Sekcia vzťahov a spolupráce medzi SR a slovenským zahraničím

Závery a odporúčania sekcie vzťahov a spolupráce medzi SR a slovenským zahraničím

Účastníci Sekcie vzťahov a spolupráce medzi SR a slovenským zahraničím Stálej konferencie Slovenská republika a zahraniční Slováci 2002 na svojom rokovaní dňa 3.7.2002 prijali nasledjúce závery a odporúčania:

 • pripraviť dlhodobú koncepciu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom v zahraničí prostredníctvom jednotného výkonu zahraničnej politiky SR
 • dovŕšiť transformáciu systému vzťahov SR k zahraničným Slovákom zriadením Úradu pre zahraničných Slovákov ako orgánu štátnej správy s ústrednou pôsobnosťou v oblasti zabezpečovania tvorby a výkonu politiky štátu k zahraničným Slovákom
 • riešiť otázku pomoci a starostlivosti SR o svoje menšiny a komunity v zahraničí formou osobitnej rozpočtovej kapitoly v štátnom rozpočte SR s cieľom jednotného stanovenia priorít a následného sprehľadnenia finančných tokov do jednotlivých lokalít v zahraničí, v ktorých žijú Slováci
 • vypracovať jednotný a transparentný štátny systém pomoci a poskytovania dotácií krajanským komunitám v zahraničí
 • prijať relevantné legislatívne normy zjednodušujúce pobyt, existenciu a hospodárske etablovanie sa Slovákov žijúcich v zahraničí v Slovenskej republike a zabezpečiť právo Slovákov žijúcich v zahraničí na prechodný pobyt na území SR
 • zriadiť Generálnu radu Slovákov v zahraničí ako poradný orgán príslušného orgánu vlády SR
 • podporovať všestranný rozvoj slovenských menšín a komunít v zahraničí v oblasti kultúrnej, školskej a hospodárskej
 • vypracovať komplexný systém zapojenia významných osobností slovenského pôvodu žijúcich mimo územia SR do propagácie Slovenskej republiky a šírenia jej dobrého mena v zahraničí
 • zabezpečiť šírenie signálu vysielania STV do všetkých krajín sveta prostredníctvom satelitu, ako dlhoročnej prioritnej požiadavky slovenských menšín v zahraničí voči svojej materskej krajine
 • organizovať pravidelné fórum v oblasti obchodu a hospodárstva za účasti podnikateľov zo Slovenskej republiky a krajín, v ktorých žijú a pôsobia Slováci
 • informovať slovenskú verejnosť o živote a aktivitách slovenských menšín a komunít v zahraničí prostredníctvom všetkých dostupných médií v duchu vytvárania vzájomnosti a spolupatričnosti medzi príslušníkmi slovenského národa
 • cieľavedome rešpektovať záujmy Slovákov v zahraničí a začleňovať problematiku starostlivosti a pomoci slovenským menšinám do bilaterálnych zmlúv v oblasti školstva a kultúry
 • každoročne realizovať v SR podujatie – celosvetovú prezentáciu Slovákov v zahraničí pod názvom Dni zahraničných Slovákov – Sprostredkúvať spoluprácu miest a obcí SR so slovenskými komunitami v zahraničí
 • zriaďovať slovenské kultúrne a informačné centrá v krajinách, kde žijú Slováci
  kooptovať do Generálnej rady Slovákov v zahraničí dvoch účastníkov z každej sekcie Stálej konferencie
 • zintenzívniť spoluprácu medzi krajanskými a cirkevnými organizáciami na jednej strane a zastupiteľskými úradmi SR na strane druhej
  zabezpečiť volebné práva všetkých Slovákov žijúcich v zahraničí priamo na ZU SR v zahraničí
 • na základe pripomienok a odznelých diskusných príspevkov členovia sekcie vyslovujú svoju nespokojnosť so zdĺhavým vybavovaním zadaných projektových žiadostí na kultúrno-sociálne a spoločenské podujatia najmä zo strany MK SR a navrhujú, aby podané žiadosti v kladnom alebo zápornom zmysle boli vybavené najneskôr do jedného mesiaca od ich podania na MK SR
 • členovia sekcie v plnej miere podporujú samostatnú a nezávislú SR, ako aj jej ústavu podľa ktorej sa bude Stála konferencia a jej orgány voliť a riadiť