktúrach rezortu zahraničných vecí Slovenskej republiky a v niekdajšom Československu, ale aj bezprostrednosť, úprimnosť a priamočiarosť osobných, ľudských vzťahov, vyjadruje svoje osobné pohnutie a žiaľ nad odchodom človeka a diplomata v rozlete jeho najtvorivejších rokov. Predseda ÚSŽZ obzvlášť vyzdvihuje aktivity Juraja Migaša počas jeho diplomatickej misie v Maďarsku v rokoch 2004-2009, keď sa aj vďaka svojej priateľskej, ústretovej a často aj predsudky o "naškrobenej diplomatickej konvencii" búrajúcej povahe ako veľvyslanec priblížil, zblížil a pre oživotvorenie slovenskosti a jej perspektívy Slovákov v Maďarsku aj cez prizmu jeho neskonalej ľudskej empatie až splynul so Slovačou od Pilíša po Čabu. Igor Furdík zároveň myšlienkami útechy zmierňuje v sústrasti manželke a najbližšej rodine, priateľom a spolupracovníkom Juraja Migaša bôľ nad stratou milovaného človeka a obľúbeného diplomata.

K úmrtiu veľvyslanca Juraja Migaša v piete, ktorú v tichých spomienkach prijímajú jeho blízki kolegovia a spolupracovníci na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, sa vyjadril na sociálnej sieti aj minister Miroslav Lajčák.  "Sú veci, na ktoré človek nie je pripravený nikdy a intenzívne zabolia. Takou je aj správa o nečakanom a predčasnom odchode dobrého priateľa, spoľahlivého kolegu a vynikajúceho diplomata Juraja Migaša. Juraj bol veľký bojovník – bojoval za záujmy Slovenska ako veľvyslanec v Bruseli, Budapešti, Ľubľane. Bojoval na tenisových kurtoch, futbalovom ihrisku, na bežeckých tratiach. Vždy s plným nasadením, odhodlaním, dobrou náladou a úsmevom. Dlhotrvajúci boj s chorobou však neustál. Bude chýbať nášmu rezortu ako profesionál a ako človek bude veľmi chýbať mne," vyjadril svoj smútok nad stratou Juraja Migaša minister Miroslav Lajčák.

K tým, ktorí správu o úmrtí Juraj Migaša, okrem jeho najbližších rodinných príbuzných, kolegov, ale aj priateľov na celom Slovensku i v zahraničí, spolužiakov a ďalších Jurajovi blízkych druhov a ním samotným vždy s úprimnosťou, tou najlepšou dobrou mysľou a veselosťou prijímaných ľudí, prijali s nevýslovnou ťažobou a bôľom, patria Slováci v Maďarsku.

Desiatky ba stovky našich Slovákov, snažiacich sa nielen o záchranu slovenskosti a pyšnosti na svojich predkov v tomto časopriestore, ale aj vďaka inšpiratívnosti, nezlomnosti vôle a ducha presvedčenia samotného veľvyslanca Juraja Migaša, že len usilovným a neprestajným rozvíjaním cenností dedičstva predkov a návratom k oživotvoreniu slovenčiny v školách a kultúrnych stánkoch, na folklórnych slávnostiach, v slovenských národných etnografických domoch, ako aj pri rodinnom krbe si Slovač v Maďarsku dostojí a potvrdí platformu sebavedomej, domovskému štátu a väčšinovému maďarskému národu užitočnej a vďaka kultúrnej a duchovnej výške rovnocennej a prínosnej národnostnej menšiny.

V takejto motivácii vznikli medzi veľvyslancom Jurajom Migašom a predstaviteľmi kľúčových organizácií a spolkov reprezentujúcich Slovákov v Maďarsku, ale aj medzi pospolitými Slovákmi prakticky vo všetkých regiónoch a župách Maďarska nielen pracovné, ale aj dôležité ľudské väzby. Je veľa tých, ktorí by dnes pri spomienke na Juraja Migaša mohli o jeho vzťahu k Slovákom v Maďarsku rozprávať tu s pátosom, tam s dobrodušným úsmevom. Zakaždým mali tieto príbehy iskru, ľudskú prívetivosť, šarm bezprostrednosti, povznesenie sa nad malichernosťami sveta, optimizmus.

