Seminár Činnosť cirkví a náboženských spoločností v krajanskom prostredí


Seminár s názvom „Činnosť cirkví a náboženských spoločností v krajanskom prostredí a štátna politika starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí“ zorganizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 24. októbra 2011 na bratislavskom Bôriku. Cieľom seminára bola odborná diskusia, výmena poznatkov a skúseností so zástupcami cirkví pôsobiacich v krajanskom prostredí za účelom ďalšej spolupráce a spracovania poznatkov do pripravovanej aktualizácie koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí.
 
Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák objasnil hlavné zámery podujatia, pričom zdôraznil veľmi dobré vzťahy s  cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Poukázal na snahy o  konsolidáciu a zlepšenie činnosti ÚSŽZ v  starostlivosti o  zahraničných Slovákov, pričom zdôraznil, že cirkvi sú dôležité partnerské inštitúcie pre ďalší vývoj a formovanie koncepcie starostlivosti o krajanov. Ďalej stručne charakterizoval dotačný systém a jeho prístupnosť pre cirkevné misie a farnosti pôsobiace v zahraničí. Vyzdvihol dobré skúsenosti pri financovaní tých činností misií, ktoré sa dotýkajú kultúrno-spoločenských aktivít, záujmových a výchovno-vzdelávacích projektov.

Na podnet predsedu ÚSŽZ M. Vetráka sa prítomní zhodli na prijatí spoločného záveru, ktorý zaväzuje ÚSŽZ v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR (MK SR), Ministerstvom financií SR a cirkvami rokovať o zabezpečení finančných prostriedkov v štátnom rozpočte prostredníctvom kapitoly MK SR na činnosť misií a farností v zahraničí.    

Zástupcovia cirkví vyjadrili návrh, aby sa venovala pozornosť jubilejným oslavám spätých s príchodom sv. Cyrila a Metoda, a aby aj Slováci žijúci v zahraničí mali zabezpečenú dôstojnú účasť a zastúpenie. M. Vetrák zástupcov cirkví ubezpečil, že ÚSŽZ bude v týchto otázkach úzko spolupracovať s cirkvami a so štátnymi orgánmi, aby aj krajania mali dôstojné miesto v pripravovaných podujatiach. Je potrebné nájsť konsenzus hlavne medzi dvomi líniami osláv, ktoré prebiehajú na Devíne a oslavami v Nitre, na ktorých – vychádzajúc z neoficiálnych informácií – možno potenciálne očakávať aj účasť Svätého otca Benedikta XVI.  

Organizácia seminára voľne nadväzuje na úlohu, ktorá vyplýva ÚSŽZ z Koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 schválenej vládou. V zmysle koncepcie sa predpokladalo uskutočnenie Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí v roku 2010 práve k problematike pastorácie Slovákov v zahraničí. Bývalé vedenie ÚSŽZ však uvedenú úlohu nesplnilo a M. Vetrák dal aj v podobe tohto seminára jasne najavo, že na rozdiel od bývalého vedenia ÚSŽZ považuje kontakt s cirkvami a náboženskými spoločnosťami vzhľadom na ich aktivity v slovenskom zahraničí za dôležitý.

Viac fotiek z podujatia nájdete tu.