Slovenčina v zahraničí je témou, ktorá inšpiruje i motivuje

Trojdňová medzinárodná konferencia o problematike stavu a perspektív slovenského jazyka v prostredí mimo územia Slovenska, ktorá sa pod názvom Slovenčina vo svete – súčasný stav a perspektívy konala v dňoch 23.-25. októbra 2013 v priestoroch bratislavského hotela Bôrik, priniesla celý rad podnetných a inšpiratívnych záverov a odporúčaní. Jedným z partnerov konferencie bol aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý počas rokovania záverečného dňa zastupoval Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ.

Na pracovných rokovaniach a diskusiách konferencie, ktorá sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča, sa v pléne i sekciách zúčastnila rovná stovka zástupcov krajanských komunít v zahraničí, predstavitelia katedier slovakistiky na Slovensku i za hranicami, ďalší odborníci vrátane jazykovedcov, ako aj učitelia slovenčiny v krajinách so slovenskými národnostnými menšinami a lektori na zahraničných pracoviskách, kde sa slovenčina vyučuje ako cudzí jazyk. O obsahovom zábere a dôležitosti podujatia svedčí aj skutočnosť, že v Bratislave sa na konferencii, nastoľujúcej kľúčové problémy, stav  a východiská z oblasti výučby slovenského jazyka detí a mládeže, bilingválnych foriem vzdelávania, predškolskej výchovy v slovenskom jazyku či vyučovaní slovenského jazyka dospelých v zahraničí, zúčastnilo až 42 odborníkov a pedagógov z 15 krajín.

O rokovaní prvého dňa konferencie vrátane prednášajúcich ako aj tém, na ktoré sa zamerali v ich vystúpeniach, informujeme na inom mieste webovej stránky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí http://www.uszz.sk/sk/stranka/2890/o-slovencine-v-zahranici-na-medzinarodnej-konferencii-v-bratislave . Na tomto mieste si povedzme o programe druhého a záverečného dňa mimoriadne prínosného podujatia, zohľadňujúceho najvýznamnejšie aspekty šírenia slovenského jazyka vo svete.

Vo štvrtok 24. októbra sa uskutočnili prednášky s následnými diskusiami v dvoch sekciách. V sekcii I.Vyučovanie slovenského jazyka pre deti a mládež v zahraničí  (moderátorky Slavomíra Očenášová a Lujza Urbancová) odzneli vo vystúpeniach, prezentáciách a referátoch  účastníkov zo zahraničia i Slovenska tieto témy: 

Miroslav KrystoňVzdelávacie potreby krajanských učiteľov, Ruženka Šimoniová-ČernákováDvojjazyčnosť a vzdelávanie v menšinovej situácii, Ján PochaničSlovenský jazyk z pohľadu vyslaného učiteľa, Edita Pečeňová – Význam slovenských regionálnych reálií vo výučbe slovenského jazyka, Jozef HajnišSlovenské učiteľstvo na Ukrajine – história, súčasný stav, perspektívy, Mária Ivanovna Fedynets – Súčasnosť a perspektíva školy, Božena LevárskaSlovenský jazyk v predškolských ustanovizniach v Srbsku, Mária AndrášikováSlovenské menšinové školstvo vo Vojvodine a podiel Aktívu učiteľov slovenčiny v ňom, Marta PavčokSúčasný stav a perspektívy slovenčiny na Gymnáziu v Báčskom Petrovci, Andrija KuricDejiny a súčasný stav slovenského menšinového školstva v Chorvátsku, Júlia Szabóné MarlokMaďarský školský systém so zameraním na národnostnú výučbu z pohľadu budapeštianskej slovenskej školy, Pavel HuszarikDopad premien v období 1944 – 1945 na vývoj  slovenského ako i rumunského školstva v Nadlaku, Mária PacherováŠpecifiká výučby slovenčiny ako materinského jazyka v kontexte ekonomickej migračnej vlny v Írsku, Helena NoskováSlovenčina a jej podoby vo vybraných regiónoch Čiech a Moravy (I. časť) a Helena Nosková – Ľudmila JiráskováSlovenčina a jej podoby vo vybraných regiónoch Čiech a Moravy (II. časť).

Sekcia II. si zvolila za oblasť svojho analytického záujmu Lektoráty slovenského jazyka a kultúry na univerzitách v zahraničí (moderátori Juraj Glovňa a Jana Pekarovičová), pričom priniesla tieto vystúpenia a témy:

Eva Tibenská Slovenčina pre Slovanov , Mira Nábělková – Marián SlobodaStav a perspektívy vyučovania slovenčiny na Karlovej univerzite v Prahe, Halina MieczkowskaKrakovská slovakistika –  stav, vyučovanie, perspektívy, Joanna GoszczynskaPrezentácia varšavskej slovakistiky, Jozef PallaySlovenský jazyk a slovakistika v Slovinsku. Dejiny, súčasnosť, perspektívy, Konstantin LifanovSlovakistika na Moskovskej štátnej univerzite M.V. Lomonosova , Svitlana Pachomovová – Ukrajinská slovakistika, Veličko PanajotovVyučovanie  slovenčiny na Univerzite sv. Klimenta Ochridského v Sofii. Tradície a perspektívy, Daniela Konstantinova – Cenka IvanovaStav a status slovakistiky na Univerzite sv. Cyrila a Metoda  vo Veľkom Trnove v Bulharsku, Zuzana ČížikováSlovakistika na Belehradskej univerzite, Dagmar Mária AnocaSlovenčina v Rumunsku, Anna KyppöŠpecifické prvky v prezentácii  jazyka a kultúry vo Fínsku, Viera WambachAspekty vyučovania slovenčiny v rámci slovakistiky na Inštitúte slavistiky Viedenskej univerzity, Robert HammelVyučovanie slovenskej syntaxe na Humboldtovej univerzite v Berlíne, Lucyna SpyrkaPragmatizácia slovenčiny ako cudzieho jazyka, Lujza UrbancováRozvoj kompetencií pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka, Stanislava ZajacováKolokvializmy vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka, Karol CsibaSpôsoby využitia umeleckej literatúry v učení slovenčiny ako cudzieho jazyka.

V piatok 25. októbra, v záverečný deň konferencie Slovenčina vo svete – súčasný stav a perspektívy, v jej predpoludňajšej pracovnej časti prezentoval Vladimír Burčík tému On-line vzdelávanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. S hodnoteniami a návrhmi záverov konferencie vystúpili Slavomíra Očenášová a Jana Pekarovičová, so záverečným slovom Dagmar Hupková, riaditeľka Odboru akademických mobilít a krajanov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

S oficiálnymi závermi a odporúčaniami konferencie, ako aj s niektorými podnetnými myšlienkami z jednotlivých referátov a vystúpení, vás budeme informovať na webovom sídle Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Organizátori medzinárodnej konferencie Slovenčina vo svete – súčasný stav a perspektívy avizovali, že koncom novembra 2013 bude k dispozícii súhrnný zborník konferencie v elektronickej podobe.

 

FOTO: ĽUDO POMICHAL