Slovenské národné múzeum – Historické múzeum


Mgr. Branislav Panis, riaditeľ
Mgr. Jarmila Gerbocová, kurátorka krajanských zbierok
tel.: 00421-2/544-11-444
fax: 00421-2/544-14-981
e-mail: gerbocova@snm.sk
web:
http://www.snm.sk/?historicke-muzeum-uvodna-stranka

Poslanie
Historické múzeum je významnou súčasťou komplexu špecializovaných múzeí SNM. Jeho základným poslaním je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovanie, využívanie a sprístupňovanie múzejných zbierok, dokladujúcich vývin spoločnosti na Slovensku od stredoveku po súčasnosť. V tomto kontexte múzejnej špecializácie má celoštátnu pôsobnosť. Buduje, spravuje a spracúva tiež numizmatickú zbierku od najstarších čias po súčasnosť, zbierky dokumentujúce históriu a etnokultúrny vývoj Slovákov v zahraničí ako aj kultúru obyvateľov chorvátskej národnosti v Slovenskej republike. Historické múzeum opatruje bohatý fond zbierkových predmetov. Časť zbierok prezentuje múzeum vo výstavných a expozičných priestoroch hradného paláca. Sídlom Historického múzea je Bratislavský hrad.

Hlavné aktivity
Slovenské národné múzeum ako vrcholná múzejná inštitúcia na Slovensku má okrem iného za povinnosť podieľať sa aktívne na úlohách výskumu Slovákov žijúcich v zahraničí, na budovaní a dopĺňaní zbierok o predmety z krajín, kde žije slovenská komunita, vypracováva podrobné systémové a systematické plány k výskumu, dokumentujúce daný stav nielen z hľadiska historického, ale predovšetkým z hľadiska jej súčasného života.
Vznik Úseku dokumentácie histórie a života Slovákov v zahraničí, úzko vyšpecifikovaného pracoviska svojim predmetom na pôde Historického múzea SNM v novembri 2002, je podmienený snahou spoločnosti, záujmom o existenciu našich krajanov v zahraničí, o ich históriu a spôsoby prejavov existencie súčasného života. SNM buduje postupne centrálnu jednotnú databázu – Centrálnu evidenciu múzejných zbierok, v ktorej bude okrem všetkých dostupných múzejných zbierok na území Slovenskej republiky, postupne evidovaných aj takmer 15 000 zbierkových predmetov získaných terénnym výskumom priamo v zahraničí, zberom, darmi, akvizíciou, ale aj od Slovákov-repatriantov na území SR. Kompletne zrealizovaný systém bude k dispozícii nielen záujemcom na území SR, ale aj zahraničným záujemcom, návštevníkom webovej stránky, prostredníctvom ktorej sa zisťuje čo je potrebné doplniť, čo sa nachádza na území SR a na čom sa žiada participovať s krajanmi v zahraničí.

Zbierkový fond
Historické múzeum spravuje takmer 250 000 zbierkových predmetov z oblasti národných dejín, výtvarného umenia a kultúry, tradičných i umeleckých remesiel, numizmatiky, etnografie, vojenstva, hospodárstva, dejín zahraničných Slovákov, chorvátskej kultúry na Slovensku a mimoeurópskych kultúr. Viaceré zbierky múzea sú najväčšie na Slovensku (numizmatika, historický a ľudový textil, sklo a keramika, militárie, remeslá, historické tlače, sakrálne a ľudové výtvarné umenie). Zbierkové predmety boli v posledných rokoch uložené do špecializovaných depozitárov podľa druhu materiálu. Historické múzeum, čo sa týka zbierkového fondu Slovákov žijúcich v zahraničí, ochraňuje niektoré tlačené a rukopisné dokumenty približne z prelomu 19. a 20. storočia, kedy sa neskôr spolu s viacrozmernými predmetmi získavali predovšetkým formou darov. Aktívna výskumná a zberateľská činnosť nastala až počiatkom 90. rokov minulého storočia.

Akvizícia a dopĺňanie fondu
V súčasnosti, vďaka vzniku spomínaného Úseku, múzeum aktívne pracuje na získavaní najcharakteristickejších artefaktov z histórie a súčasného života slovenského zahraničia. Predmety a dokumenty, ktoré plánovito získava, sú odborne ošetrené, zreštaurované a spracované. Sú k dispozícii na vedecko-výskumné, publikačné, výstavné, prezentačné a iné činnosti nielen odborníkom vlastného pracoviska, ale na požiadanie aj iným múzeám či záujemcom.
V skladbe zbierkového fondu, z hľadiska teritoriálneho zastúpenia, je dokonale zmapovaný predovšetkým terén Slovákov žijúcich na Dolnej zemi. Pomerne bohatá je prezentácia, zastúpenie Slovákov v USA (divadelné programy, plagáty, ale aj jednotlivé predmety a pod.). V súčasnosti, vďaka osobným kontaktom s krajanskými spolkami, organizáciami a jednotlivcami, sa celý zbierkový fond postupne dopĺňa systematicky tak, aby tvoril jednotu a súčasne svojou skladbou prezentoval to najcharakteristickejšie a najkvalitnejšie čo zanechali nielen predkovia Slovákov za hranicami našej vlasti, ale aj ich súčasníci.