Slovenská národná knižnica – Národný bibliografický ústav

Slovenská národná knižnica – Národný bibliografický ústav

Doc. PaedDr. Miloš Kovačka, PhD., riaditeľ
Mgr. Gabriela Hamranová
tel.: 00421-43/41-31-267, kl. 342
e-mail: hamranova@snk.sk
web: http://www.snk.sk/nbuu/nbu.html

Poslanie
Národný bibliografický ústav plní funkcie národnej bibliografickej agentúry. Koordinuje národný bibliografický systém Slovenskej republiky a zabezpečuje budovanie generálnej bázy slovacikálnych bibliografických údajov v súčinnosti s budovaním systému súborných katalógov v Slovenskej republike.

Hlavné aktivity
Vytváraním a sprístupňovaním komplexnej základne bibliografických dát zabezpečuje Národný bibliografický ústav celoslovenský systém národných bibliografických služieb. Zodpovedá za znižovanie nákladov na spracovanie dokumentov na Slovensku a efektívne využívanie výsledkov bibliografickej činnosti. Uplatňuje a rozširuje princípy medzinárodného programu IFLA UBCIM. Prispieva k efektívnemu fungovaniu knižnično-informačného systému Slovenskej republiky. Plní úlohy vedecko-výskumného, metodického a štandardizačného pracoviska knižničného systému. Rieši vlastné vedecko-výskumné úlohy a spolupracuje na vedeckovýskumnej činnosti iných inštitúcií. Vytvára podmienky na rozvoj bibliografickej vedy a dejín knižnej kultúry na Slovensku.

Akvizícia a dopĺňanie fondu
V súčinnosti s Odborom doplňovania SNK a Odborom spracovania dokumentov SNK vedie národnú bibliografickú registráciu slovacikálnych dokumentov. Odborne spracúva a sprístupňuje súbežnú a retrospektívnu Slovenskú národnú bibliografiu. Zodpovedá za štandardizovaný autoritatívny bibliografický záznam SR, jeho domácu a medzinárodnú kompatibilitu a včasné sprístupnenie verejnosti.

Ďalšie aktivity
Národný bibliografický ústav je redakciou Bibliografického zborníka a zborníka Kniha. Pripravuje na vydanie vedecko-výskumné monografie z oblasti bibliografickej vedy a dejín knižnej kultúry. V tejto oblasti organizuje vedecko-výskumné a metodické podujatia. Je súčasťou technologickej linky SNK a spoluzodpovedá za jej plynulé a efektívne fungovanie a zdokonaľovanie.