SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY Z CELÉHO SVETA: medzinárodný projekt pre slovenské školy a vzdelávacie centrá v zahraničí

Všeobecno-vzdelávacia škola s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka I. – III. stupňa v Užhorode (Ukrajina) vyhlasuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR III. ročník medzinárodnej súťaže – Slovenské rozprávky z celého sveta. Do uvedeného projektu sa môžu zapojiť žiaci slovenských škôl a vzdelávacích centier v zahraničí, zúčastniť sa môžu aj deti z materských škôl. Okrem dobrého pocitu získajú účastníci diplomy, propagačné materiály a hlavne autorskú rozprávkovú knihu zostavenú z tvorby žiakov v literárnej a výtvarnej oblasti, ktoré sa dostali do finále.

 

Cieľ súťaže

Prvotným cieľom súťaže je nenápadným a nenásilným spôsobom vzbudiť záujem detí a žiakov o čítanie. Od rozvinutia schopnosti čítania nezávisí iba úroveň čitateľskej gramotnosti, ale aj vzdelávacie výsledky v rámci iných predmetov. Zameraním súťaže sme sa usilovali o to, aby čítanie, ilustrovanie plnilo poznávaciu, formatívnu a rozvíjaciu funkciu, vychádzajúc zo skutočnosti, že nezáujem žiakov o čítanie môže viesť až k odporu k učeniu, či dokonca k rezignácii na školu a vzdelávanie celkovo. Taktiež je dôležité udržanie a rozvoj národného povedomia a kultúrnej identity u detí a žiakov Slovákov – vzbudenie záujmu o živú slovenčinu – vo forme písania, aktívneho čítania i ilustrovania. Uvedený projekt má tendenciu spájať slovenské deti po celom svete.

Projekt má dve fázy:

Tvorba prebieha v dvoch kolách: literárne a výtvarné kolo.

Témou III. ročníka súťaže je DOPRAVA, DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY. Čiže úlohou žiakov je vo svojej tvorbe napísať, pospomínať, resp. vymyslieť rôzne zážitky, príbehy o dopravných prostriedkoch, situáciách.

Literárne kolo – je zamerané na vlastnú, autorskú tvorbu detí a žiakov v oblasti poézie, rozprávky, eseje, príbehov… Zo všetkých doručených prác sa do užšieho finále posunie cca 45-50 rozprávok, príbehov, básní. Tie sa následne rozpošlú na slovenské školy a vzdelávacie centrá v zahraničí.

Výtvarné kolo – deti a žiaci v tomto kole ilustrujú príbehy, rozprávky, básne, ktoré postúpili do užšieho finále. Takéto ilustrovanie sa môže realizovať i na vyučovacích hodinách. Výber techniky a samotné ilustrovanie je na posúdenie každého dieťaťa, žiaka.

Súťažné kategórie

1. kategória: 1. – 4. ročník ZŠ

2. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ

3. kategória: triedny kolektív (resp. skupina)

Do druhého výtvarného kola sa môžu zapojiť i deti, ktoré ešte navštevujú materskú školu.

Vizuálna stránka príspevkov a ilustrácií

1. Rozprávky, príbehy, eseje, básne

– písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5,

– maximálny rozsah 5 normostrán,

– formát súboru – doc., docx.

2. Ilustrácie

– formáty A1, A2, A3, A4, A5 (ale budú sa tolerovať i netradičné formáty, resp.        priestorové diela),

– ľubovoľná technika (tempera, olej, kresba…)

 

Pravidlá súťaže

Samotná súťaž bude prebiehať v termíne od 15. 10. 2020 do 21. 03. 2021.

Literárne kolo – bude prebiehať v termíne od 15. 10. 2020 do 20. 12. 2020V termíne od 21. 12. 2020 do 10. 01. 2021 bude prebiehať vyhodnotenie literárnej súťaže.

Výtvarné kolo – bude prebiehať v termíne od 11. 01. 2021 do 21. 03. 2021

Súťažné materiály zasielajte prostredníctvom mailu na adresu: janpochanic@gmail.com.Prípadne na adresu: Ján Pochanič, Koňuš 167, 072 63 Choňkovce, Slovensko.

 

Vyhodnotenie súťaže

O celkových víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodne odborná porota, ktorá bude zložená z týchto členov:

1. doc. PaedDr. Ján Pochanič, PhD. – 4. ZŠ Užhorod, Ukrajina, predseda

2. Ing. Jarmila Buchová, PhD. Slovenské vzdelávacie centrum, Mníchov, Nemecko,

3. Sergej Biba, člen UBS, Užhorod, Ukrajina,

4. Attila Kopriva, zaslúžilý umelec, Mukačevo, Ukrajina,

5. PaedDr. Janette Gubricová, PhD. PF TU, Trnava, Slovensko

Konečné výsledky súťaže budú uverejnené koncom júna 2021 na stránke http://www.school4.edukit.uz.ua, http://ceruzkyvosvete,iseia.eu/, http://www.erodina.sk, http://www.skvelarodina.sk a pod. Výsledková listina – poradie víťazov bude zverejnené a rozposlané všetkým zúčastneným školám a vzdelávacím centrám.

Veríme, že uvedená súťaž prispeje k zachovaniu toho najdôležitejšieho, čo slovenská menšina v zahraničí má, teda svojej identity, jazyka, kultúry, informovanosti – medzi deťmi, učiteľmi i rodičmi.

Všetko dobré! Držíme palce!

Bližšie informácie na: janpochanic@gmail.com

Uverejnené: 28.10.2020