Slávnostné odhalenie súsošia sv. Cyrila a Metoda v maďarskej obci Zalavár

Slovenská samospráva Budapešti, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Matica slovenská a Samospráva obce Zalavár (Maďarsko) pozývajú v sobotu 22. júna 2013 o 10.00 h do obce Zalavár na slávnostné odhalenie Pamätníka sv. Cyrila a Metoda pri príležitosti 1150. výročia príchodu solúnskych bratov na územie Veľkej Moravy, súčasti územia dnešného Slovenska. Autorkou bronzového súsošia sv. Cyrila a Metoda je akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová, originál tohto monumentálneho diela zdobí areál Nitrianskeho hradu v Nitre.

Súsošie sv. Cyrila a Metoda je postavené na základnom kameni, osadenom v Pamätnom parku sv. Cyrila a Metoda Slovenskou samosprávou Budapešti ešte v roku 2007 v prítomnosti vtedajšieho veľvyslanca SR v Maďarsku Juraja Migaša. Kým v parku postupne odhalili pamätníky – stĺpové monumenty s nápismi či reliéfom Rakúšania, Bulhari a Slovinci, základný kameň slovenského príspevku zostal na dlhý čas osihotený. Až teraz, s odstupom rokov, avšak s puncom 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, sa Slovensko bude prezentovať v Zalaváre, niekdajšom Blatnohrade – sídelnom meste Pribinu, pozoruhodným umeleckým dielom akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej. Reprezentatívna časť jej tvorby úzko súvisí s dávnymi dejinami Slovenska, pričom z viacerých jej sochárskych a medailérskych diel, ktorými je jej tvorba príznačná, patrí práve súsošie sv. Cyrila a Metoda k najdokonalejším monumentálnym artefaktom autorkiných umeleckých posolstiev.

Na podstavci pamätníka sa uvádza: „Na pamiatku nitrianskeho kniežaťa Pribinu (+861), ktorý sa zaslúžil o kristianizáciu našich predkov na území Blatnohradu, a jeho syna panónskeho kniežaťa Koceľa (+876), podporovateľa evanjelizačného a kultúrneho diela svätých slovanských apoštolov Cyrila (+869) a Metoda (+885), spolupatrónov Európy. Pamätník postavila Slovenská samospráva v Budapešti s pomocou Slovenskej republiky.“

Slovenská republika sa tak stane ďalšou krajinou, ktorá bude mať v Zalaváre pamätník, venovaný svätým Cyrilovi a Metodovi a ich nadčasovej misii. Odhalenie súsošia sv. Cyrila a Metoda sa vďaka porozumeniu a dobrej spolupráci partnerských zložiek projektu symbolicky uskutoční len niekoľko dní pred pripomienkami a oslavami 1150. výročia príchodu solúnskych bratov na naše územie. Súčasťou slávnostného programu je Ekumenická bohoslužba, počas ktorej bude účinkovať slovenský spevácky zbor Ozvena z Budapešti.

Partnermi Slovenskej samosprávy Budapešti pri príprave a realizácii pamätníka, ako aj jeho slávnostného odhalenia, sú Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Matica slovenská, Neografia, a. s., Martin, a Samospráva obce Zalavár. Na slávnostnom odhalení a posvätení pamätníka v Pamätnom parku sv. Cyrila a Metoda v Zalaváre sa osobne zúčastnia najvyšší predstavitelia spomínaných inštitúcií .

 X                                      X                                    X 

Odhalením súsošia sv. Cyrila Metoda speje k svojmu úspešnému záveru príbeh slovenskej účasti na celkovom umelecko-duchovnom stvárnení samotného Pamätného areálu sv. Cyrila a Metoda, na ktorom sa v blízkosti maďarskej obce Zalavár podieľa päť krajín: Bulharsko, Rakúsko, Slovinsko, Slovensko a domáce Maďarsko. Na mieste archeologického nálezu starobylého slovanského hradenia, na podklade ktorého spomienkový areál vznikol, tu kedysi stál Blatnohrad (po nemecky Mosapurch, v súčasnosti Zalavár), sídelné mesto Pribinu v Blatenskom kniežatstve. Pribina sa tu usídlil po tom, ako musel opustiť svoju pôvodnú dŕžavu v Nitriansku. Za Koceľa bol Blatnohrad strediskom vzdelanosti Slovenov.

