Sekcia pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ zasadala v Bratislave

Problematike zabezpečenia aktivít a pedagogického procesu vo vzdelávacích centrách západnej Európy a zámoria bolo venované 3. zasadnutie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.  Jeho súčasťou bol aj metodický seminár pre pedagógov zo vzdelávacích centier v krajinách západnej Európy a zámoria. Podujatia sa uskutočnili vo štvrtok 27. októbra 2016  v priestoroch hotela SOREA REGIA v Bratislave.

Na 3. zasadnutí Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vystúpil s otváracím príhovorom Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, ktorý o. i. oboznámil účastníkov z krajanského zahraničia i odborníkov zo Slovenska v predmetnej tematike s aktivitami ÚSŽZ v oblasti školstva a vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí.

Účastníkom podujatia sa prihovorili aj Katarína Čamborová z Odboru rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Janka Chládecká, riaditeľka Celoživotného ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci celodenného programu sa uskutočnil v gescii pedagógov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici aj metodický seminár venovaný problematike vzdelávania detí a žiakov z radov krajanov žijúcich v štátoch západnej Európy a zámoria.

Na zasadnutí a seminári sa zúčastnili a o problematike vzdelávania detí krajanov živo diskutovali pedagógovia a zástupcovia zo vzdelávacích centier v krajinách západnej Európy a zámoria:  César E. Mangiaterra (Argentína), Alžbeta De La Bouvrie (Francúzsko),  Kristína Domáňová (Island), Mária Pacherová (Írsko), Eva Hadzima (Kanada),  Viera Horch a Jarmila Buchová (Nemecko), Eva Palkovičová (Švajčiarsko), Ingrid Sivčová-Kuzma a Andrea Valčuha (USA), Monika Polakovičová, Eva Pastulková, Dana Klampárová a Dagmara Smalley (V. Británia).

Na podujatiach odzneli prednášky, príspevky a podnety pedagógov a odborníkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, UMB v Banskej Bystrici a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Zároveň boli prijaté závery z 3. zasadnutia Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ.

 

                              Závery z 3. zasadnutia

Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Sekcia pre západnú Európu a zámorie

Bratislava, 27. 10. 2016

 

Prítomní členovia sekcie:

  1. oceňujú pôsobenie a aktivity Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí /ďalej len „ÚSŽZ“/ zamerané na oblasť školstva a vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré ÚSŽZ zrealizoval v období od 2. zasadnutia Sekcie pre západnú Európu a zámorie;
  2. oceňujú zvýšenú pozornosť, ktorú ÚSŽZ venuje rôznorodým potrebám slovenských komunitných vzdelávacích centier a predškolských zariadení v krajinách západnej Európy a zámoria;
  3. oceňujú zintenzívnenie spolupráce medzi ÚSŽZ a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR /ďalej len „MŠVVaŠ SR“/ zameranej na riešenie aktuálnych otázok v oblasti vzdelávania našich krajanov v zahraničí, ktoré členovia sekcie považujú za problematické;
  4. oceňujú prácu Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela na pilotnom projekte „Hráme sa o Slovensku po slovensky“, ktorý je realizovaný spolu s MŠVVaŠ SR a navrhujú ÚSŽZ, aby odporučil MŠVVaŠ SR pokračovať v projekte a úspešne ho dokončiť;
  5. navrhujú ÚSŽZ, aby sa do pripravovanej novely Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí zahrnula aj skupina občanov s trvalým pobytom v Slovenskej republike dlhodobo žijúcich a pracujúcich v zahraničí;
  6. navrhujú ÚSŽZ, aby informoval Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí /ďalej len „MZVaEZ SR“/ o potrebe zriadiť na zastupiteľských úradoch a konzulátoch pracovnú pozíciu pre školstvo, vzdelávanie a kultúru;
  7. odporúčajú ÚSŽZ zachovať existenciu Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie vzhľadom na špecifickosť jej zamerania;
  8. žiada ÚSŽZ a MŠVVaŠ SR o urýchlené vyriešenie uvedených v záveroch z predchádzajúcich rokovaní Sekcie z rokov 2014 a 2015;
  9. odporúčajú MŠVVaŠ SR, aby hľadalo systémové riešenie na každoročné vyčlenenie finančných zdrojov na pokrytie odmeňovania pedagógov vyučujúcich v zahraničných vzdelávacích organizáciách;
  10. oceňujú finančné dotácie, ktoré ÚSŽZ každoročne poskytuje v rámci svojho grantového systému vzdelávacím centrám a predškolským zariadeniam v krajinách západnej Európy a zámoria a navrhujú, aby táto finančná podpora bola naďalej poskytovaná s ohľadom na konkrétne potreby jednotlivých vzdelávacích centier v zahraničí.