Školský spolok Komenský vo Viedni blahoprial slovenským maturantom

Na pozvanie K. Hanzla, starostu Školského spolku Komenský vo Viedni, navštívila v dňoch 17.-18. júna 2019 Vilma Prívarová, pracovníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zodpovedná za problematiku krajanského školstva, vzdelávaciu inštitúciu, ktorá má vo svojom učebnom programe aj výučbu slovenského jazyka pre deti a žiakov krajanov zo Slovenska. Súčasťou pracovnej cesty bola aj účasť na maturitnej oslave študentov, ktorí zavŕšili štúdium na Bilingválnom reálnom gymnáziu Školského spolku Komenský vo Viedni.

Odovzdávanie maturitných vysvedčení sa uskutočnilo na pôde rezidencie ZÚ SR vo Viedni na za účasti veľvyslanca SR v Rakúsku P. Mišíka, veľvyslankyne ČR vo Viedni p. Červenkovej, riaditeľa Slovenského inštitútu vo Viedni I. Skočeka, riaditeľky školy Komenského vo Viedni H. Huber, pedagogického zboru školy, rodičov maturantov, predstaviteľov krajanského života a ďalších pozvaných hostí.

Maturitné vysvedčenia odovzdávali striedavo VV SR a VV ČR podľa národnosti jednotlivých študentov. Celkove v školskom roku 2018/2019 maturovalo na škole Komenského 19 študentov, pričom z nich boli dve tretiny slovenskej národnosti. V rámci kultúrneho programu vystúpili deti z materskej školy – budúci maturanti v roku 2031, ktorí pozdravili odchádzajúcich „veľkášov“ a prebrali symbolickú štafetu štúdia v škole. K maturantom a prítomným sa prihovorili P. Mišík a p. Červenková, ako aj zamestnankyňa ÚSŽZ V. Prívarová a triedny učiteľ maturantov M. Rovenský.

Po odovzdaní maturitných vysvedčení sa uskutočnil slávnostný podpis preberajúceho protokolu týkajúceho sa knižného daru ÚSŽZ pre Materskú školu, obecnú školu, viedenskú strednú školu a reálne gymnázium Komenského vo Viedni. Protokol podpísal za Školský spolok Komenský jeho starosta K. Hanzl a za ÚSŽZ V. Prívarová. Knižný dar úradu pozostával z 24 kníh určených predovšetkým pre povinné čítanie slovenských žiakov nižších ročníkov. Dar ÚSŽZ sa stretol na škole s veľkou odozvou, ocenil ho najmä starosta K. Hanzl, riaditeľka školy, ako aj  slovenské učiteľky, ktoré vyučujú  slovenský jazyk v škole a ktoré v ostatnom období pociťovali výrazný nedostatok  kníh z oblasti povinného čítania. Bolo však konštatované, že najväčšiu radosť budú mať z kníh najmladší žiaci školy.