Slováci v Zakarpatsku sa v Serednom veselili, vo Ľvove navštívil Ján Varšo Univerzitu Ivana Franka

Podnetnou a informačne obojstranne obohacujúcou debatou s pedagógmi Katedry slovanských jazykov a študentmi slovenského jazyka a literatúry Filologickej fakulty Ľvovskej národnej univerzity Ivana Franka zavŕšil v utorok 18. septembra 2018 Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, svoj trojdňový pracovný pobyt na Ukrajine. V prostrediach našich krajanov – Slovákov žijúcich v Zakarpatsku, sa Ján Varšo zúčastnil v nedeľu 16. septembra na Oblastných slávnostiach slovenského ľudového umenia obci Seredné, kým vo Ľvove bola jeho pracovná návšteva zameraná na vzdelávací aspekt.

Pozitívny dojem vyvolala u predsedu ÚSŽZ návšteva na Ľvovskej národnej univerzite Ivana Franka. Vedenie Filologickej fakulty, Katedry slovanských jazykov a Oddelenia slovenského jazyka a literatúry odvádzajú náležité výchovno-vzdelávacie aktivity deviatim (veľmi dobre hovoriacim) študentkám slovenčiny. Odovzdaná slovenská literatúra z dotačných prostriedkov ÚSŽZ (v hodnote cca 700,- €) bola podľa slov Jána Varša úprimne vítaná a padá aj na úrodnú pôdu.

Vo Ľvove pôsobí aj krajanský Spolok Milana Rastislava Štefánika (asi 50 členov , hlavne z radov potomkov optantov z roku 1947) na čele s predsedom Ľudovítom Fabrim (profesor na vysokej škole) a Olexandrom Hrebikom (podpredseda). Spolok sa oddelil od Československej besedy (po rozdelení ČSFR) aj za aktívneho prispenia vtedajšieho českého veľvyslanca na Ukrajine Pavla Mášu, pričom s Českou besedou (zhruba 70 členov) naďalej úzko spolupracuje.

Vedúca Katedry slovanskej literatúry Alla Tatarenko, profesorka srbsko-chorvátskeho jazyka, docentka Zoriana Hiletska, vedúca oddelenia slovenského jazyka (vzniklo po rozdelení ČSFR v roku 1993) a Oľga Pryšliaková, asistentka a ašpirantka, sa úprimne oddávajú organizácii a výučbe slovenského jazyka a literatúry a v tomto smere si plne zaslúžia aj našu podporu.

V čase pobytu predsedu ÚSŽZ bola na univerzite prítomná aj pracovníčka z Metodického centra SAS (Studia Academica Slovaca – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk, ktorej riaditeľkou je doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.) Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Bol diskutovaný aj problém účasti pedagógov/študentov slovakistiky z Ľvova na letných kurzoch SAS u nás i vzhľadom na to, že Ľvovská národná univerzita I. Franka nemá (slovenský) lektorát.

Matica slovenská v Ukrajine, ktorá oslavuje tento rok 25 rokov svojej činnosti, pripravila  v nedeľu 16. septembra  Oblastné slávnosti slovenského ľudového umenia, ktoré sa na základe rotácie uskutočnili v obci Seredné. Zámerom podujatia tešiaceho sa všeobecnej obľube je prezentovať slovenský folklór a gastronómiu. Na Hlavnom námestí obce Seredné slávnosti pozdravili predstavitelia ukrajinských regionálnych a miestnych štátnych orgánov a tiež predseda ÚSŽZ a generálny konzul Slovenskej republiky v Užhorode Miroslav Mojžita. Hlavný kultúrny program, ktorý na námestí sledovalo zhruba 100-200 divákov a účastníkov, ako aj celé podujatie obsahovo i účasťou napĺňa parametre podpory ÚSŽZ, keďže prispieva k prezentácii slovenskosti na lokálnej, regionálnej i medzinárodnej úrovni. Na pódiu vystúpili domáce folklórne súbory a tiež pozvaný Folklórny súbor Šačanka z mestskej časti Košice-Šaca a na akcii bola aj úradujúca riaditeľka partnerskej Matice slovenskej z Michaloviec.

Predseda ÚSŽZ Ján Varšo vo svojom prívete účastníkom o. i. poďakoval za prácu matičiarom na Ukrajine, zdôraznil význam zachovania slovenskosti a slovenských tradícií, ktoré obohacuje väčšinovú spoločnosť aj z hľadiska zodpovednosti k predkom i potomkom a upriamil pozornosť tiež na jej podporu zo strany domovského i materského štátu v rámci harmonického spolunažívania v spoločnosti.