Pretože Juraj Migaš bol ten, ktorý pozitívnou energiou Slovákov v Maďarsku počas svojho pôsobenia, ale aj roky po ňom, nabíjal a dobíjal doslova od Budapešti až po najmenšie obce so Slovačou kdesi pod Pilíšom, na ktorý ešte pred tromi rokmi vystúpil a vedno s tamojšími Slovákmi si zanôtil. Nevraviac o tom, akou hrdosťou ho naplnilo, keď bol v októbri 2012 pod Pilíšom – symbolom Slovákov v tomto regióne Maďarska – medzi najčestnejšími hosťami slávnosti, počas ktorej premiéri Maďarska a Slovenska – Viktor Orbán a Robert Fico – prestrihli pásku novučkého Strediska pilíšskych Slovákov v Mlynkoch. Nie div, veď práve vklad vysúkaných diplomatických rukávov Juraja Migaša bol v príbehu, ktorý sa začal na samom začiatku odvíjať ako "susedská kauza", viac ako fundamentálny a príčinlivý.

Portál Ľudových novín, týždenníka Slovákov v Maďarsku – luno.hu, vo svojom nekrológu k úmrtiu Juraja Migaša okrem iného pripomína: "Ako počas svojho rozlúčkového posedenia na Veľvyslanectve SR v roku 2009 Juraj Migaš povedal, medzi Slovákmi z Maďarska sa cítil vždy dobre. Svoje slová potvrdil aj činmi, nechýbal ani na jednej významnejšej akcii Slovákov v Maďarsku, vždy nám ochotne pomohol, keď sme ho o to požiadali. Diplomatickou cestou, inokedy múdrou radou prispel k realizovaniu takých našich projektov, o uskutočnenie ktorých sme roky bojovali. Neraz bol vítaným hosťom Pilíšskej túry a bol prítomný aj na odhalení súsošia sv. Cyrila a Metoda v Blatnohrade. Juraj Migaš bude nám, Slovákom v Maďarsku, veľmi chýbať. Česť jeho pamiatke!" – uvádza portál luno.hu.

K pamiatke za veľvyslancom, diplomatom, skvelým kolegom a priateľom Jurajom Migašom sa za všetkých, ktorý ho poznali a mali tú česť prežiť s ním okamihy profesijné a pracovné, ako aj čas debát, polemík či vzájomných ľudských pohrúžení, pripájame:

Ďuri, spomienka na Tvoj odzbrojujúci úsmev, žičlivosť životných postojov, vysoký kredit priateľstva a schopnosť s ľudskou empatiou chopiť sa veci a s profesionálnym nadhľadom ju doviesť vždy do konca, v nás pretrvá navždy.

A ak si pre nás, tu dolu na zemi, nechal aspoň štipku Tvojho večného optimizmu, radi ho, ako pamiatku na Teba, prijmeme a osvojíme si ho!

 

MZVa EZ SR: Úmrtie veľvyslanca Juraj Migaša

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že v sobotu 29. augusta 2015 nás náhle opustil dlhoročný kolega, vynikajúci diplomat – veľvyslanec Juraj Migaš. Narodil sa 13. júna 1957 v Prešove.

V diplomacii pracoval takmer 35 rokov, najskôr ako atašé a III. tajomník na Veľvyslanectve ČSSR v Berlíne, neskôr sa stal vedúcim oddelenia Strednej Európy Federálneho MZV. V rokoch 1991-92 pôsobil ako II. tajomník česko-slovenského veľvyslanectva v Poľsku a následne rok pôsobil ako I. tajomník ZÚ ČSFR vo Švédsku. Po vzniku samostatnej SR pracoval ako radca ZÚ Slovenskej republiky v Štokholme. V roku 1994 ako Chargé d’affaires riadil Zastupiteľský úrad SR v Poľsku. Po návrate, v období 1994 – 1995, viedol odbor susedných a CEFTA krajín MZV SR a neskôr sa stal politickým riaditeľom MZV SR – pred odchodom na post Vedúceho misie SR pri OBSE v roku 1998.

