Slováci žijúci v Čechách v úsilí o národné povedomie mladej generácie

Predseda ÚSŽZ Igor Furdík prijal vo štvrtok 26. júla predsedníčku Slovensko-českého klubu v Českej republike Naďu Vokušovú a Jaromíra Slušného, predsedu Obce Slovákov v Českej republike.
 
N. Vokušová informovala I. Furdíka o súčasných aktivitách a prioritách činnosti Slovensko-českého klubu, charakterizovala časopis Slovenské dotyky, ktorého je zároveň aj šéfredaktorkou. Svoje odborné vedomosti a skúsenosti uplatňuje aj ako členka poradného zboru programového riaditeľa Českého rozhlasu. Taktiež informovala o pôsobení regionálnych klubov v Českých Budejoviciach a v Brne, ktoré sú registrované pod názvom Slovenské dotyky. Bohaté aktivity klubu so širokým spektrom pôsobnosti ilustrovala na príklade internetového periodika Český a slovenský svet, ale aj časopise Česko-slovenská revue, Zrkadlenie a podieľaní sa na prevádzkovaní Československej scény. N. Vokušová sa zaujímala aj o ďalšie možnosti finančnej podpory aktivít klubu, respektíve časopisu Slovenské dotyky. Zo strany I. Furdíka bola deklarovaná snaha o čo najrýchlejšie objasnenie a vyriešenie niektorých problémov spätých s ďalšou podporou aktivít Slovensko-českého klubu.
        
J. Slušný, ktorý je na čele najstaršej a najväčšej krajanskej organizácie v Českej republike, informoval o najvýznamnejších aktivitách, vrátane Jánošíkovho dukátu.  Informoval aj o pripravovanom celoštátnom sneme Slovenskej obce, pričom zdôraznil, že k cieľom obce patrí aj jednota Slovákov a perspektíva spoločných akcií s cieľom uchovať slovenskú kultúru a národnú identitu Slovákov žijúcich v Českej republike.
 
N. Vokušová a J. Slušný prediskutovali s predsedom ÚSŽZ posledné výsledky sčítania obyvateľstva v ČR a vysvetlili úbytok Slovákov v nových štatistikách. Veľkým prínosom z hľadiska prehľadu a informovanosti bolo venovanie pozornosti celkovej situácii krajanského, a najmä spolkového života v Českej republike, o ktorý sa I. Furdík podrobne zaujímal. Vyzdvihol pritom podporu tých aktivít,  v ktorých je a bude ústrednou témou mladá generácia Slovákov. Veľký záujem venoval I. Furdík aj citlivým otázkam výchovy a vzdelávania detí a mládeže, možnosti zriadenia predškolského, ale aj školského zariadenia s reálnou podporou záujmu samotných Slovákov v Čechách.
 
Predseda ÚSŽZ  I. Furdík informoval hostí aj o aktuálnych úlohách Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí spätých so zmenou kompetenčného zákona a následnou  delimitáciou do pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí SR. Odpovedal aj na otázky týkajúce sa dotačného systému, Stálej konferencie Slovákov žijúcich v zahraničí 2012 a otázkam vzájomnej komunikácie a ďalšej spolupráce.
     
Priateľské stretnutie umocňovala skutočnosť, že predseda ÚSŽZ Igor Furdík počas svojho pôsobenia na poste radcu – vyslanca SR v Českej republike veľmi dobre pozná genézu a súčasný stav slovenskej národnostnej menšiny, ale aj činnosť a osobnosti početných spolkov a krajanských združení.