Slováci z rumunského Bihoru ožijú na fotografiách projektu VŠVU

Projekt tvorivého ateliéru pedagógov, študentov a doktoranda Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, cieľom ktorého je zmapovať, fotograficky a filmovo zdokumentovať a následne širokej verejnosti na Slovensku priblížiť neľahké, no nespochybniteľne pôsobivé reálie všedného života Slovákov vo vrchárskej časti Rumunska v župe Bihor, sa blíži k svojmu vyvrcholeniu. Vo štvrtok 17. apríla 2014 o jeho priebehu, dokumentárnych a umelecko-tvorivých výstupoch, ako aj o praktickom význame ďalšieho sociologicko-etnologického skúmania života slovenskej národnostnej menšiny v obciach Nová a Stará Huta (v rumunčine Sinteu), informovali na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Prof. Ing. Mgr. Ľubo Stacho z Katedry fotografie a nových médií VŠVU a Doc. Pavel Choma, akad. mal., vedúci Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU.

Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, spoločne s Petrom Procháckom, podpredsedom ÚSŽZ, sa zaujímali o naplnenie tematických a obsahových ambícií projektu, ktorého súčasťou bol počas vlaňajšej jesene týždňový tvorivý ateliér. Z hľadiska umeleckej inšpirácie v romantickom, hoci z aspektu životného komfortu skôr v rehoľnom, zato vo vzácnom prostredí ľudskej bezprostrednosti, úprimnosti a rýdzej slovenskej štedrosti, ho absolvovala skupina študentov a pedagógov z VŠVU spoločne s jednotlivcami z Katedry etnológie a etnomuzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici medzi tamojšími krajanmi.

Pavel Choma vysoko hodnotil práve motív prepojenia viacerých aspektov v projekte, ktorý sa takto okrem prvoplánovej dokumentárnej hodnoty (fotografie, filmové dokumenty, audiozáznamy) stáva aj cenným fundamentom pre ďalší vedecký výskum a rozšírenie poznatkov o živote, prítomnosti i kontinuite nových generácií slovenskej národnostnej menšiny v tejto časti Rumunska, ako aj ich konfrontácií v zrkadle sebareflexie skúseností, prežitkov a zážitkov Slovákov v Bihore. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo projekt, ideu ktorého v tematickej šírke rozvil Martin Kleibl, doktorand Katedry fotografie a nových médií VŠVU, finančne podporil v roku 2013 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci svojej dotačnej politiky.

Igor Furdík ocenil prístup pedagógov i študentov VŠVU, podieľajúcich sa na projekte s tým, že všetky čiastkové výstupy a získané nové aktuálne poznatky, fotodokumentácia či audio a video záznamy, v ktorých sa prelínajú spomienky, výpovede a svedectvá staršej a strednej generácie Slovákov v Starej a Novej Huti so školskou omladinou, sa akiste stanú hodnotným príspevkom v rámci objavovania, archivácie a zachovávania prvkov kultúrneho a duchovného dedičstva, folkloristiky, zvykoslovia a etnografických či jazykovo-nárečových špecifík Slovákov žijúcich v tejto časti Rumunska. Pričom Slováci tu žijú už od roku 1811, kedy sa do Bihoru sťahovali ich predkovia predovšetkým z oblastí Oravy, Zemplína, Šariša, Gemera, Zvolena a Trenčína.

Pavel Choma a Ľubo Stacho v rámci priblíženia jednej z dokumentárnych súčastí projektu Slováci v Rumunsku: Nová a Stará Huta prezentovali vedeniu ÚSŽZ doteraz rozpracované obsahové a grafické stvárnenie obrazového katalógu, akéhosi esejisticko-fotografického svedectva o živote našich krajanov – Slovákov v rumunskom Bihore. Už v tejto podobe má budúce dielko silný dokumentárno-emotívny náboj, pretože bez príkras, nestrojene, profesionálne poctivo a ľudsky úprimne zvestuje o neskonalom životnom potenciáli a akcieschopnosti, múdrosti  a vynachádzavosti bihorských Slovákov. O ich dennodennom splynutí s prírodou, mozoľnatom temporytme a vrchárskom odriekaní, významovo i emotívne prepojenom živlami, cnosťami, radosťami i smútkom – a to všetko v zrkadle času, nastavujúcom im v pokore ducha a mysle vľúdnu i menej prívetivú tvár pred nimi samotnými, ako i pred Bohom.

Verejnosť bude mať príležitosť oboznámiť sa s projektom Slováci v Rumunsku, ktorý priebežne pripravuje Vysoká škola výtvarných umení s ďalšími partnermi, vrátane Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, od 6. mája 2014 na výstave fotografií, ktorá bude inštalovaná v Galérii Médium VŠVU na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. O presnom termíne vernisáže výstavy vás budeme na webe ÚSŽZ informovať.

 

ĽUDO POMICHAL

Foto: autor