Slováci z Maďarska vo vlasti predkov: pripomienka prvého presídleneckého transportu spred 70 rokov v Seredi

Sú mnohé jubileá, pamätné dáta, výročia a symbolické pripomienky, pri ktorých sa zmiešavajú v človeku trpko-sladké pocity, vnemy vibrujú na hrane kontrolovateľných emócií, z podvedomia sa nám žiada vyhnať pochybovačnosť, kým zdravý úsudok bez zbytočných vášní nám káže prijať údel i osud tak, ako si nepredvídateľná dramaturgia života sama naskicovala. Podobné motívy sa viažu aj k príbehom oscilujúcim v kontrastoch svetla a tieňov vyjadrujúcich aj po 70 rokoch krehký stav duše Slovákov, ktorí načúvajúc volaniu vlasti predkov sa v povojnovom usporiadaní Európy rozhodli počas výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v roku 1947 presídliť späť tam, odkiaľ v 18. storočí opúšťali ich pra-pra-dedovia priestory spod Tatier a priestranstiev Horného Uhorska a v nádeji na lepšiu skyvu chleba zúrodňovali močariská na slovenskej Dolnej zemi v dnešnom Maďarsku. Aby práve pred 70 rokmi sa z dolnozemských priestorov Békešskej Čaby, Slovenského Komlóša, Pitvaroša a ďalších významných miest a obcí so zreteľnou až presahujúcou slovenskou autenticitou v pre nich až dramatických životných okamihoch sťahovali do domoviny ich predkov.

Tok času síce nikdy nezastavíme, ale oddá sa ho pripomenúť si. Tento motív mala na zreteli aj pani Anna Piláriková, dlhoročná predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska sídliaceho v Galante, teda v jednom z miest, v ktorom sa po presídlení do Československa v rámci výmeny obyvateľstva s Maďarskom usadili Slováci z Dolnej zeme. Práve ona je v čele úsilia vzdať úctu všetkým tým, ktorí sa odhodlali na tento neľahký krok: na jednej strane mnohé slovenské rodiny z Dolnej zeme odlúčil, na strane druhej otvoril náruč a nádej na precítenie ozajstnej slovenskosti všetkým tým Slovákom, ktorí na vlastnej koži zakúsili v krajine nášho južného suseda skrivodlivosť rôznych foriem bezbrehej maďarizácie a štátom riadenej asimilácie.

V duchu pripomienky 70. výročia príchodu prvého transportu Slovákov z Maďarska do zeme svojich predkov sa na železničnej stanici v Seredi uskutoční v sobotu 15. apríla 2017 o 10.00 h stretnutie žijúcich pamätníkov a ich potomkov, ktorí vo svojich životopisoch neopomenú zmienku o tom, že sú hrdými pokračovateľmi slovenských rodov z Dolnej zeme.

Napriek tomu, že si zamilovali, v srdciach i mysliach majú skrze nové generácie ukotvenú vlasť svojich predkov – Slovensko, nikdy nezabúdajú ani na opustené domy, osirelé dvory, záhrady, sálaše a šíre role, na ktorých v Maďarsku zanechali mozole ich prastarí a starí rodičia, ich mamy a otcovia. S vďakou si na nich všetkých spomenú aj zásluhou organizátorov pripomienky v Seredi – Spolku Slovákov z Maďarska, Domu Matice slovenskej v Galante a Mestských úradov v Seredi a Galante.

Príďte medzi nás, zaspomíname si spoločne, Slovenky a Slováci, presídlenci z Maďarska!

 

ĽUDO POMICHAL