Slováci v Chorvátsku vyhodnotili na snemovaní v Jurievci úspešný rok 2015 v pôsobnosti Zväzu Slovákov

Úspešné aktivity, ocenenia hodné výsledky a tvorivý priebeh roku 2015 skrze činnosť 16 organizácií Matice slovenskej v Chorvátsku v mestách a obciach, ako aj inštitucionálne napredovanie strešnej organizácie Zväzu Slovákov v Chorvátsku a kultúrno-spoločenský prínos i nové výzvy Slovenského centra Našice  v rámci rozvíjania národného povedomia a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny – to sú iba kľúčové témy, tézy a odpočet naplnených ambícií Slovákov v Chorvátsku, ktoré odzneli na Valnom zhromaždení Zväzu Slovákov v sobotu 12. marca 2016 v kultúrnom centre Društveni dom v obci Jurievac Punitovački. Na hodnotiacom snemovaní viac ako 80 delegátov a hostí sa zúčastnil aj Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Valné zhromaždenie Zväzu Slovákov v Chorvátsku, ktoré otvoril jeho predseda Mirko Vavra, poctili svojou návštevou JE Juraj Priputen, veľvyslanec SR v Záhrebe, Igor Furdík, generálny konzul SR v Békešskej Čabe (Maďarsko) a Vladimir Bilek, poslanec pre českú a slovenskú národnostnú menšinu Parlamentu Chorvátskej republiky.

 

Slovenskosť s pevnou pôdou pod nohami

J. Priputen v pozdravnom príhovore ocenil úsilie Zväzu Slovákov a jednotlivých organizácií MS najmä v oblasti prezentácie tradičnej autentickej slovenskej kultúry, pričom vyzdvihol aj aktivity na poli vzdelávania, kde potešiteľne pribúda v základných školách počet žiakov zapojených do výučby slovenského jazyka. I. Furdík vyzdvihol aktivitu Slovákov nielen v ich domovskej krajine, ale aj ich záujem prezentovať svoju subkultúru, najmä folkloristiku, ako aj vydavateľskú činnosť na Slovensku. Každoročná účasť Slovákov z Chorvátska na Podpolianskych folklórnych slávnostiach vrátane Krajanského dvora v Detve, tvorivý zápal žiakov škôl a ich úspechy v súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, či mediálny interes prostredníctvom účasti redakcie Prameň v projekte Letnej školy žurnalistiky – tieto a ďalšie aktivity potvrdzujú dôležitú snahu byť v permanentnej a najmä prínosnej komunikácii s ich materskou krajinou. Aj V. Bilek podčiarkol vysokú akceptáciu slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku skrze činnosť Zväzu Slovákov vo vnímaní  väčšinového chorvátskeho národa. Práve v tomto snažení vzájomného dialógu národnostných menšín s inštitúciami i verejnosťou Chorvátska majú nezastupiteľné miesto organizácie jednotlivých matíc, folklórnych súborov či krúžkov, vyvíjajúcich činnosť práve v matičných súradniciach.

P. Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ocenil úsilie a vklad jednotlivých organizácií Matice slovenskej v Chorvátsku v mestách a obciach, v ktorých pulzuje slovenský život. V permanentnej komunikácii so Zväzom Slovákov, Slovenským kultúrnym centrom Našice, ako aj prostredníctvom vzťahov s jednotlivcami vrátane krajanských aktivistov, pedagógov škôl, predstaviteľov cirkví a kultúrnych pracovníkov, sa medzi ÚSŽZ  a Slovákmi v Chorvátsku darí vytvárať pôdu pre dôležitú synergiu a súčinnosť v rozvíjaní národného povedomia a kultúrnej identity slovenskej menšiny v ich domovskej krajine, vytvárajúcej im aj v rámci dobrých vzťahov Chorvátska a Slovenska dostatočné podmienky na ich formovanie a sebarealizáciu. Podpredseda ÚSŽZ zároveň oboznámil delegátov a hostí s kľúčovými podujatiami ÚSŽZ s účasťou krajanov v roku 2016 na Slovensku vrátane Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí organizovanej už tradične v jesennom termíne a tentoraz aj v duchu jubilea 10. výročia vzniku ÚSŽZ, ako aj 3. ročníka Krajanského dvora v rámci 51. FSP v Detve v dňoch 10.-12. júla.

