Slováci v Butíne ďakovali Pánovi za úrodu a modlili sa za pretrvanie slovenského ducha v Rumunsku

Evanjelický luteránsky cirkevný zbor v Butíne, malej obci asi 60 kilometrov od Temešváru v oblasti rumunského Banátu neďaleko srbských hraníc, patrí svojou početnosťou k menším. Napokon, aj v samotnom Butíne žije dnes do 410 obyvateľov, z ktorých však až okolo 350 sú Slováci či potomkovia slovenských predkov. V nedeľu 11. novembra 2018 sa tu konali slávnostné služby Božie, počas ktorých naši krajania vzdávali v deň Pamiatky posvätenia evanjelického chrámu Božieho aj vďaku Pánu za tohtoročnú úrodu. Počas sviatočnej nedele, keď kázeň a obrady vykonával  Juraj Dušan Vanko,  zborový farár v Butíne, konsenior Evanjelického luteránskeho seniorátu v Rumunsku, sa veriacim a hosťom prihovoril aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Slováci sa do priestorov, v ktorých sa nachádza Butín (do roku 1966 samostatná obec, následne sa stáva súčasťou komúny Gătaia), sťahovali od roku 1813 z Horného Uhorska, najmä však z prostredí Báčskeho Petrovca a Hložian. Počas dvoch storočí sa usadlosť formovala do obce, v ktorej napríklad v roku 1930 žilo až 493 Slovákov. V 60. a 70. rokoch minulého storočia sa do obce prisťahovali Slováci rímsko-katolíckeho vierovyznania zo žúp Bihor a Sălaj. Pravoslávni Rumuni tu žili už pred príchodom prvých Slovákov. Teraz tu žijú rímski katolíci, evanjelici, apoštolskí a pravoslávni. Samotný Evanjelický luteránsky cirkevný zbor v Butíne má v súčasnosti okolo 150 členov.

Svoje aktivity okrem pravidelných Služieb Božích a príležitostných sviatostí prejavuje Evanjelický luteránsky cirkevný zbor Butín aj snahami o zrekonštruovanie chrámu. K tomuto účelu Slováci v Butíne postupnými krokmi sústreďujú finančné prostriedky nevyhnutné na rekonštrukčné práce desaťročiami chátrajúceho kostola. Tie sa, po niekoľkoročných neúspešných snahách o  získanie európskeho financovania, v niekoľkých fázach už začali a v rámci dotačných projektov ÚSZZ sa Evanjelickému luteránskemu cirkevnému zboru v Butíne dostalo podpory aj zo strany Slovenskej republiky. Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, vo svojom príhovore morálne podporil túžby našich krajanov o znovu oživenie ich chrámu, poďakoval im za neutíchajúci príklon k slovenskej reči a úprimný vzťah k ich materskej krajine a zaželal im v deň posvätenia úspešné napĺňanie ich snáh v pevnom ukotvení sa a pretrvaní v slovenskosti.

Slávnosť pokračovala popoludní kultúrnym programom. V miestnom Dome kultúry vystúpilo viac folklórnych súborov, vrátane Folklórneho súboru Fialôčka z Butína a známeho Folklórneho súboru Sálašan z Nadlaku.  Taktiež dve speváčky zaspievali slovenské a rumunské ľudové piesne. V úvode programu sa prihovoril aj predseda ÚSŽZ Ján Varšo.

 

Foto: PAVEL NAGY GYURIS KROKOS

           zborový dozorca Evanjelického luteránskeho cirkevného zboru Nadlak