Slovákom v Užhorode už slúži zrekonštruovaná budova 4. školy a prvé Slovenské kultúrne centrum na Ukrajine

Milan Vetrák, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej ÚSŽZ), absolvoval v dňoch 1. – 3. septembra 2011 zahraničnú pracovnú cestu na Ukrajine. Kľúčovým bodom pestrého programu delegácie ÚSŽZ, ktorú okrem M. Vetráka tvorili Martin Štrbka, dočasne poverený riadením teritoriálneho, informačného, mediálneho, medzinárodného a kultúrneho odboru (TIMMKO) a Ida Čechová, ekonomická expertka ÚSŽZ, bolo slávnostné otvorenie zrekonštruovanej budovy 4. všeobecno-vzdelávacej školy s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským v Užhorode, ako aj sprístupnenie a uvedenie do činnosti prvého Slovenského kultúrneho centra na Ukrajine so sídlom v Užhorode. Súčasťou dvojdňového programu pracovníkov ÚSŽZ boli stretnutia so zástupcami krajanských spolkov a inštitúcií v obciach Zakarpatska, v ktorých s rôznym stupňom úspešnosti a pozitívneho dosahu národného povedomia aktivizuje svoju rozmanitú, najmä však vzdelávaciu a kultúrnu činnosť, slovenská menšina.

"uzhorod

Zrekonštruovaná budova 4. všeobecno-vzdelávacej školy s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským v Užhorode, v ktorej sú aj priestory Slovenského kultúrneho centra.

"uzhorod

Najviac radosti vo vynovených priestoroch školy mali celkom prirodzene deti…

Na akte otvorenia zrekonštruovanej budovy 4. školy s vyučovacím jazykom slovenským a Slovenského kultúrneho centra, rámcovaným kultúrnym programom a slávnostným nástupom žiakov na nový školský rok 2011/2012, sa zúčastnili primátor mesta Užhorod Viktor Pogorelov, veľvyslanec Slovenskej republiky na Ukrajine Pavol Hamžík, predseda Výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport Národnej rady SR Dušan Čaplovič, predseda ÚSŽZ Milan Vetrák, predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, generálny konzul SR v Užhorode Marián Sládeček a ďalší oficiálni hostia a predstavitelia mesta a oblasti na čele s gubernátorom Alexandrom Ledidom.

V príhovoroch V. Pogorelov a P. Hamžík ocenili úsilie vlád oboch krajín a súčinnosť zainteresovaných inštitúcií, vďaka ktorým najmladšia generácia Slovákov žijúcich na Ukrajine dostáva dôstojný priestor na rozvíjanie vzťahu k rodnému jazyku, pestovanie duchovných hodnôt, pričom predĺženou rukou ich ľudského a neskôr i profesijného rastu v zachovávaní slovenskosti sa môžu bezprostredne stať ich aktivity v Centre slovenskej kultúry, ktoré sa stáva jedinečným a dôležitým miestom vzdelanosti a kultúry Slovákov žijúcich v Užhorode i celom Zakarpatsku.

"uzhorod

Veľvyslanec SR na Ukrajine Pavol Hamžík pri slávnostnom prestrihnutí pásky.


NA SLÁVNOSTI ZNELI SLOVENSKÉ BÁSNE

V rámci kultúrneho programu sa prezentoval národný folklórny súbor detskej školy umenia z ukrajinskej obce Seredné Slovenka a spevácke trio zo slovenského Stajčína Zaričanka. Čerství prváčikovia školy a moderátorka vystúpili s básňami v slovenčine, aby po prívetoch maturantov školy odovzdal primátor Užhorodu V. Pogorelov symbolický kľúč od školy a oficiálni predstavitelia Slovenska a Ukrajiny slávnostne prestrihli pásku. Za zrodom jedinej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Ukrajine, v ktorej nastúpilo do aktuálneho nového školského roku v 11 triedach takmer 300 žiakov, stála ešte v roku 1996 Oblastná kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská. Škola bola už od roku 2004 samostatným vzdelávacím zariadením a v školskom roku 2007/2008 ju absolvovali prví maturanti, ktorí majú možnosť pokračovať v štúdiu na katedre slovanských jazykov Užhorodskej univerzity, prípadne na inej vysokej škole na Slovensku či Ukrajine. Treba však zdôrazniť, že slovenčina sa vyučuje fakultatívne aj na iných základných školách v obciach v okolí Užhorodu, napr. v obci Storožnica, Seredné, Turie Remety či Linec.

