Skvostná prehliadka folkloristiky a tradícií Slovákov v Poľsku: jubilejné 25. Fašiangy – Ostatki v Krempachoch

Spišská obec Krempachy počas druhého februárového víkendu ožila slovenským slovom, spevom, hudbou i tancami. Do miestneho kultúrneho domu totiž už po dvadsiaty piaty krát zavítali Fašiangy-Ostatki – dvojdňová súťažná prehliadka slovenských umeleckých zoskupení a jednotlivcov pôsobiacich v Poľsku, ktorú organizuje miestna skupina Spolku Slovákov v Krempachoch v spolupráci s Ústredným výborom SSP v Krakove. Počas dvoch dní sa divákom predstavili takmer dve stovky účinkujúcich, a to buď samostatne ako speváci alebo hudobníci, či v rámci jednotlivých folklórnych súborov ako speváci, hudobníci a tanečníci.

Vidieť sme mohli deti , mládež i dospelých z Novej Belej, Kacvína, Fridmana, Čiernej Hory, Jurgova, Vyšných Lápš, Lapšanky, Podvlku, Orávky, a samozrejme domácich Krempách, ako aj vynikajúcu FSk Sliačanka zo Slovenska. To všetko vďaka obetavej práci členov miestnej skupiny SSP v Krempachoch, či Ústredného výboru SSP, ako aj fi nančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ministerstva vnútra a správy Poľskej republiky (MSWiA), Slovenského inštitútu vo Varšave a Generálneho konzulátu SR v Krakove.

Prvý deň programom sprevádzali, dá sa povedať už ostrieľaní moderátori, Dorota Mošová a Jozef Lorenc. Medzi krajanov zavítal aj konzul Slovenskej republiky v Krakove Slavomír Nagy, ktorý pozdravil prítomných krátkym príhovorom z pódia. Pozdrav z Varšavy od nového veľvyslanca Slovenskej republiky Andreja Drobu odovzdal krajanom generálny tajomník SSP Ľudomír Molitoris, ktorý v úvode svojho príhovoru zároveň poďakoval krempašskému FS Dolina za reprezentáciu v slovenskej šou Zem spieva:Boli sme hrdí, keď sme vás videli vystupovať v slovenskej televízii. Okrem toho pripomenul, že na Fašiangoch-Ostatkoch sa stretávame už dvadsiaty piaty krát a na tomto krempaškom pódiu nám tak vyrástla už celá jedna generácia. – Prichádzajú tu už deti tých, ktorí tu sami kedysi vystupovali ako deti . Naša prehliadka sa tak natrvalo zapísala do dedičstva nášho Spolku, Zamaguria i slovenskejkultúry. Je dobre, že aj po sto rokoch si svoju kultúru ešte stále udržiavame. Prajem divákom, aby sa dobre zabavili a súťažiacim, aby sa im darilo, a aby tu o ďalších dvadsaťpäť rokov tak ako oni, prišli aj ich deti.

Dvadsiate piate Fašiangy-Ostatki otvorila básničkou v nárečí Nikola Bednarčikováz Novej Belej. A že má talent nielen recitátorský, ale vie aj spievať,  ukázala trochu neskôr, keď zanôtila niekoľko slovenských piesní. V kategórii spevákov sa na scéne objavilo tiež sesterské duo Viktória a Dianka Radecké z Kacvína,ktoré si svojím spevom i vystupovaním okamžite podmanili publikum. Najviac speváckych talentov sa však predstavilo z Krempách. Najskôr to bola Emilka Pacygová, ktorá zanôtila veselé detské piesne, neskôr Emilka Brzyzeková s tromi slovenskými ľudovými pesničkami a nakoniec sa predstavila Dagmara Długa, ktorá očarila svojím silným sýtym ženským hlasom. To však zo strany Krempašanov nebolo všetko. Na scéne svoje spevácke umenie predviedla tiež trojčlenná ženská spevácka skupina v zložení Kinga Lorencová, Marta Zygmondová a Aleksandra Brzyzeková a štvorčlenná mužská spevácka skupina v zložení Jozef Lorenc, Krištof Pietrašek, Jacek Kačmarčík a Piotr Moš.

Najpočetnejšie zastúpenie súťažiacich bolo v kategórii inštrumentalistov, v ktorej sme si mohli vypočuť umenie deviatich huslistov. Predstavili sa nám mladí hudobníci z Kacvína, ktorí svoje nadanie zdokonaľujú v Základnej umeleckej škole v Spišskej Starej Vsi, a to Patryk Dyda, Justyna Bogačová, Natalia Bogačová a Anna Špernogová. Vypočuť sme si mohli tiež samouka Maksymiliana Tażyka z Fridmana a samozrejme domácich Krempašanov. Slovenské melódie nám na scéne prezentovala Julka Pacygová, ako aj Amelia a Zuzanna Pietrašekové, ktoré už v tomto mladom veku hrajú tiež v ľudovej hudbe FS Dolina a prihrávajú tak do tanca svojim vlastným rodičom. Výborný výkon predviedol aj ďalší člen spomínanej ľudovej hudby, žiak konzervatória v Košiciach Dawid Pietrašek, ktorý nám priniesol Češľakové melódie zo Zámutova.

