Slováci v Toronte, Ottawe a Montreale ocenili počas návštevy Jána Varša, predsedu ÚSŽZ, záujem Slovenska o našich krajanov v Kanade

Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, po podnetných stretnutiach a podujatiach s krajanmi v Spojených štátoch počas svojej dvojtýždňovej pracovnej cesty v prostrediach Slovákov na severoamerickom kontinente, absolvoval od 5. decembra až do záverečného dňa – nedele 13. decembra celý rad stretnutí a rokovaní so Slovákmi v Kanade. Počas kanadského pobytu v podstatnej časti programu sprevádzal predsedu ÚSŽZ Andrej Droba, veľvyslanec Slovenskej republiky v Ottawe.

V sobotu 5. decembra Ján Varšo navštívil v Toronte slovenský gréckokatolícky kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky, ktorý je centrom duchovného života predovšetkým staršej generácie našich krajanov. V prítomnosti duchovného otca Mareka Novického sa J. Varšo podelil s krajanmi s aktuálnymi úlohami i dlhodobými plánmi ÚSŽZ vyplývajúcimi v oblasti podpory duchovného života našich krajanov v rámci posilňovania ich kultúrnej identity a národného povedomia tak, ako ich nastoľuje v októbri 2015 vládou SR prijatá nová Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016-2020. V podvečer predseda ÚSŽZ následne rokoval s honorárnym konzulom SR v Toronte Michaelom Martinčekom, ktorý ho  informoval o svojich aktivitách vo funkcii honorárneho konzula, o. i. aj v nadväznosti na život a aktivity slovenskej krajanskej komunity.

V nedeľu 6. decembra zavítal J. Varšo na stretnutie s krajanmi do slovenského evanjelického kostola sv. Pavla v Toronte. Farnosť mu bližšie predstavil  kňaz Ladislav Kozák s manželkou, následne zotrval predseda ÚSŽZ v srdečnej debate s takmer päťdesiatkou farníkov. Nedeľňajšie mikulášske poludnie patrilo návšteve ďalšieho duchovného stánku Slovákov, tentoraz v Mississague, kde sa J. Varšo stretol s krajanmi v slovenskom kostole sv. Cyrila a Metoda. (O tejto udalosti informujeme podrobnejšie na inom mieste webu ÚSŽZ v reportáži.) Krajanov tu predseda ÚSŽZ pozdravil v prítomnosti kňazov Jozefa Vaňa a Dušana Doriča na oslave Mikuláša v priestoroch kostola za účasti niekoľkých desiatok rodičov a detí. V priestoroch fary funguje sobotná škola slovenského jazyka a folklórna skupina. Fara poskytuje priestory zdarma aj na iné akcie slovenskej komunity, tri razy do týždňa tu napríklad nacvičuje tance folklórna skupina Východná Slovak Dancers.  Nedeľňajší program zakončil J. Varšo stretnutím s krajanmi v slovenskej reštaurácii Zlatý Bažant , kde ho v neformálnych rozhovoroch informovali o aktivitách Slovákov v oblasti vzdelávania ako aj o aktivitách v podnikateľskej sfére a biznise.

V pondelok 7. decembra zavítal predseda ÚSŽZ do redakcie Kanadského Slováka, oficiálneho orgánu a tlačeného média Kanadskej Slovenskej ligy (KSL). Výnimočnosť Kanadského Slováka (vychádza nepretržite od roku 1942, v súčasnosti ako dvojtýždenník na 16 stranách) je okrem iných atribútov najmä to, že  ide o jediné noviny na americkom kontinente, ktoré vychádzajú v slovenčine. O problematike vydávania krajanského periodika rokoval J. Varšo v sídle Kanadskej slovenskej logy v Toronte a vydavateľstva Kanadského Slováka s jeho šéfredaktorom Júliusom Behúlom, riaditeľom novinovej rady Stanislavom Kirschbaumom a Danom Sulanom Engom, podpredsedom KSL v Toronte.

