Slávnostný Deň Slovákov v Maďarsku sa v tomto roku neuskutoční

Prednedávnom sa čitatelia týždenníka Slovákov v Maďarsku ĽUDOVÉ NOVINY mohli dočítať o tom, že pre pandemickú situáciu, v akej sa svet momentálne nachádza, rokovanie Kabinetu predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM), ako aj jej výbory budú rokovať prostredníctvom digitálnych prostriedkov. Takže 8. mája 2020 sa po novom stretli členovia vedenia najvyššieho voleného zboru Slovákov v Maďarsku, každý vo svojom domove, pri svojom počítači, aby sa informovali o činnosti Úradu a inštitúcií a dohodli sa o ďalšej stratégii práce a programu CSSM. O dianí na online rokovaní informovala predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková.

Koľkí ste sa stretli naraz na digitálnej platforme?

– Všetci predsedovia šiestich výborov, traja zástupcovia predsedu, traja radcovia, vedúci úradu, jeho zástupkyňa, vedúca Kabinetu a hovorca našej národnosti v parlamente. Pracovníci Úradu CSSM už vopred všetko pripravili, zorganizovali, nastavili. V porovnaní s tým, koľko nás bolo, môžem konštatovať, že všetko prebehlo dobre, bez väčších technických ťažkostí. Ja som viedla rokovanie, vyzývala som jednotlivých kolegov vyjadriť sa. Kameru s mikrofónom zapol len ten, kto mal hovoriť.

Výsledkom videokonferencie boli rozhodnutia. Aké?

– Áno. Rozhodli sme o tom, že Deň Slovákov v Maďarsku v tomto roku, v súlade so zákazom organizovania podujatí do 15. augusta, nebude. Uvidíme, či bude príležitosť a vhodné podmienky na to, aby sme všetky naše vyznamenania odovzdali na konci roka. Nielen Za našu národnosť, ale aj pedagogickú cenu, ba aj Cenu Štefana Lamiho. V akej forme, v akých rámcoch, to sa uvidí. Zrušili sme všetky podujatia, ktoré sa mali konať v prvých troch štvrťrokoch. Vrátane táborov, evanjelického poznávacieho zájazdu, pútnického zájazdu. Naše inštitúcie tiež zrušia všetky svoje plánované podujatia. Dohodli sme sa na tom, v ktorých veciach je nutné rozhodovať. Ide o vymenovanie vedúcich troch inštitúcií, konateľa obchodnej spoločnosti SlovakUm a jej Dozornej rady, šéfredaktora Ľudových novín a Kuratória Verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku. Je potrebné rozhodnúť aj o počtoch tried a skupín v našich školách.

Ešte sme nerozhodli, či úplne zrušíme našu výzvu na podporu miestnych podujatí alebo len tie časti, ktoré sa týkajú podpory podujatí. Snažíme sa, aby naše rozhodnutie bolo v súlade s tým, ako naznačuje Fond G. Bethlena svojím stiahnutím dvoch výziev na udelenie dotácií. Ak niekto žiadal podporu na kroje, alebo na nákup učebných pomôcok, jazykový kurz, alebo na niečo podobné, v teoretickej rovine by sme to mohli podporiť. Aspoň momentálne to tak vyzerá. Keďže zrušenie dotácií na podujatia sa týka aj CSSM, teraz ešte kolegovia počítajú a pozrú sa, či budeme mať v rozpočte dostatočné finančné prostriedky. Napríklad peniaze na vydanie Nášho kalendára a Adventné stretnutie detí, na ktoré nedostaneme podporu. Všetky rozhodnutia pripravia odborné výbory, ktoré budú mať tiež online zasadnutie. Oproti tomu, keď sme hovorili spolu naposledy, sa zmenilo to, že ročnú finančnú závierku a modifikáciu rozpočtu stačí prijímať a schvaľovať v septembri. V týchto veciach podľa právnych predpisov nemôžem rozhodovať sama. Podobne by sme na septembrovom Valnom zhromaždení spoločne mali rozhodnúť o vypísaní konkurzov na obsadenie miest riaditeľov ďalších inštitúcií a o vyznamenaniach Za našu národnosť. Keďže nebude Deň Slovákov v Maďarsku, ani to nesúri. Preto si nemyslím, že by som mala o tom rozhodovať ja.

Členov Kabinetu sme informovali aj o tom, ako funguje náš život od 13. marca. Ako vykonáva Úrad CSSM svoje úlohy, ako sa školy vyrovnali s digitálnym vyučovaním a so zápisom, aké formy práce sú zavedené a ako sa osvedčili. Aj ja viac-menej pracujem z domu, do Úradu chodím raz do týždňa. Anton Paulik nás informoval o prebiehajúcich prípravách modifikácie národnostného zákona, o niektorých záležitostiach, ktoré s tým súvisia.

Piatkové online zasadanie bolo zároveň prvou početnejšou videokonferenciou. Fungovalo to? Treba niečo naprávať?

– Ešte nemáme toľko skúseností, aby vysvitli vážne nedostatky. Určite sú detaily, ktoré treba riešiť. Musíme sa pritom venovať praktickým záležitostiam súvisiacim s chodom inštitúcií. Napríklad všetci pracujú z domu, väčšina zamestnancov aj vedúci inštitúcií. Určite budeme musieť porozmýšľať o tom, ako a kedy si napríklad vybrať dovolenky, aby sme sa v novembri neocitli v situácii, že kolegovia si takmer celý rok nečerpali dovolenku.

Rokovanie tohto druhu speje k prijatiu uznesení, alebo išlo o odovzdávanie informácií?

– Videokonferencia Kabinetu, ako aj online rokovania výborov sú neoficiálne fóra. Nie je to nijako regulované v našich základných dokumentoch. Možno o tom bude potrebné v budúcnosti pouvažovať. Keď je oficiálne zasadnutie výboru, tak sa pripraví prezenčná listina, o rokovaní spíšeme zápisnicu, treba urobiť uznesenia, a všetko sa posiela vládnemu úradu. To teraz nedokážeme splniť. Všetky kompetencie sú pri rozhodovaní prenesené na predsedu, ktorý nie je povinný zvolávať tieto zbory. Takisto ako v miestnych samosprávach, ani v národnostných zboroch to momentálne nefunguje tak, ako za normálnych okolností. Ja však považujem za dôležité, aby príprava rozhodnutí bola kolektívna práca, aby členovia VZ nezostali mimo procesu rozhodovania ani počas mimoriadneho právneho poriadku.

 

ERIKA TRENKOVÁ – Ľudové noviny

Foto: Z. Somogyiová