Sekcia organizačná a legislatívno-právna

UZNESENIE Stálej konferencie Slovenská republika a zahraniční Slováci 2002

Účastníci sekcie organizačnej a legislatívno-právnej v rámci Stálej konferencie Slovenská republika a zahraniční Slováci 2002 dňa 3. júla 2002 prijali nasledovné závery a odporúčania:

 • navrhujeme prijať tzv. "veľkú novelu" zákona č. 70/1997 Z.z. o zahraničných Slovákoch (zjednodušenie získania preukazu zahraničného Slováka, otázky zliav a výhod pre osoby, ktorým bolo priznané postavenie zahraničného Slováka, otázka preukazovania slovenského pôvodu a zrušenia limitácie generačného dokazovania a pod. za predpokladu súladu s právom ES/EÚ)
 • navrhujeme prijať novelu zákona o pobyte cudzincov, resp. vydať usmernenie ministra vnútra špecifikujúce podmienky prechodného pobytu zahraničných Slovákov na území Slovenskej republiky (odstránenie reštriktívnych ustanovení zákona s dopadom na význam preukazu zahraničného Slováka)
 • navrhujeme prijať novelu príslušných právnych predpisov z oblasti školstva (otázka dĺžky pobytu slovenských lektorov vysielaných do zahraničia s cieľom jeho racionálneho predĺženia, otázka poskytovania štipendií, otázka účasti riaditeľov príslušných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí pri výbere slovenských lektorov do ich škôl a pod.)
 • navrhujeme prijať novelu zákona o správnych poplatkoch (oslobodenie od poplatku za vydanie preukazu zahraničného Slováka, oslobodenie od poplatku za vydanie víza a pod.)
 • navrhujeme prijať novelu devízového zákona (nadobúdanie nehnuteľností zahraničnými Slovákmi)
 • navrhujeme prijať novelu zákona o štátnom občianstve (otázka novelizácie §7 ods. 5 zákona a rozšírenia výpočtu právnych predpisov týkajúcich sa udeľovania štátneho občianstva)
 • navrhujeme prijať novelu volebného zákona (umožnenie voliť aj slovenským občanom v zahraničí, napr. prostredníctvom zastupiteľstiev)
 • navrhujeme prehodnotiť systém udeľovania vládnych štipendií Slovákom zo zahraničia študujúcim na školách v Slovenskej republike s cieľom zakotvenia zmluvnej povinnosti zamestnať sa po ukončení štúdia vo vysielajúcej krajine vrátane sankcie vrátenia poskytnutého štipendia v prípade nesplnenia tejto zmluvnej povinnosti
 • navrhujeme prehodnotiť, resp. liberalizovať vízový režim vo vzťahu ku krajinám, v ktorých žijú Slováci (s cieľom čo možno najneskoršieho vypovedania zmlúv o bezvízovom styku voči týmto krajinám, resp. v prípade, že sú už vypovedané – liberalizácia vízového režimu za predpokladu súladu s príslušným nariadením Rady EÚ určujúcim tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov víza)
 • navrhujeme prehodnotiť režim vydávania preukazu zahraničného Slováka s cieľom odstránenia zbytočných administratívnych formalít, resp. čo možno najväčšej liberalizácie tohto režimu
 • navrhujeme zakotviť zľavy pre osoby s priznaným postavením zahraničného Slováka do zmluvy medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Železničnou spoločnosťou a.s. (v súlade s už prijatým uznesením vlády SR)
 • navrhujeme vytvoriť Úrad pre zahraničných Slovákov ako úrad s právnou subjektivitou (zváženie jeho formy a štatútu, v prípade, že by išlo o ústredný orgán štátnej správy – novelizácia tzv. kompetenčného zákona)