V podvečer navštívil predseda ÚSŽZ Kanadskú základinu pre umenie a divadlo v Toronte, kde mu jej predseda Dušan Tóth priblížil aktivity činorodej kultúrno-umeleckej a duchovnej organizácie. Zároveň mu predstavil aj niekoľkých ďalších členov Kanadskej základiny pre umenie a divadlo, Torontského slovenského divadla, ako aj Divadla poézie a malých javiskových foriem. Na stretnutí bol prítomný aj Ján Vanek, zástupca Slovenskej Evanjelickej cirkvi sv. Lukáša a  zástupcovia Slovenskej židovskej komunity v Toronte . Predstavitelia spomínaných spolkov informovali o doterajšej svojej činnosti v oblasti výstavníctva, javiskových foriem, vydavateľstva a prekladov, ako aj natáčania filmových portrétov osobností slovenského zahraničia. .

Pondelkový program ukončil J. Varšo stretnutím  s publicistom a fotografom Ondrejom Miháľom, autorom viacerých kníh a publikácií o Slovákoch v Kanade a histórii slovenského prisťahovalectva do Kanady. O. Miháľ informoval predsedu ÚSŽZ o svojich aktivitách smerujúcich k zachovaniu a rozvoju slovenského kultúrneho dedičstva v Kanade.

Ďalší program pracovnej návštevy predsedu ÚSŽZ medzi krajanmi v Kanade pokračoval v Ottave, kde Ján Varšo zavítal do sídla Kanadskej slovenskej ligy. Po privítaní jej prezidentkou Mary Ann Doucette sa následne konala telekonferencia s predsedami jednotlivých pobočiek KSL. Tejto mimoriadne prínosnej komunikácie sa zúčastnili významné osobnosti slovenského krajanského života v Kanade – Paul Čarnogurský, podpredseda Správnej rady KSL a tajomník 65. zboru KSL v Calgary, Marta Fuska, tajomníčka KSL a predsedníčka zboru č. 2 v Montreale, Christine Dzugan, pokladníčka KSL, je členkov pobočky v St. Catharines, Daniel Sulan, člen auditového výboru a člen 7. zboru v Toronte. Prínosná diskusia nastolila rôznorodú problematiku, z ktorej ale vyplynulo, že Kanadská slovenská liga má stále ambície byť tmelom medzi generáciami Slovákov v Kanade, aj keď mladšie generácie našich krajanov neprejavujú prílišné sklony k organizovanosti. Napriek tomu sa ale stretávajú pri rozličných aktivitách, pričom dokážu byť aj vzájomne ústretoví. Prvý deň pobytu v Ottawe ukončila pracovná večera s vybranými aktívnymi predstaviteľmi krajanskej komunity z Ottawy a okolia na pôde Veľvyslanectva SR.

Vo štvrtok 10. decembra J. Varšo navštívil Ministerstvo pre občianstvo a imigráciu v Ottawe, kde rokoval s pánom Himmatom Shinhatom, riaditeľom pre multikulturalizmus. Pracovníci ministerstva  okrem iných tém, vrátane možnej štátnej podpory aktivít našich krajanov v Kanade, odprezentovali oficiálnu štátnu politiku multikulturalizmu zavádzanú v Kanade od roku 1971. Následne sa predseda ÚSŽZ  stretol v sídle Parlamentu s Michelle Rempel, poslankyňou kanadského parlamentu. Michelle Rempel  sa hlási k slovenskému pôvodu svojej babičky, je aj členkou Kanadskej slovenskej ligy V rámci svojich možností má záujem podporovať život slovenskej komunity. V debate potvrdila názor predsedu ÚSŽZ, že je treba intenzívnejšie komunikovať v rámci slovenskej komunity v Kanade, pričom aj ona samotná je ochotná spolupracovať tak so ZÚ SR v Ottawe, ako aj s ÚSŽZ.

Mimoriadne podnetnou bola návšteva Jána Varša na Katedre slovenskej histórie a kultúry na Ottawskej univerzite a stretnutie s jej vedúcim prof. Marianom Markom Stolárikom. Katedra slovenskej histórie a kultúry bola otvorená na Ottawskej univerzite v r.1990 a je financovaná y finančného fondu, ktorý bol vytvorený zo zbierky Slovákov a príspevku kanadského štátu. Prof. Stolárik rovnako podčiarkol potrebu komunikácie medzi rôznymi skupinami našich krajanov v Kanade a najmä zapájanie mladej generácie do tohto procesu. Nebude to ale jednoduché, keďže mladí neprejavujú prílišný záujem o inštitucionalizáciu, venujú sa hlavne svojmu profesionálnemu životu.