Juraj Migaš bol v období 1999 až 2003 Vedúcim Misie SR pri Európskych spoločenstvách, pričom v rokoch 2000 – 2003 bol zároveň členom Rady vlády SR pre európsku integráciu a v období 2002 – 2003 i zástupcom vlády SR na Konvente o európskej budúcnosti v Bruseli. Pred vymenovaním za veľvyslanca SR v Maďarsku (2004-2009) bol opäť Generálnym riaditeľom Sekcie bilaterálnej spolupráce MZV SR. Po návrate z Budapešti pracoval na MZV ako Generálny štátny radca a neskôr i poradca predsedu vlády SR. Naposledy, od januára 2014, bol veľvyslancom SR v Slovinsku. 

 

JURAJ MIGAŠ (1957 – 2015)

Juraj Migaš sa narodil 13. júna 1957 v Prešove, po gymnaziálnych štúdiách v Prešove a Banskej Štiavnici (1972-1976) absolvoval v rokoch 1976-1981 štúdium na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov. V rokoch 1981-1983 pôsobil na Ministerstve zahraničných vecí ČSSR v Prahe.

V roku 1985 získal doktorát z medzinárodného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1997 absolvoval aj diplomatický kurz na Westminsterskej univerzite v Londýne. V období rokov 1983-1988 pôsobil Juraj Migaš vo funkcii attaché a 3. tajomníka na Veľvyslanectve ČSSR v Berlíne. Stal sa tiež vedúcim oddelenia strednej Európy na Ministerstve zahraničných vecí, kde bol do roku 1990.

Potom rok pôsobil v Poľsku vo funkcii druhého tajomníka na Veľvyslanectve ČSFR vo Varšave. V roku 1992 sa stal prvým tajomníkom na Veľvyslanectve ČSFR vo Švédsku, neskôr bol radcom na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Štokholme. Ako chargé d’affaires nastúpil v roku 1994 na Veľvyslanectvo SR vo Varšave.

V rokoch 1994 – 1995 bol Juraj Migaš riaditeľom odboru susedných štátov a štátov CEFTA na Ministerstve zahraničných vecí SR. Nasledovala funkcia zástupcu generálneho riaditeľa Politickej sekcie MZV SR a v roku 1997 sa stal generálnym riaditeľom politickej sekcie.

V roku 1998 pôsobil Juraj Migaš vo funkcii vedúceho Misie SR pri OBSE vo Viedni a od roku 1999 bol veľvyslancom SR, vedúcim Misie SR pri Európskych spoločenstvách v Bruseli. V roku 2004 bol šéfom bilaterálnej sekcie MZV.  V rokoch 2004-2009 bol veľvyslancom SR v Maďarsku. Od roku 2012 pôsobil Juraj Migaš ako poradca premiéra Roberta Fica pre oblasť zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov.  Naposledy od roku 2014 pôsobil ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Slovinsku v Ľubľane.

 

Vo fotogalérii sa okrem záberov na pietne podujatie na pôde MZVaEZ SR v Bratislave lúčime s Jurajom Migašom aj spomienkou na okamihy zo slávnosti Slovákov v Maďarsku počas odhalenia Pamätníka súsošia sv. Cyrilovi a Metodovi v maďarskom Zalaváre – historickom Blatnohrade v júni 2013. Základný kameň toumto súsošiu položil Juraj Migaš ešte počas jeho pôsobenia veľvyslanca SR v Maďarsku v rokoch 2004-2009.

FOTO: MZVaEZ SR, ĽUDO POMICHAL – ÚSŽZ

 

Spomienka na Juraja Migaša  vo fotografiách

na portáli Slovákov v Maďarsku OSLOVMA.HU

Vyslanec ľudskosti, vyslanec slovenskosti

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2-aktuality2/1309-vyslanec-udskosti-vyslanec-slovenskosti