Sekcia vedy, školstva, mládeže a športu

Stála konferencia 2002 Závery a odporúčania sekcie vedy, školstva, mládeže a športu

Účastníci sekcie vedy, školstva, mládeže a športu Stálej konferencie Slovenská republika a zahraniční Slováci 2002 prijali nasledujúce závery a odporúčania:

 • odporúčame udeľovanie vládnych štipendií na prípravný ročník na UJOP UK pre štáty, ktoré nemajú vybudované slovenské stredné školstvo,
 • odporúčame podporu pri budovaní samostatnej školy so slovenským vyučovaním jazykom v Užhorode na základe medzirezortnej dohody medzi MŠ SR a Ministerstvom školstva Ukrajiny,
 • odporúčame Generálnemu sekretariátu pre zahraničných Slovákov sprostredkovať riešenie problémov vzniknutých prijatím zákona o pobyte cudzincov a spojených s pobytom študentov- krajanov na území SR,
 • odporúčame upraviť podmienky udeľovania štipendií slovenským krajanom vládou SR s ohľadom na návrat absolventov do domovských krajín,
 • odporúčame organizovať prázdninové pobyty pre deti a mládež krajanov (Nemecko, Rumunsko, Ukrajina) na území SR,
 • odporúčame priebežné informovať krajanov o konštituovaní stratégie SR v oblasti vzdelávania voči Slovákom v zahraničí,
 • odporúčame poskytovať odbornú pomoc (pomoc pri tvorbe učebných osnov pre základné a stredné školy),
 • pre rozvoj slovenského menšinového školstva v zahraničí odporúčame organizovať intenzívne jazykové kurzy v slovenskom jazyku,
  odporúčame finančnú podporu na rozvoj kultúrneho a vzdelávacieho centra v Kirgizsku,
 • odporúčame sprostredkovať pomoc pri poskytovaní literatúry o slovenských dejinách pre Slovákov v zahraničí,
 • odporúčame poskytovať Slovákom žijúcim v zahraničí všestrannú morálnu, finančnú a personálnu pomoc s cieľom zabrániť alebo spomaliť ich asimiláciu,
 • odporúčame, aby sa Stála konferencia a Generálny sekretariát pre zahraničných Slovákov stali garantom pre využívanie finančných prostriedkov z fondu PHARE pre krajanské komunity v zahraničí,
  v rámci bilaterárnej vedeckej spolupráce odporúčame prezentovať slovenskú vedu laickej krajanskej verejnosti prostredníctvom krajanských spolkov a umožniť využívanie odborných konzultácií zo Slovenskej republiky.