Slováci a Srbi – história a súčasnosť: medzinárodná konferencia v Novom Sade

Kontextom historicky podmienených vzťahov Srbov a Slovákov v Srbskej republike, ich vývojom, determináciou geopolitických, jazykových, sociálno-spoločenských, sociologických a kultúrno-duchovných súvislostí v európskom priestore s akcentom na ich ďalší rozvoj, sa v piatok 9. mája 2014 v Novom Sade zaoberala medzinárodná konferencia Slováci a Srbi – história a súčasnosť. Hlavnými organizátormi konferencie, na ktorej vystúpil Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, bola Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Matica slovenská v Srbsku a Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku.

Význam sympózia, na ktorom odznela k daným témam štyridsiatka analytických referátov, vedeckých štúdií, príspevkov a esejí potvrdzuje aj fakt, že program na pôde Zhromaždenia AP Vojvodiny sa konal pod záštitou predsedov vlád Republiky Srbsko a Slovenskej republiky. Účastníkmi konferencie boli poprední odborníci zo Slovenska a Srbska, ktorí svojimi príspevkami zmapovali bohatosť a rozmanitosť slovensko-srbských vzťahov v prejavení sa rozvíjania kultúrnych tradícií, uchovávania dedičstva a vytvárania podmienok pre nové spoločensko-ekonomické, vzdelanostné, kultúrne a duchovné impulzy slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Usporiadanie konferencie finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Konferenciu otvorila Anna Tomanová Makanová, podpredsedníčka Zhromaždenia AP Vojvodiny a predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Vo svojom príhovore osvetlila význam konferencie v očakávaní, že jej teoreticko-praktické prepojenie v jednotlivých referátoch a v diskusiách piatich tematických panelov vyznie aj ako posolstvo rozvíjania dlhoročne pozitívnych vzťahov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku k majoritnému národu. Mária Jedličková z Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny prečítala účastníkom konferencie pozdravný list predsedu vlády SR Roberta Fica, ktorý tlmočil okrem iného aj poznanie, že život a aktivity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku sú okrem jej vkladu v spoločensko-politickej, hospodárskej a kultúrno-vzdelanostnej oblasti svedectvom dobrých vzťahov oboch národov – Srbov a Slovákov, prejavujúcich sa v stále intenzívnejšej kooperácii Slovenskej republiky a Srbskej republiky na poli politickom, ekonomickom, ako aj kultúrnom a duchovnom.

S pozdravnými príhovormi následne vystúpili István Pásztor, predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny, Bojan Pajtić, predseda vlády AP Vojvodiny, Suzana Paunovićová, riaditeľka Kancelárie pre ľudské a menšinové práva Republiky Srbsko, Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Leslie Hess, vyššia radkyňa Úradu pre ľudské práva a nediskrimináciu OBSE a Aleksandra Vujićová, manažérka projektu Kancelárie Rady Európy v Belehrade. Vo svojom  ďalšom priebehu konferencia prehodnotila v piatich tematických panelových celkoch doterajšie poznatky vzájomných vzťahov Slovákov a Srbov a načrtla aj nové vízie potenciálnych konkrétnych zámerov a spoločných plánov. (Mená vystupujúcich účastníkov konferencie a témy ich referátov a príspevkov prinášame v prílohe PROGRAM KONFERENCIE).

V záverečnej časti konferencie sa k jej účastníkom prihovoril Miroslav Lajčák, podpredseda vlády SR a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Okrem iného vyjadril svoj obdiv a vďaku za to, že slovenská menšina v Srbsku si už viac ako 260 rokov udržiava svoju identitu, zachováva a rozvíja svoj jazyk, kultúrne tradície a náboženskú vieru. Svedčí to predovšetkým o životaschopnosti Slovákov v Srbsku, o ich vytrvalosti a vernosti tradíciám, ale aj o priaznivej životnej atmosfére s väčšinovým bratským srbským národom. Vďaka týmto dvom podmienkam a priaznivým činiteľom možno hovoriť o príkladnom spolužití Slovákov a Srbov vo Vojvodine, o plnohodnotnej integrácii príslušníkov menšiny do života väčšinového spoločenstva pri zachovaní svojej identity. Takáto integrácia zároveň obohacuje spoločenský a kultúrny život Slovákov a Srbov, vytvára nové spoločenské hodnoty a buduje mosty medzi našimi národmi. M. Lajčák upriamil pozornosť aj na to, že Slovensko ako príbuzenský štát slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku má eminentný záujem o jej ďalšiu perspektívu. Výrazom nášho záujmu nie sú len existujúce bilaterálne dohody medzi Slovenskom a Srbskom v oblasti školstva a kultúry, ktoré pamätajú aj na potreby Slovákov žijúcich v Srbsku, a dotácie pre rôzne projekty, ale napríklad aj skutočnosť, že problematika Slovákov žijúcich v zahraničí prešla v roku 2012 pod gesciu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, čím sa výrazne posilnili kompetencie ministerstva v tejto oblasti. Ministerstvo vytvára podmienky pre zefektívnenie činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a spolupráce s ním aj tým, že v jeho vedení sú diplomati, veľvyslanci, ktorí majú bohaté skúsenosti s krajanskou problematikou. (Vystúpenie M. Lajčáka na konferencii v Novom Sade v plnom znení vo zvukovej podobe na www.mzv.sk).

V závere prijali účastníci konferencie Slováci a Srbi – história a súčasnosť Memorandum a Závery medzinárodnej konferencie Slováci a Srbi – história a súčasnosť  týkajúcich sa legislatívy a štátnej politiky v oblasti ochrany menšinových práv, strategických cieľov v oblasti kultúry vojvodinských Slovákov, strategických cieľov v oblasti vzdelávania, strategických cieľov v oblasti informovania, strategických cieľov v oblasti úradného používania jazyka a písma a cieľov v činnosti cirkvi. (Podrobnejšie o Memorande a Záveroch budeme informovať na webovej stránke ÚSŽZ.)

Pri príležitosti konania konferencie Slováci a Srbi – história a súčasnosť a 90.výročia narodenia svetoznámeho slovenského insitného maliara Martina Jonáša, sa v Kovačici následne uskutočňuje v sobotu 10. mája otvorenie Pamätného domu Martina Jonáša. Rekonštrukciu objektu domu Martina Jonáša financovala vláda Slovenskej republiky, na projekte sa významne podieľal Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V rámci konferencie organizátori pripravili aj kultúrnu časť programu. Jeho vrcholom je sprístupnenie a slávnostné otvorenie Domu Martina Jonáša, jedného z najuznávanejších  a najoceňovanejších slovenských insitných umelcov zo slávnej kovačickej školy. Uskutoční sa v sobotu 10. mája o 10.00 h na Čaplovičovej ulici 23 v Kovačici  v priestoroch zrekonštruovaného domu Martina Jonáša pri príležitostí nedožitých 90. narodenín umelca. Práve tu bude sprístupnená stála expozícia jeho famóznych malieb, umeleckých predmetov a ďalších artefaktov kumštu, ktorý Martin Jonáš počas svojho života vytvoril a vlastnil v jeho vskutku nevídanej a úctyhodnej zbierke.

 

PROGRAM  KONFERENCIE

 

AKTUÁLNE PRIPRAVUJEME Z OBOCH PODUJATÍ BOHATÚ FOTOGALÉRIU.