Vzájomná spolupráca v oblasti menšinového školstva a kultúry medzi Slovenskom a Ukrajinou je pozitívnym príkladom podpory slovenského, ukrajinského a rusínskeho etnika za hranicami. Spoločný záujem v tejto oblasti je obomi stranami vysoko vyzdvihovaný a hodnotený, čo napokon odznelo aj v neformálnych debatách hostí po slávnostnom akte otvorenia zrekonštruovanej budovy školy a kultúrneho centra v Užhorode. Z celkového pohľadu vyplýva, že na rekonštrukčné práce na novopridelenú budovu pre 21. školu s vyučovacím jazykom slovenským a Slovenské kultúrne centrum v Užhorode, ktoré sa začali pred necelými štyrmi rokmi z finančných prostriedkov Slovenska a Ukrajiny, bolo prostredníctvom rozpočtu ÚSŽZ poskytnutých postupne viac ako 550 000 eur.

"uzhorod

Novotou rozvoniavajúce priestory školy si so záujmom prezreli aj Milan Vetrák, predseda ÚSŽZ (na snímke druhý sprava) a Martin Štrbka, dočasne poverený riadením teritoriálneho, informačného, mediálneho, medzinárodného a kultúrneho odboru ÚSŽZ (celkom vpravo).

"uzhorod

Nevšednú atmosféru začiatku nového školského roku si žiaci zdupľovali aj tanečnými vystúpeniami.

SLOVÁCI V ZAKARPATSKU CHCÚ VIAC POZORNOSTI

Milan Vetrák a pracovníci ÚSŽZ sa po recepcii na počesť Dňa Ústavy Slovenskej republiky v priestoroch Generálneho konzulátu SR v Užhorode spoločne s veľvyslancom SR Pavlom Hamžíkom venovali počas neformálneho stretnutia s predstaviteľmi krajanských spolkov problémom, sprevádzajúcich v rôznej miere život slovenskej menšiny na Ukrajine. Pretrvávajú najmä v oblasti vzdelávania, učitelia si stále ťažkajú na už chronický nedostatok učebníc v slovenčine, čím zákonite trpí aj kvalita samotnej výučby slovenského jazyka, o ktorý je, mimochodom, záujem aj u detí z čisto ukrajinských rodín. Ak sa v tomto kontexte situácia nezlepší, hrozí klesajúci trend v počte prihlásených žiakov nielen v užhorodskej škole s vyučovacím jazykom slovenským, ale aj v slovenských školách s fakultatívnou výučbou slovenčiny na vidieku. Napokon, delegácia ÚSŽZ sa počas ďalšieho programu svojho pobytu v Zakarpatsku o tom presvedčila v otvorených debatách s predstaviteľmi obcí, spolkov, najmä však s riaditeľmi škôl v obciach Turie Remety, Storožnica, Seredné a Linec. Obzvlášť inšpirujúcimi boli aj postrehy na stretnutí predsedu ÚSŽZ M. Vetráka so zástupcami Katedry slovenského jazyka a literatúry Užhorodskej univerzity.

"uzhorod

Neformálna debata oficiálnych hostí slávnosti a zástupcov slovenských krajanských spolkov na Ukrajine s veľvyslancom SR Pavlom Hamžíkom.

"uzhorod

Milan Vetrák, predseda ÚSŽZ, počas interview pre TV-spoločnosť v Užhorode.

S otvorením historicky vôbec prvého Slovenského kultúrneho centra na Ukrajine, ktoré sa vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti bude v Užhorode riadiť osobitým štatútom, vnímajú naši krajania šancu i priestor nielen na realizáciu svojich prevažne kultúrnych, vzdelávacích a vydavateľských projektov (pričom viaceré sú financované z dotačného systému ÚSŽZ), ale aj na účinnejší a výsledkami ešte hmatateľnejšie podporený duchovný rozmer kvalitatívnej kultivácie národného povedomia tých Slovákov žijúcich na Ukrajine, ktorí s rôznou mierou úspešnosti čelia prirodzenému asimilačnému procesu. Preto očakávajú, že im Slovenské kultúrne centrum ústretovo otvorí dvere i krajanskú žičlivosť v takom rozmere, aby si pri všeobecne dobrej vôli všetkých zainteresovaných v ňom našli v programovom itinerári miesto spolky s rôznymi aktivitami i prínosom, a to nielen iba priamo z Užhorodu, ale celého Zakarpatska.

"uzhorod

…a spoločná fotografia s deťmi našich krajanov zo slávnostného dňa na pamiatku.

FOTO: DANIEL DEMJÉN