Slováci z Chorvátska vďaka SKC Našice vystavujú v Nitre

Etnografický výskum podnietil uvedomiť si u majiteľov textilných nápisových násteniek nesmiernu hodnotu kultúrneho dedičstva svojich predkov. Vyšívaná textilná nápisová nástenka, kuchynská nástenka, nástenná kuchárka, kuchárka, kuchynka – to všetko sú synonymá pre fenomén, ktorý do strednej Európy prenikol na prelome 19. a 20. storočia. Nástenné kuchárky odzrkadľujúce kultúru všedného dňa širokých vrstiev našich predkov sú aktuálnou výstavou Domu Matice slovenskej v Nitre. Vystavená expozícia je prvou autorskou výstavou Slovenského kultúrneho centra Našice v Chorvátsku.

Výstava pod názvom Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek prezentuje materiál zozbieraný v rámci jednoročného terénneho výskumu v obciach, v ktorých Slováci v Chorvátsku žijú a pôsobia. Slovenské kultúrne centrum Našice zapojilo do výskumu formou informátorov matice slovenské pôsobiace v Chorvátsku. Spoločne tak zaznamenali 16 lokalít s 303 textilnými nápisovými nástenkami.

Otvorenie aktuálnej výstavy organizátorov – Slovenského kultúrneho centra Našice,  Domu Matice slovenskej v Nitre a Mesta Nitry – sa konalo v piatok 8. júna 2018 za účasti riaditeľky SKC Našice Sandry Kralj Vukšić a kurátorky Tatjany Seničanin. Výsledky etnografického výskumu poskytujú prehľadne spracovaný materiál na základe kritérií výskumu, akými boli miesto výskytu, spôsob prezentovania /s textom alebo bez textu/, jazykový prejav /chorvátsky, slovenský, srbský a český/, výskyt slovenského textu v rámci skúmaných lokalít, druh výroby /tlačené, vyšívané/, druhu výšivky /stehu/, spracovanie obruby, farebnosť výšivky a znázornené motívy. Materiál zároveň poukazuje na prejavy príslušnosti k slovenskému etniku, ale aj prirodzenú inkulturáciu menšinového obyvateľstva s majoritným prostredím. Podľa slov riaditeľky S. K. Vukšić, okrem iného, výskum podnietil uvedomiť si u majiteliek/majiteľov nástenných kuchárok hodnotu zachovaného dedičstva svojich predkoch.

Na otvorení výstavy v Nitre sa zúčastnil aj vedúci Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre Boris Michalík. Príjemnú atmosféru vernisáže dotvorila Cimbalová hudba Zobor. Výstava je zaradená medzi sprievodné podujatia tohtoročných nitrianskych Cyrilo-metodských osláv a potrvá do 4. júla 2018. Následne si ju verejnosť môže prezrieť na festivale Folklórne slávnosti pod Poľanou Detva 2018.

 

Slovenské kultúrne centrum Našice

 – partnerská spolupráca

 

Slovenské kultúrne centrum Našice vzniklo v roku  2010. So Zväzom Slovákov v Chorvátsku a maticami slovenskými v Chorvátsku tvorí neoddeliteľný celok inštitúcií, ktoré zastrešujú minoritnú kultúru s cieľom ochraňovať etnickú, jazykovú a kultúrnu identitu Slovákov v Chorvátsku.

Súčasná riaditeľka Sandra Kralj Vuksić pôsobí na čele tejto kultúrnej ustanovizni od roku 2011. Narodila sa v meste Našice, pričom v roku 2009 ukončila doktorandské  štúdium na Katedre etnológie a etnomuzikológie a magisterské štúdium na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Práve Filozofická fakulta UKF v Nitre naďalej úzko spolupracuje s centrom v Našiciach.

V oblasti uchovávania slovenskej menšinovej kultúry a jazyka v Chorvátskej republike s centrom spolupracuje aj Krajanské múzeum Matice slovenskej. Počas organizovania výstavy Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek v Nitre a partnerského pobytu v Osijeku, sa riaditeľka Sandra Kralj Vukšić spolu s riaditeľkou Domu Matice slovenskej v Nitre Veronikou Bilicovou dohodli na ďalšej vzájomnej spolupráci. 

 

VERONIKA BILICOVÁ

riaditeľka Domu Matice slovenskej v Nitre