Skutočnosť, že Slováci v Chorvátsku vynikajú mnohorakosťou prejavov tvorivého prístupu k upevňovaniu slovenského cítenia, zveľaďovaniu národného povedomia a posilňovaniu kultúrnej a duchovnej identity prezentoval v hodnotiacej Správe Zväzu Slovákov za rok 2015 aj jeho predseda  Mirko Vavra. Najvýraznejšie sa ich motivácia a príklon k slovenskosti prejavuje najmä v oblasti výučby slovenského jazyka žiakov v školách, zachovávania kultúrneho dedičstva, zvykoslovia a folkloristiky, ale aj v tvorivom rozvíjaní slovenského jazyka a literatúry – prezentácie vydavateľskej činnosti, v slovenských krajanských médiách v Chorvátku či v rámci šírenia súčasnej slovenskej kultúry a umenia, kde sa slovenská autochtónna menšina stáva prínosným mostom v rámci prehlbovania tradične dobrých vzťahov Slovenska a Chorvátska.

Sandra Kralj Vukšić, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice, podala odpočet kľúčových aktivít inštitúcie, ktorá koordinuje aktivity Slovákov v Chorvátsku v oblasti rozvíjania pôvodnej kultúry vyvíjajúcej sa v lone autochtónnej slovenskej menšiny, pričom okrem tradičnej folkloristiky zohľadňuje aj súčasnú kultúru v jej rôznych odnožiach, najmä však vydavateľskú knižnú a mediálnu činnosť s akcentom na dokumentárnu a memoárovú literatúru, ako aj vydávanie mesačníka Prameň.

Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ,  v rámci programu svojej trojdňovej pracovnej cesty medzi Slovákmi v Chorvátsku okrem účasti na Valnom zhromaždení Zväzu Slovákov v Jurievci navštívil a bližšie sa oboznámil s aktivitami našich krajanov v Iloku, Radoši, Markovci Našickom  a Josipovci.

 

Slováci v Iloku vkladajú nádej do svojich detí

V piatok 11. marca navštívil P. Prochácka cirkevný zbor Evanjelickej a. v. cirkvi v Chorvátsku v Iloku, kde s miestnym farárom Dušanom Sajákom rokoval o priebežnom stave stavebných a rekonštrukčných prác súvisiacich s obnovou fary, ako aj s jej prístavbou, ktorá bude slúžiť najmä aktivitám najmladšej generácie – žiakom a deťom z rodín Slovákov v Iloku. Keďže Ilok tvoria Slováci evanjelického vierovyznania, ako vyplynulo aj z následného stretnutia na pôde Matice slovenskej Ilok, výbor MS ako aj Slováci v Iloku podporujú aktivity D. Sajáka v súčinnosti s MS ako aj učiteľmi slovenčiny na miestnej ZŠ. D. Saják prezentoval P. Procháckovi v konkrétnych črtách aj zriadenie materskej školy pre slovenské deti v Iloku, ktorá sa môže stať zásadným východiskom na udržanie a rozvíjanie slovenskosti a najmä slovenskej reči v tomto prostredí.

Počas následného rokovania na pôde Matice slovenskej v Iloku v Slovenskom národnom dome sa P. Prochácka v spoločnosti predsedu MS Ilok Vlatka Mudroha, podpredsedu M. Pucovského, tajomníka V. Mučajiho a ďalších členov výboru MS oboznámil s pestrou činnosťou miestnej matice. MS Ilok patrí počtom i aktivitami (okolo 400 členov, z nich 125 aktívnych, aj s akcentom na mladých ľudí) k najväčším a najaktívnejším v Chorvátsku. Podstatná časť rokovania bola venovaná otázkam slovenského školstva a vzdelanosti detí a žiakov v Iloku. V. Mudroh sa pozitívne vyjadril k myšlienke zriadenia materskej školy pre slovenské deti v Iloku, v súčasnosti je to téma, ktorá medzi Slovákmi rezonuje. M. Pucovský sa v rámci debaty zmienil o výbere lokality – miesta a budovy vyhovujúcej na tento účel, ako aj o tom, že pred definitívnym rozhodnutím chcem MS Ilok iniciovať aj prieskum medzi rodičmi detí a Slovákmi v Iloku o najvhodnejšom riešení zriadenia materskej školy v súčinnosti s evanjelickým cirkevným zborom v Iloku.