Počas prvého dňa sme mali možnosť vidieť tiež niekoľko ľudových kapiel. Keďže táto tradícia má silné korene najmä v spišských obciach Jurgov a Čierna Hora, vypočuli sme si vynikajúce mládežnícke ľudové hudby i kapely dospelých, ktoré nám zahrali, a Jurgovčania i zaspievali, slovenské i spišské piesne. Na záver sa predstavil hosť programu Folklórna skupina Sliačanka z Liptovských Sliačov, ktorý patrí medzi najstaršie a najznámejšie ľudové kolektívy na Slovensku. Na folklórnej scéne sa objavila už v roku 1932, pričom jej zakladateľkou bola riaditeľka miestnej školy Bronislava Kubánková, dcéra známeho slovenského choreografa Juraja Kubánku. V súčasnosti má v priemere okolo 40 až 50 vystúpení ročne doma i v zahraničí.

Do Krempách pricestovala FSk Sliačanka s veselým fašiangovým programom s dopodrobna prepracovanými detailmi. Zvučné mužské i ženské hlasy, výborná kapela a skvelí tanečníci si okamžite získali srdcia divákov, ktorí ich počas oboch festivalových dní odmenili aplauzom. Podobne, ako skvelého umelca, prvého cechmajstra Cechu slovenských gajdošov Ľubomíra Tatarku zo Slovenskej Ľupče, ktorý v niekoľkých vstupoch predstavil publiku pastierske hudobné nástroje – píšťalu, fujaru i gajdy. Milou bodkou za programom bol pozdrav Boženy Kováčikovej, predsedníčky Organizácie postihnutých chronickými chorobami z Trenčína, ktorí už tretí rok navštevujú naše podujatie, a to v podobe milého slova i chutných koláčikov.

Druhý deň podujatia bol už tradične venovaný folklórnym súborom a skupinám. V úvode nás opätovne potešila svojím fantastickým vystúpením FSk Sliačanka a potom už javisko patrilo našim spišským a oravským kolektívom. Ešte pred samotnými vystúpeniami krajanov pozdravili zástupkyňa riaditeľa Odboru sociálnej politiky Malopoľského  vojvodského úradu Ewa Podłęcka, gen. tajomník SSP Ľ. Molitoris a moderátorky Monika Pacygová a Dorota Mošová prečítali pozdravný list od starostu Nového Targu Krzysztofa Fabera.

Následne už javisko ovládli Malí Beľania z Novej Belej, ktorí nacvičujú pod taktovkou Jozefa Majerčaka a Majky Majerčakovej-Bylinovej. A hoci boli v tomto zložení na javisku prvýkrát, vôbec to nebolo vidieť. Päťročný Sebastián Bylina odvážne vyzval konkurentov na súboj a Nikolka Bednarčiková, ktorá deň predtým podujatie otvárala, zas s prehľadom usmerňovala mladších tanečníkov. Kým si scénu upravili nasledujúci vystupujúci FS Mladé Hajduky z Vyšných Lápš, divákov očarili svojimi hlasmi dievčatá zo ženskej speváckej skupiny z Krempách, ktoré tento deň vystúpili spoločne s excelentnou kapelou zloženou z domácich Krempašanov: Zuzana a Amelia Pietrašekové a Dawid Pietrašek – prvé husle, Mateusz Kiernoziak – druhé husle, Paweł Pietrašek – kontrabas a hostí: Andrzej Budz „Borkosz-Lepsiok“ – druhé husle, Bartosz Łukaszczyk „Zbójnik“ – kontrabas a Szczepan Gąsienica „Mracielnik“ – cimbal. Ich hudba fantasticky osviežila celé podujatie.

Potom už mladí Vyšnolapšania predstavili ako to kedysi vyzeralo, keď slobodní mládenci prijímali do svojich radov mladších rovesníkov. Vtipný príbeh spojený aj s pomerne náročnými fyzickými výkonmi, mal u divákov úspech. Na neho následne nadviazali ich starší kolegovia z FS Hajduky, ktorí predviedli ako to vyzeralo na pravej vyšnolapšanskej zábave, kde nechýbali samozrejme ani novoprijatí parobci. Domáci FS Dolina z Krempách, ktorý funguje na folklórnej scéne tretí rok, sa objavil na javisku až dvakrát. Najskôr sme mali možnosť vidieť premiéru ich novej choreografie pod názvom Na Poľane. Jej autormi sú Kinga a Jozef Lorencoví, pričom do tanca im hrala už vyššie spomínaná ľudová kapela. Vo svojom druhom vstupe nám predviedli svoje úspešné tance a spevy z Horehronia. Okrem spišských folklórnych súborov sme sa mohli potešiť aj umeniu našich mladých Oravcov. Deti zo Slovenského domu v Podvlku si pod vedením Luciána a Boženy Bryjovcov pripravili krátku vtipnú scénku z návštevy u babky, počas ktorej sme si mohli vypočuť aj peknú slovenskú básničku, či veselú pesničku Tancuj, tancuj vykrúcaj… Ďalším oravským kolektívom, ktorý sa predstavil na krempašskom javisku bol DFS Koliba z Orávky, ktorý prezentoval oravské tance i slovenské piesne. Záver patril najmenším účastníkom podujatia DFS Torecky z Lapšanky. Štvor – až päťročné deti nám v pekných dobových kostýmoch predviedli detské hry.

