Slováci v ČR si pripomenuli 70. výročie založenia Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru v Prahe

V sobotu a nedeľu 25. a 26. februára 2017 si Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe pripomenul 70. výročia založenia cirkevného zboru. Slávnosti sa konali v Chráme sv. Michala v Jirchářích (Praha 1) v rámci osláv 500. výročia reformácie. Slávnosti založenia cirkevného zboru sa uskutočnili pod záštitou veľvyslanca Slovenskej republiky v ČR Petra Weissa, ktorý sa zúčastnil na sobotňajšom programe. Podujatie sa konalo za účasti zástupcov viacerých cirkví a vládnych inštitúcií z Česka i zo zahraničia, ako aj hostí z Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Na pripomienke sa zúčastnil aj Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. O podujatí informuje portál ECAV na Slovensku, s jeho láskavým dovolením prezentujeme priebeh udalosti aj pre našich krajanov vo svete.

Na sobotné popoludnie bol pripravený bohatý duchovno-kultúrny program. Zborový farár Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, prítomných oboznámil s históriou vzniku cirkevného zboru, ktorý bol založený 23. februára 1947. Pripomenul aj ďalšie významné výročie: práve 25. februára 1967, teda pred 50 rokmi, v tomto kostole po prvýkrát zaznela liturgia v slovenskom jazyku (dovtedy používali češtinu Kralickej Biblie). 

V rámci slávnosti predsedníctvo zboru odovzdalo pamätné listy zaslúžilým členom zboru. Za ocenených sa poďakovala sestra Vargová, manželka bývalého zborového farára Emanuela Vargu (1973 – 1984). Následne podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka odovzdal ocenenia ÚSŽZ bývalému dlhoročnému zborovému dozorcovi doc. MUDr. Miloslavovi Hroboňovi, CSc., ako aj Slovenskému ev. a. v. cirkevnému zboru v Prahe. 

Cirkevný zbor pri príležitosti významného jubilea listom pozdravil bývalý zborový farár Dušan Tillinger (2003 – 2012). S pozdravnými príhovormi vystúpili aj početní ďalší hostia. Program spestrilo vystúpenie domáceho speváckeho zboru pod vedením Lýdie Godušovej a vystúpenie detí pod vedením Denisy Čopovej, ako aj piesne v podaní slovenských sólistov žijúcich v Prahe: Dany Pěnkava-Koklesovej (soprán) a Petra Poldaufa (bas) s klavírnym sprievodom Tomáša Hálu. Na úvod a záver programu náročné organové skladby zahral Vladimír Kopáčik.

V nedeľu slávnosti vyvrcholili slávnostnými službami Božími, na ktorých domácich viery aj početných hostí privítal zborový dozorca Štefan Ryba. Kázňou slova Božieho poslúžil dištriktuálny biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Milan Krivda. Zamýšľal sa nad textom z Iz 54,10, kde nachádzame slovo potešenia zvestované prorokom Izaiášom judským zajatcom v Babylone, ktorí stratili svoju základnú istotu. Zdôraznil, že pevným bodom, o ktorý sa vždy môžeme oprieť, že Božia láska a Jeho milosrdenstvo. Vyzdvihol fakt, že slovenský zbor v Prahe plní aj misijnú úlohu pre všetkých, ktorí prídu do Prahy študovať, pracovať či pri inej príležitosti. Na záver sa pomodlil slovami: „Pane náš Ježiši Kriste, Tebe sa chceme poďakovať za uistenie, že od Tvojho príchodu na tento svet nemôžeme pochybovať o tom, že Ty si tá najlepšia istota pre náš život. Ďakujeme za Tvoju obeť na kríži, ktorú si priniesol za nás, hriešnych a nehodných ľudí. Ďakujeme za lásku, ktorou nás vyzývaš k tomu, aby sme aj my nažívali medzi sebou v láske a pokoji, a tak dokazovali, že sme Tvojimi učeníkmi. Pri 70. výročí založenia tohto cirkevného zboru sa Ti chceme poďakovať za Tvoje vedenie, pomoc, milosrdenstvo a milosť, ktorú si preukazoval všetkým, ktorí sa hlásili do tohto zboru, k evanjelickej a. v. cirkvi. Prosíme o pomoc aj v budúcnosti, aby sme si nezúfali, ale len Teba sa pridŕžali, vediac, že Ty svojich verných nikdy neopustíš.“ 

Dôležitou súčasťou slávnostných služieb Božích bolo posvätenie nového kostolného zvona, ktorý dostal meno Zvon reformácie. Zborový farár Marián Čop v posväcujúcom príhovore priblížil históriu tohto zvona a informoval, že jeho hlas by mal po prvýkrát zaznieť z kostolnej veže na 1. slávnosť veľkonočnú. Vyslovil želanie, aby tento zvon svojím hlasom zvolával veriacich, aby nezabúdali prichádzať do chrámu Božieho a ďakovať Pánu Bohu. V rámci slávnostnej posviacky zvona Nadežda Pagáčová zarecitoval báseň Martina Rázusa „Zvonia“.

Aj v rámci týchto služieb Božích odzneli početné príhovory. Za Arcibiskupstvo pražské sa prihovoril kardinál Dominik Duka, za Československú cirkev husitskú patriarcha Tomáš Butta, za Sliezsku cirkev evanjelickú a. v. v ČR biskup Jan Waclavek a ďalší. Liturgovali aj senior Slovenského evanjelického seniorátu v Rumunsku Juraj Bálint, zástupca superintendenta ECAV v ČR David Jurech, zborový farár CZ ECAV Brno Jaroslav Kratka a zborový farár CZ ECAV Plzeň Tomáš Živný. Do programu služieb Božích prispel domáci zborový spevokol a deti pod vedením Denisy Čopovej.

„Požehnaj, Pane, všetko, čo konáme v tomto svätom dome modlitieb
nech slúži Tebe na slávu a nám na spasenie a život.“

Zo záverečnej modlitby M. Čopa

 

EDITA ŠKODOVÁ

tajomníčka pre mediálnu komunikáciu ECAV

Foto: ecav.sk