Predstavitelia MS Ilok nastolili aj tému štúdia mladých ľudí z Iloku na slovenských VŠ, ale aj dostupnosť štúdia na stredných odborných školách na Slovensku. V tomto roku sa z Iloku mieni uchádzať o štúdium na VŠ v SR zvýšený počet študentov, ktorý prekročí aj kvótu pre štipendistov z Chorvátska, a tak samotní ilockí matičiari a rodičia avizujú, že v spolupráci s príslušným odborom rezortu školstva na Slovensku by bolo vhodné uvažovať o presune štipendijných miest z tých štátov, ktoré ich nevyužijú.

V sobotu 12. marca pred odchodom na Valné zhromaždenie Zväzu Slovákov v Jurievci navštívil P. Prochácka Slovenský národným dom v obci Radoš, kde ho predseda MS Radoš Zlatko Pucovski informoval o aktivitách miestnych matičiarov (okolo 50 členov), a to najmä v oblasti kultúry a zachovávania kultúrneho dedičstva. Z. Pucovski prezentoval Slovenský národný dom, ktorý je nevyhnutne rekonštruovať a zveľadiť, aby mohol v žiaducom komforte slúžiť na účely činnosti MS v Radoši. P. Prochácka si pozrel aj priestory základnej školy, v ktorej sa slovenčina vyučuje v jednotriedke.

 

V Josipovci sa žiaci dočkajú kabinetu slovenčiny

V nedeľu 13. marca navštívil P. Prochácka predpoludním sídlo MS Markovac Našicki, v kultúrnom zariadení Drevenica sa stretol s predsedníčkou MS Markovac Brankou Baksovou, ktorá je zároveň aj tajomníčkou Zväzu Slovákov. Podpredsedu ÚSŽZ informovala o aktivitách a činnosti miestnej MS, pričom akcentovala spoločensko-kultúrny charakter podujatí s celoštátnym dosahom pre Slovákov v Chorvátsku. P. Prochácka prerokoval s B. Baksovou aj súčinnosť MS Markovac s aktivitami na Slovensku vrátane účasti Zväzu Slovákov v Chorvátsku v zastúpení MS na Krajanskom dvore 2016 v Detve. V rozhovore sa dotkli aj dotačného systému ÚSŽZ a niektorých projektov plánovaných organizáciami MS v Chorvátsku na rok 2016. Peter Prochácka poskytol pracovníčke Slovenského kultúrneho centra Našice Tatjane Buhovej po stretnutí v Markovci interview pre slovenské vysielanie Rádia Našice.

Následne navštívil Peter Prochácka obec Josipovac Punitovački, v ktorej z 820 obyvateľov tvorí z významnú časť práve slovenská menšina. V prítomnosti predsedu Zväzu Slovákov Mirka Vavru, starostky obce Punitovce Jasny Matkovićovej, predsedníčky MS Josipovac Rozalije Kukučkovej a učiteľa slovenčiny z miestnej základnej školy Jozefa Kvasnovského sa oboznámil so stavom stavebných prác budúceho nového spoločensko-kultúrneho centra v Josipovci, v ktorom okrem kultúrnych a spoločenských organizácií obce bude sídliť aj Matica slovenská Josipovec. 

V základnej škole predostreli hostitelia P. Procháckovi predstavu a konkrétne plány na zriadenie špeciálnej učebne slovenského jazyka pre žiakov, ktorí doteraz nemali stálu triedu, čím, aj podľa slov učiteľa slovenského jazyka J. Kvasnovského, trpela kvalita výučby. Pre dosiahnutie lepšieho stavu v existujúcich priestoroch školy sa už začali rekonštrukčné práce, výsledkom ktorých bude zriadenie spomínanej učebne. Jej vznik podporí aj ÚSŽZ prostriedkami zo svojho dotačného systému.

Spoluprácu s MS Josipovac, ako aj aktivity detí a žiakov ZŠ z rodín, v ktorých sa pestuje slovenský duch a reč, na záverečnom stretnutí v meste Ďakovo ocenila aj starostka obce Punitovce J. Matkovićová, ktorá prisľúbila účasť aj na slávnostnom otvorení špecializovanej učebne – kabinetu slovenského jazyka v ZŠ Josipovci začiatkom septembra 2016 pri otvorení nového školského roku.

 

FOTO: ĽUDO POMICHAL, ÚSŽZ