Počas oboch dní si vystúpenia pozreli viac ako dve stovky divákov, medzi inými aj viacerí vzácni hosti a. Okrem už vyššie spomínaných konzula SR v Krakove S. Nagya, zástupkyne riaditeľa Odboru sociálnej politiky Vojvodského úradu E. Podlęckej, či gen. tajomníka ÚV SSP Ľ. Molitorisa, to boli aj podpredsedovia ÚV SSP Dominik Surma, Jozef  Majerčak a Ján Bašisty, predsedovia Obvodných výborov – na Spiši Franti šek Mlynarčík a na Orave Genovéva Prilinská, predsedovia miestnych skupín SSP – v Krempachoch Monika Pacygová, v Novej Belej Monika Bednarčíková, v Kacvíne Daniela Radecká, vo Fridmane Jozef Pleva, v Orávke Žofi a Fifanská, nedecký dekan vdp. Jozef Bednarčík, krempašský farár dp. Zbigniew Ścisłowicz, starosta Krempách Jozef Pietrašek, riaditeľka Kultúrneho domu v Krempachoch Maria Krzysztofeková, riaditeľka Základnej školy v Krempachoch Lidia Kamońová a mnohí ďalší krajania. Nechýbali ani médiá – redaktori Podtatranských novín, internetového portálu www.krempachy.pl, či redaktor Radia Kraków, a, samozrejme, náš časopis Život.

Vystúpenia našich krajanských umelcov boli popreplietané prvkami slovenského kultúrneho dedičstva, ktoré je zapísané aj v prestížnom zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Tak sme si mohli vypočuť hru na fujare i gajdách v podaní popredného slovenského gajdoša Ľubomíra  Tatarku, ktorý si vytvoril osobitý hudobný štýl, pričom podobne ako starí majstri sa zaoberá tiež hotovovaním hudobných nástrojov. Že tieto nástroje, ak sú v správnych rukách, majú svoje neuveriteľné čaro svedčí fakt, že po každom jeho vstupe nasledoval obrovský potlesk a slová uznania. Okrem tohto exkluzívneho slovenského kultúrneho dedičstva, vystupujúcich obklopovali výrobky drotárov, čím sme si pripomenuli, že drotárstvo je ďalším slovenským prvkom, ktorý bol v minulom roku zapísaný do UNESCO. Počas prvého dňa sa zároveň diváci mohli pokochať aj pohľadmi na kroje z Horehronia, v ktorých boli oblečení naši moderátori, aby pripomenuli ešte jeden slovenský umelecký unikát – viachlasný horehronský spev.

Výkony súťažiacich hodnoti la odborná porota v zložení: etnografka a učiteľka slovenského jazyka Mgr. Mária Kačmarčíková, tajomníčka ýchodoslovenského folklórneho združenia a vedúca DFS Jánošíček zo Svitu Bc. Vlasta Horňáková i absolvent Konzervatória v Žiline a učiteľ na hudobnej škole Michal Król. Ten vo svojom záverečnom zhrnutí ocenil, že rodičia si uvedomujú význam navštevovania hudobných škôl a u týchto účinkujúcich, najmä z Kacvína a Krempách, vidí za ti e tri roky, od kedy je v porote, značný pokrok. Ohľadom spevu pozitívne ohodnotil ženskú spevácku skupinu z Krempách, v ktorej mali speváčky veľmi čistý dvojhlas, pričom presne vedeli, kde sa majú hlasy rozchádzať a naspäť vracať do jednohlasu. Pri súboroch upozornil na to, aby sa ich členovia neprekrikovali a popri tanci dbali aj na kulti vovaný spev: – Keďže súbory väčšinou tancujú v párnom takte, je potrebné si uvedomovať, že prvá doba je prízvučná, teda pocitovo dôležitejšia, a to by si mali uvedomovať v prvom rade kapely, najmä basa a kontry, a tanečníci by ich mali dobre počúvať, aby sa to rytmicky nerozbíjalo. Následne porotkyňa V. Horňáková vyhlásila výsledky súťaže a delegovala najlepšiu speváčku, inštrumentalistu a folklórny súbor na súťažný festival do Košíc. Potom už porotcovia spoločne s predstaviteľmi SSP odovzdali účinkujúcim ocenenia. A ako to všetko dopadlo? Pozrite si na konci nášho článku. (V tomto prípade aj vo formáte PDF v obrazovej fotogalérii z podujatia).

 

MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS

FOTO: MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS

             AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