Blatnohrad bol postavený na prirodzenej vyvýšenine resp. ostrove medzi močiarmi a pozostával z troch väčších častí: z opevneného zemepanského hradiska, centrálne umiestenej cirkevnej časti, kde sa nachádzal aj pútnický kostol, a z obytnej štvrte, latinsky zvanej suburbium.  Väčšina budov – medzi nimi aj arcibiskupská rezidencia, ktorej pozostatky boli odkryté v rokoch 2000-2007, bola postavená z dreva. Keramický úlomok s hlaholským nápisom sa našiel v najhlbšej časti tri metre hlbokej priekopy, ktorá kedysi delila niekdajšie hradisko od cirkevnej časti. Na základe vrstiev nad ním nemožno tento nález datovať do neskoršej doby ako okolo roku 870. Doposiaľ známe hlaholské nápisy pochádzajú z 10.-11. storočia, preto je Blatnohradský nález osobitý a historicky výnimočný.

V roku 2009 veľký rozruch vyvolal nález črepu, na ktorom je čitateľný zlomok textu písaného hlaholikou. Na nápise črepu pochádzajúceho z džbánu alebo fľaše jasne vidno písmená „i” a „o” (zvané iže a on), čiže spolu „io”. Môže to byť napríklad časť nejakého mena. Zatiaľ sa nedá presne určiť, o aký jazyk ide. V objasnení možno pomôžu bádatelia z krajín používajúcich cyriliku. Tento nález má mimoriadnu hodnotu pre slovanskú kultúru. Ide totiž o najstaršie zachované písmená v hlaholike. Nie je dokonca vylúčené, že ich písal samotný Metod, prípadne niektorý z jeho žiakov, pretože v rokoch 866-867 sa zdržiavali práve v Blatnohrade.

Mnoho Slovákov a najmä tí, ktorí cestujú cez maďarský Balaton ďalej do Chorvátska ani netušia, že prechádzajú oblasťou, v ktorej kedysi vládlo nitrianske knieža Pribina a jeho syn Koceľ. Asi 2 km od mesta Nagykanizsa je križovatka, na ktorej sa dá odbočiť smerom do kúpeľného mesta Zalakaros. Približne po pätnástich kilometroch, keď prejdete obce Garabonc, Nagyrada a Zalaszabar, si všimnete hnedú orientačnú tabuľu v maďarskom a anglickom jazyku. Bude vás navigovať do obce Zalavár, odkiaľ je iba niekoľko minút cesty autom k areálu Pamätníka sv. Cyrila a Metoda, kde sa v sobotu 22. júna 2013 uskutoční slávnostné odhalenie súsošia sv. Cyrila a Metoda.

Areál Pamätníka sv. Cyrila a Metoda sa rozprestiera na mieste, ktorému sa kedysi hovorilo Blatnohrad, Mosapurch alebo Mosaburg. Ako opevnené hradisko v strede močaristého terénu rieky Sala (Zala) ho vybudoval knieža Pribina. Blatnohrad bol centrom jeho kniežatstva, ktoré až do príchodu starých Maďarov tvorilo rozsiahle územie: na juhu siahalo až po rieku Drávu, na východe po rieku Dunaj, na severe k mestu Veszprém a na západe presahovalo do dnešného Štajerska, Korutánska a Slovinska. Patrili k nemu súčasné mestá Veszprém a Szombathely v Maďarsku, Leibnitz v Štajersku a Ptuj v Slovinsku.