Slovenské deti z Maďarska nadchol v Mlynkoch program adventného stretnutia

V čase predvianočného stíšenia, príprav a ladenia na najväčší kresťanský sviatok sa tradične aktivuje aj tvorivý život žiakov a detí v krajanskom zahraničí. Nie je tomu inak ani v Maďarsku, v ktorom žijú Slováci v okolo stovky miest a obcí krajiny. Keďže národnostné školstvo, vrátane piatich slovenských škôl, ktoré spravuje Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (Budapešť, Békešská Čaba, Nové Mesto pod Šiatrom, Sarvaš a Slovenský Komlóš), je významne zastúpené žiakmi základných i stredných škôl slovenskej národnosti či pôvodu, každoročne sa schádzajú z celého Maďarska do vopred určeného mesta či obce. Tentoraz sa okrem samotného stretnutia, ocenení, pútavého kultúrneho programu aj nadväzovaní nových kontaktov potešili aj nečakane bohatej snehovej nádielke, ktorá hebko prikryla čudesný kraj pod symbolom Pilíšskych hôr – vrcholom, ktorému predkovia tunajších Slovákov vraveli Pleš.

Práve sem zavítal v piatok 1. decembra 2017 aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí,  ktorý sa zúčastnil v obci Mlynky (Pilisszentkereszt) na pozvanie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Slovenského divadla Vertigo a Verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku na tradičnom Celoštátnom adventnom stretnutí slovenských detí. Keďže podujatie bolo významne rámcované už spomínaným predchýrom prvého adventu, duchovnému posolstvu, ktorému nechýbal ani bezprostredný vzdelávací, poznávací aj eticko-výchovný rozmer, organizátori priblížili aj atmosféru v Stredisku pilíšskych Slovákov s vianočným stromom a štyrmi adventnými sviecami.

Po úvodnom prívete Alžbety Hollerovej Račkovej, predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, v programe uvádzanom vľúdnym slovom Daniely Onódiovej, riaditeľky Slovenského divadla Vertigo, odzneli postupne príhovory hostí, ktorí sa so slovenskými deťmi a žiakmi podelili o osobné zážitky z prežívania Vianoc. Vo svojich spomienkach načreli do tajomstiev želaní a prekvapení, ktorými ich Vianoce obdarili v detských a školských rokoch. Vyzdvihli pritom najmä duchovný étos Vianoc, čaro rodinnej harmónie, ale aj množstvo krásnych tradícií, s ktorými sú slovenské Vianoce v rozmanitosti a kolorite regiónov, prostredí a zvykoslovnej folkloristiky tak príznačnej pre náš národ, od nepamäti preniknuté a spojené.  Adventné sviece postupne zapálili Pál Lackner, referent biskupskej rady Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Maďarsku, Rastislav Mojto, prvý tajomník veľvyslanectva SR v Maďarsku, Ján Varšo, predseda ÚSŽZ,  a Márton Peller, starosta obce Mlynky.

V rámci slávnostnej časti adventného podujatia si štipendisti Programu pre nadaných prevzali diplomy, ktoré im odovzdala Mónika Pellerová, podpredsedníčka Kuratória Verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku. Ján Varšo v prítomnosti Alžbety Hollerovej Račkovej po potlesku odmeneným žiakom odovzdal Marte Papučekovej, riaditeľke Základnej národnostnej školy v Mlynkoch, balíček nových slovensko-maďarských slovníkov pre žiakov škôl, ktoré postupne poputujú aj do ďalších národnostných dvojjazyčných škôl, v ktorých sa učia slovenské deti, vrátane piatich slovenských škôl v pôsobnosti CSSM.

Súčasťou pestrého adventného dňa bolo aj skvelé a spontánnosť vyvolávajúce divadelné predstavenie Margit Garajszkej s názvom Bartók a drevený princ, v divadelnom popoludní si účastníci podujatia pozreli tieňovú hru s názvom Ježišove pašie v podaní Evanjelickej mládeže v Slovenskom Komlóši, kde ju naštudoval slovenský evanjelický farár Attila Szpisák. Obe hry obsahovali významný vzdelanostný aspekt v slovenskom jazyku, pričom v prípade príjemne vtipného a vskutku nekonvenčne naštudovaného príbehu hudobného skladateľa a zberateľa ľudových piesní Bélu Bartóka nechýbal na javisku v podaní oboch protagonistiek dynamický esprit a osobnostný šarm.

Počas návštevy v Mlynkoch sa Ján Varšo v rozhovoroch s Alžbetou Hollerovou Račkovou, predsedníčkou CSSM, ako aj s Ruženkou Egyedovou Baránekovou, predsedníčkou Zväzu Slovákov v Maďarsku, ktorá predsedovi ÚSŽZ venovala reprezentatívnu publikáciu ZSM – Svadobné kroje Slovákov v Maďarsku, zaujímal o aktuálne dianie v inštitúciách slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku.

V zákulisí ocenil Ján Varšo divadelnú objavnosť Margit Garajszkej a odvedený výkon – vrátane hudobných partitúr oboch herečiek počas hudobno-slovného "ohýbania a kresania" dreveného princa Bélu Bartóka. S riaditeľkou Slovenského inštitútu v Budapešti Ildiko Siposovou sa počas debaty dotkol niektorých kľúčových programov a programov tejto kultúrnej inštitúcie MZVaEZ SR v roku 2018, Júlia Marloková Szabóová, riaditeľka Slovenskej materskej školy, základnej školy, gymnázia a kolégia v Budapešti informovala predsedu USŽZ o zvýšenom záujme o predškolskú výchovu v materskej škole a zaradenie nultého vyučovacieho ročníka v programe školy. Ján Varšo si so záujmom vypočul aj viaceré ďalšie informácie z prostredí  škôl Slovákov v Maďarsku, ako aj záujmovej mimoškolskej činnosti slovenských detí, ktorá padá na úrodnú tvorivú pôdu, ako napríklad v Slovenskom Komlóši, kde osobnosť a všestranný záber evanjelického farára Attilu Szpisáka je fundamentom a zajedno aj hybnou silou pri rozvíjaní talentu  žiakov.

Slávnostné podujatie v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch charakterizovala výborná organizátorská pripravenosť a dôstojný duchovno-spoločenský rámec adventného stretnutia žiakov a ich pedagógov.

 

Na titulnej fotografii:

Slovenským deťom z Maďarska i prítomným hosťom adventného stretnutia v Mlynkoch zaujalo svojou spontánnosťou divadelné predstavenie Margit Garajszkej s názvom Bartók a drevený princ.

 

ĽUDO POMICHAL

Foto : autor