Slovenská národná knižnica – Archív literatúry a umenia

Slovenská národná knižnica – Archív literatúry a umenia

Nám. J.C. Hronského 1
036 01 Martin

Mgr. Magdaléna Brincková, riaditeľka
tel.: 00421-43/4131766
fax: 00421-43/4131766
e-mail: magdalena.brinckova@snk.sk,
 alu@snk.sk
web: http://www.snk.sk/?slovaci_v_zahranici_alu

Poslanie
Archív literatúry a umenia je špecializovaným verejným archívom a jedným z odborov Slovenskej národnej knižnice. Jeho hlavným poslaním je dopĺňať archívne zbierky, ktoré tvoria súčasť národného kultúrneho dedičstva a sú zamerané na rukopisné a fotografické dokumenty osobností slovenskej kultúry, predovšetkým literatúry a hudby. Zverené dokumenty archív ochraňuje, odborne spracúva a sprístupňuje bádateľskej verejnosti prezenčne v špecializovanej študovni. Poskytuje informačné a konzultačné služby o zbierkach priamo v študovni, ale aj telefonicky, písomne, prostredníctvom vydávaných inventárov a na internetovej stránke ALU. V rámci služieb vyhotovuje pre bádateľov kópie z archívnych dokumentov formou xeroxov, skenov, mikrofilmov, CD-R. Výsledky výskumu a spracúvania zbierok prezentujú odborní pracovníci na odborných podujatiach a v publikačnej činnosti.
Archív literatúry a umenia je členom Medzinárodného združenia hudobných knižníc, archívov a múzeí IAML a aktívne sa podieľa na činnosti Slovenskej národnej skupiny IAML.

Hlavné aktivity
Základnou činnosťou Archívu literatúry a umenia je akvizícia rukopisných a fotografických archívnych dokumentov. Predmetom akvizície sú písomné pozostalosti a osobné archívy predstaviteľov slovenskej kultúry so zameraním na osobnosti slovenskej literatúry a hudby. V súčasnosti archívne fondy a zbierky obsahujú 1 491 505 literárnych a hudobných rukopisov a fotografií a 53 škatúľ nespracovaných dokumentov (bez súpisov). Najpočetnejšie sú osobné fondy, menšiu skupinu tvoria fondy korporácií. Ide najmä o archívy literárnych a hudobných spolkov a spoločností.
Zbierky jednotlivín predstavujú veľmi rôznorodý materiál so záberom na všetky vedné disciplíny a oblasti spoločenského života z časového rozpätia od polovice 11. storočia po súčasnosť.
Osobitne archív buduje fotodokumentačné fondy, z ktorých sú opäť najpočetnejšie osobné fondy. Obsahujú fotografie zo života osobností od ich narodenia až po úmrtie vrátane fotografií rodinných príslušníkov, rodných domov, spoločenských a rodinných udalostí, reprodukcií diel, pamätných tabúľ a pod. Z historického hľadiska sú pozoruhodné fotografie vo fondoch miest. Obsahujú fotografie a pohľadnice s historickými pohľadmi na slovenské mestá a udalosti z dejín slovenského národného života vrátane fotografií významných architektonických pamiatok a národopisných fotografií.
V posledných rokoch pribudli do zbierok archívu vzácne písomné pozostalosti a archívne dokumenty z osobných archívov Slovákov žijúcich v zahraničí. Akvizícia týchto dokumentov patrí k prioritným úlohám Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice.
Archív získava dokumenty formou kúpy alebo daru. Po výbere sa dokumenty prvostupňovo spracujú, vyhotoví sa akvizičný súpis a dokumenty, určené na odkúpenie, sa ocenia a predložia na nákupnú komisiu. Komisia, ktorá je zložená z odborných pracovníkov Slovenskej národnej knižnice, posúdi výšku ohodnotenia a rozhodne o ich odkúpení. Po odkúpení sa nové prírastky zaevidujú do  prírastkových kníh a stávajú sa tak súčasťou archívnych zbierok.
Informácie o nových prírastkoch archív každoročne uvádza vo svojej výročnej správe, ktorá je uverejnená na internetovej stránke Archívu literatúry a umenia.
Na akvizíciu nadväzujú ďalšie činnosti archívu – spracovanie dokumentov, ochrana, sprístupnenie bádateľom, metodická, edičná a publikačná činnosť. 

Zbierkový fond
Zbierky Archívu literatúry a umenia sa členia na tri základné skupiny: literárne rukopisy, hudobné rukopisy a fotodokumenty, ktoré spravujú tri oddelenia.


Zbierky Oddelenia literárnych rukopisov sa ďalej členia na:

 • Osobné fondy
 • Fondy kultúrnych inštitúcií a spolkov
 • Staré fondy (korešpondencia, literárne a náučné práce z rokov 1300 – 1964)
 • Zbierky rôznej proveniencie (RHKS, Mariánka, Jasov, Muzeálna slovenská spoločnosť)
 • Jednotliviny (bez provenienčnej súvislosti)
 • Muzeálne jednotliviny
 • Mikrofilmy (vyhotovené v rámci ochrany originálnych dokumentov uložených v zbierkach ALU a mikrofilmy, xerokópie a fotokópie originálnych dokumentov, ktoré sa nenachádzajú v zbierkach ALU)

Zbierky Oddelenia hudobných rukopisov sa členia na:

 • Osobné fondy
 • Fondy inštitúcií (hudobných spolkov a spevokolov)
 • Historické fondy
 • Piesňové zbierky
 • Mikrofilmy (vyhotovené v rámci ochrany originálnych dokumentov)

Zbierky Oddelenia fotodokumentačných pamiatok sa členia na:

 • Osobné fondy
 • Fondy miest
 • Zbierka albumov
 • Zbierka negatívov 

Slováci v zahraničí

Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice sa zapojil do projektu budovania databázy informácií o Slovákoch žijúcich v zahraničí a na svojej stránke bude zverejňovať informácie o archívnych dokumentoch (osobné fondy, fondy korporácií a jednotliviny) získaných od Slovákov žijúcich v zahraničí a o archívnych dokumentoch, ktoré sa týkajú Slovákov žijúcich v zahraničí, ale tvoria súčasť fondov osobností žijúcich na Slovensku. Ide prevažne o vzájomnú korešpondenciu, ale aj práce a dokumentárny materiál.