V podvečer poskytol predseda ÚSŽZ rozhovor pre krajanské televízne vysielanie TV Spectrum, následne sa na pôde Veľvyslanectva SR v Ottawe zúčastnil na vernisáži výstavy akademického maliara Emila Purgiňu, slovenského výtvarníka, grafika a knižného ilustrátora žijúceho v Kanade, spojenou s recepciou pre krajanskú komunitu z Ottawy a okolia.

V piatok 11. decembra sa Ján Varšo zúčastnil na Vianočnom koncerte EÚ v ottawskej katedrále. Sólistkou koncertu bola aj slovenská študentka z Montrealu Mária Budáčová. V programe dňa mal predseda ÚSŽZ aj návštevu slovenskej školy v Ottawe, kde ho o činnosti vzdelávacieho zariadenia informovala učiteľka Jana Plesníková a administrátorka sobotnej školy Ludmila Minkova.  Slovenská sobotná škola existuje v Ottawe už 25 rokov, z kanadskej strany má vytvorené všetky predpoklady pre svoj rozvoj. K dispozícií je nielen trieda, ale aj priestory na iné aktivity. Napriek tomu počet detí klesá, dnes sa vyučuje iba v jednej triede s 11 deťmi. Pretrvávajúcim problémom je získať pre výučbu v slovenskej sobotnej škole deti aj preto, že  tie majú množstvo iných možností na aktivity, pričom jediným vhodným dňom na vyučovací proces je sobota.

Svoju pracovnú návštevu medzi Slovákmi v Kanade zavŕšil Ján Varšo programom počas víkendu 12.-13. decembra v Montreale. V sobotu sa stretol s Dr. Jozefom Brodym, prezidentom Kanadsko-slovenskej asociácie profesionálov a podnikateľov (KSAPP) a Mikulášom Arendášom, organizátorom slovenského plesu v Montreale. J. Brody informoval, že KSAPP vytvorila  fond zameraný na finančnú podporu štúdia mladých ľudí slovenského pôvodu. V novembri t.r. odovzdali  finančnú podporu 13 mladým ľuďom. Doteraz boli udelené podpory 429 študentom v sume 285 tis. CAD. Túto aktivitu už tradične podporuje aj ÚSŽZ.

V nedeľu 13. decembra sa predseda ÚSŽZ zúčastnil na omši v slovenskom kostole sv. Cyrila a Metoda a následne sa stretol v prítomnosti kňaza Rudolfa Gregu, Dezider Michaletza, honorárneho konzula v Montreale a pani Marty Fuska, predsedníčky KSL v Montreale, s niekoľkými desiatkami krajanov. V Montreale žije okolo 2500 našich krajanov, pričom sa združujú najmä  v Slovenskom dome a Katolíckej jednote. Predseda ÚSŽZ poďakoval krajanom za ich aktivity smerujúce k udržaniu a rozvoju slovenskej identity a vysvetlil im politiku úradu vo vzťahu ku krajanom žijúcim v zahraničí, ako aj postup, akým budú v budúcnosti dotácie prideľované po konzultácii so ZÚ SR a strešným reprezentantom krajanských spolkov.

Počas svojej návštevy krajanských komunít v Kanade ocenil predseda ÚSŽZ Ján Varšo za dlhodobú obetavú prácu na prospech rozvíjania slovenskosti, zveľaďovanie kultúrno-duchovného života Slovákov v Kanade, ako aj za aktívny prístup v udržiavaní, rozvíjaní a potvrdzovaní národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov v Kanade Medailou predsedu ÚSŽZ pani Mary Ann Hačkovú – Doucette, prezidentku Kanadskej slovenskej ligy a pána Júliusa Behúla, šéfredaktora krajanského periodika Kanadský Slovák.