V centre obce Seredné bola postavená scéna so slovenskou a ukrajinskou symbolikou. Celý areál bol slávnostne vyzdobený brezinou, vlajkami, rôznofarebnými stužkami a kyticami kvetov. V areáli sa rozmiestnili aj stánky, ktoré ponúkali návštevníkom rôzne dobrôtky, nápoje, kávu. O 14.00 h zazneli fanfáry, zaznela Modlidba za Ukrajinu v podaní komorného zboru inteligencie mesta Užhorod Kredo.  Moderátori v  slovenskom a ukrajinskom kroji v  slovenskom a  ukrajinskom jazyku privítali prítomných a pozvali na pódium hostí: vedúcu aparátu oblastnej štátnej administratívy (OŠA) Ruslanu Naturkač, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Jána Varša, generálneho konzula SR v Užhorode Miroslava Mojžitu, vedúceho Správy pre národnosti a náboženstva OŠA Jozefa Rezeša, riaditeľku Domu Matice slovenskej v Michalovciach Karinu Obšatníkovú, prvého Honorárneho konzula SR   v Užhorode Ivana Šufriča, predsedu obecného úradu o. Seredné Emericha Krického, predsedu Kultúrno-osvetovej organizácii Matice slovenskej v Ukrajine Jozefa Hajniša a ďalších. Po hymnách Ukrajiny a Slovenskej republiky v mene Oblastnej štátnej administratívy privítala prítomných Ruslana Naturkač. Účastníkov aj divákov pozdravili aj Ján Varšo, Jozef Rezeš,  Miroslav Mojžita, Emerich Krický a Jozef Hajniš.

V následnej prehliadke hudby, spevu a tanca sa na pódiu predstavili komorný zbor inteligencie m. Užhorod Kredo, Národný vokálno-choreografický súbor Slovenka Detskej umeleckej školy v Serednom, detský ukážkový tanečný súbor  Perečínskeho okresného domu kultúry Turianska dolina z obce Turie Remety, Národný vokálny súbor Veľko-Berezňanského okresného domu kultúry Liptáci , súbor Ružička Užhorodskej špecializovanej školy č. 4 s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka, detský tanečný súbor Naša fajta zo Storožnice, detský folklórny súbor Rodina z obce Turie Remety, folklórny súbor Hutnícke večierky z obce Rodniková Huta Svaliavského okresu, Národný súbor Beťáry  z obce Storožnica, folklórna skupina Remetskí poštári Perečinského okresu, vokálny súbor Rumenok domu kultúry obce Seredné, súbor Folklórny prameň Užhorodskej národnej univerzity, Folklórna skupina Šačanka a Šačane  zriadená pri Miestnom úrade Mestskej časti Košice-Šaca zo Slovenska, ako aj ďalší sólisti a duetá.

Všetky súbory, ako informuje Matica slovenská v Zakarpatsku, dostali cenné darčeky od OŠA a Matice slovenskej v Ukrajine a ďakovné listy od organizátorov. Vo viac ako štyri hodiny trvajúcom programe  účinkovalo 15 súborov a takmer 300 ich členov. Slávnostnú nedeľu spestrilo aj sprievodné podujatie – výstava diel ľudových umelcov Zakarpatska. Pre účinkujúcich a hostí bolo pripravené občerstvenie, deti v areáli sa potešili rôznym detským atraktivitám.

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj tentoraz sa účinkujúci postarali o dôstojnú prezentáciu slovenskej kultúry na Ukrajine. Bola to významná podpora slovenskej komunite v neľahkom pre Ukrajinu období. "Pri tejto príležitosti sa chceme úprimne poďakovať Zakarpatskej oblastnej štátnej administratíve, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Obecnému úradu v Serednom, ako aj aktivistom Matice slovenskej v Ukrajine za významnú podporu a pomoc v príprave významného podujatia, folklórnej skupine Šačanka a Šačane zo  Slovenska za účinkovanie na slávnosti," píše sa v informácii Matice slovenskej v Zakarpatsku o slávnostiach v Serednom.

 

ZDROJ: ÚSŽZ, Matica slovenská v Zakarpatsku

Foto: MS v Zakarpatsku, ÚSŽZ